2007-08-23 11:03:19 CEST

2007-08-23 11:03:19 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Aktia - Neljännesvuosikatsaus

Aktia Säästöpankki Oyj: Liiketoiminta laajeni ja tulos paraniAktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 23.8.2007

Osavuosikatsaus 1.1.-31.6.2007


Kausi lyhyesti


 * Katsauskauden voitto kasvoi 71,2 % prosenttia 32,9 miljoonaan
  euroon, ja osakekohtainen tulos parani 54,1 prosenttia 0,83
  (0,54) euroon.
 * Aktia-konsernin liikevoitto parani 58,1 prosenttia 40,5 (25,6)
  miljoonaan euroon. Vakuutustoiminta, mukaan lukien 11,4 miljoonan
  euron tuloutettu negatiivinen liikearvo, paransi tulosta noin
  16,9 miljoonalla eurolla. Pankkikonsernin liikevoitto pieneni 2,0
  miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen.
 * Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 21,9 (15,6) prosenttiin.

 * Rahastosäästäminen kasvoi 82,1 prosenttia 2 027 miljoonaan
  euroon. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät
  131,2 prosenttia 3 625 miljoonaan euroon.
 * Maksuaikakorttien määrä kasvoi 38,4 prosenttia noin 60 000:een.
 * Palkkiotuotot netto nousivat 20,7 prosenttia 23,8 (19,7)
  miljoonaan euroon.

 * Pankkikonsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste
  oli 18,2 prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma
  pääoma suhteessa minimivaateeseen) 156,9 prosenttia.
 * Moody's Investors Service nosti Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
  pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen luottoluokituksen
  kesäkuun alussa tasolta Aa2 korkeimmalle mahdolliselle
  Aaa-tasolle.Toimitusjohtajan kommentti"Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Se osoittaa tehtyjen panostusten
ja toiminnan tietoisen monipuolistamisen tuottaneen tulosta.

Erityisen ilahduttava on Veritas Henkivakuutuksen vaikutus
tuloskehitykseen. Olemme erittäin tyytyväisiä ainutlaatuisten
korkorahastojemme saamaan myönteiseen vastaanottoon ja Aktia
Hypoteekkipankin joukkovelkakirjalainaemission toteutumiseen jopa
alle markkinakoron.

Aktia Liikepankki, jonne olemme keskittäneet resursseja ja
yritysasiakaspalvelun erityisosaamistamme, on päässyt vakuuttavaan
alkuun toiminnassaan. Myös kiinteistönvälitystoimintamme on saanut
paljon näkyvyyttä.

Myönteinen kehitys antaa lisää pontta työhön, jota teemme
asiakkaidemme ja paikallisyhteisöjen hyväksi. Hyvä esimerkki tästä on
Ouluun perustettu uusi konttori", sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikael
Ingberg.
Tunnusluvut Q2 2007 ja Q2 2006 sekä koko vuodelta 2006


                   Q2  Q2 Vuosi
                  2007 2006 2006
Tulos/osake, euroa         0,83 0,54 1,17
Oma pääoma/osake, euroa       8,16 6,81 7,11
Oman pääoman tuotto (ROE), %    21,9 15,6 16,6
Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni) 0,67 0,63 0,61

Henkivakuutuskonsernin
liikekustannussuhde, %       111,3   -   -

Rahastopääoma, milj. euroa     2 027 1 113 1 420
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa 2 640 2 410 2 544
Antolainaus yleisölle, milj. euroa 4 200 3 475 3 763

Riskipainotetut sitoumukset    2 579 2 471 2 655

Vakavaraisuusaste, %
(pankkikonserni)          18,2 14,6 13,8
Ensisijaisten omien
varojen suhde, %
(pankkikonserni)          12,4  9,8  9,2
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)       22,0   -   -
Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)      156,9   -   -

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin arvoin    971,7   -   -
- vakuutustekninen vastuuvelka   641,2   -   -
- sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka      195,9   -   -


Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, milj. kpl 1)      39,8 35,8 35,8
Osakkeiden lukumäärä
jakson lopussa, milj. kpl      40,1 35,3 35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin             921  716  741

1) Emissiotarkistettu osakkeiden
lukumäärä keskimäärinVeritas Henkivakuutuksen osto

Aktia osti 99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen
osakkeista 17.1.2007 toteutetulla kaupalla. Hankintahetken tase,
josta on tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa, tehtiin
1.1.2007.
Veritas Henkivakuutus -konsernin tase, johon sisältyy varoja yli 990
miljoonaa euroa, sekä vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon tulos
konsolidoidaan Aktia-konsernin taseeseen ensimmäistä kertaa vuonna
2007.
Vakuutustoiminnan kehitystä vuoden 2006 ensimmäiseen
puolivuotiskauteen verrattuna kuvataan Henkivakuutus-segmenttiä
koskevassa osiossa.

Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon tulos

Aktia-konsernin tulos parani edelleen ensimmäisen puolivuotiskauden
aikana. Konsernin liikevoitto kasvoi 14,9 miljoonaa euroa (+58,1 %)
40,5 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Vakuutustoiminnan vaikutus tulosparannukseen, mukaan
lukien vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuloutettu 11,4 miljoonan
euron negatiivinen liikearvo sekä kuluiksi kirjattujen 9,7 miljoonan
euron myyntivoittojen ja muiden sisäisten transaktioiden
eliminoinnit, oli 16,9 miljoonaa euroa. Pankkikonsernin liikevoitto
pieneni 2,0 miljoonaa euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa aiheutui
osakkuusyritysten tulososuuksista ja luottotappioista. Muilta osin
kustannusten nousu ylitti tuottojen kasvun noin 0,7 miljoonalla
eurolla. Konttoritoimintasegmenttiin kuuluvan kiinteistönvälityksen
tulosparannus oli 0,4 miljoonaa euroa.
Nettomääräiset luottotappiot olivat -0,1 (+0,3) miljoonaa euroa.
Osuus osakkuusyritysten voitoista pieneni 0,2 (0,8) miljoonaan
euroon.
Katsauskauden voitto nousi 13,7 miljoonaa euroa (+71,2 %) 32,9
miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos parani vähemmän, +54,1
prosenttia, 0,54:sta 0,83 euroon, koska osakkeiden keskimääräinen
määrä nousi 35,8:sta 39,8 miljoonaan.
Oman pääoman tuotto nousi 21,9 (15,6) prosenttiin. Jos käyvän arvon
rahaston nettomuutos sisällytettäisiin laskelmaan, oman pääoman
tuotto olisi 23,9 (6,2) prosenttia.
Pankkitoiminnassa, toisin kuin vakuutustoimialalla, perinteisesti
tehokkuuden arviointiperustana käytetty kulut/tuotot-suhdeluku
heikkeni jonkin verran, 0,63:sta 0,67:een, johtuen uusista
panostuksista, joista kerrotaan pankkikonsernin kuluja käsittelevässä
osiossa.
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde parani 112,7 prosentista
(koko vuosi 2006) 111,3 prosenttiin.

Tuotot

Aktia-konsernin tuotot yhteensä nousivat 85,3 miljoonaa euroa 152,2
miljoonaan euroon. Konsernin sisäisten transaktioiden jälkeen
tuottojen kasvusta 81,1 miljoonaa euroa tuli vasta hankitusta
henkivakuutustoiminnasta, samalla kun pankkikonsernin tuotot nousivat
6,3 prosenttia 71,1 (66,9) miljoonaan euroon.
Korkokate parani hieman vuoden 2006 ensimmäiseen puoliskoon
verrattuna, 42,2 (41,5) miljoonaan euroon. Luottokannan kasvu
kompensoi suurimmaksi osaksi antolainauksen yhä pienentyneet
asiakasmarginaalit. Ottolainauksen lisääntyminen ja nouseva korkotaso
vaikuttivat puolestaan myönteisesti korkokatteeseen. Rakenteellisen
korkoriskin vähentämiseksi toteutettujen taseensuojaustoimenpiteiden
vaikutus korkokatteeseen oli 1,8 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se
vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla oli 3,1 miljoonaa euroa
positiivinen. Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden ostamisen
rahoituskustannukset rasittivat korkokatetta noin 0,6 miljoonalla
eurolla. Muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat paransivat
korkokatetta noin 1,2 miljoonaa euroa.
Palkkiotuotot netto nousivat 4,1 miljoonaa euroa (+20,6 %) 23,8
miljoonaan euroon. Rahasto- ja varainhoitopalkkiot kasvoivat 2,7
miljoonaa euroa (+30,3 %) 11,7 miljoonaan euroon. Maksu- ja
luottokorttipalkkiot kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa (+39,6 %) 1,5
miljoonaan euroon maksujenvälityspalkkioiden pienentyessä hieman.
Kiinteistönvälityksen palkkiotuotot nousivat 2,6 miljoonaa euroa
(+256,5 %) 3,6 miljoonaan euroon. Palkkiokuluissa paikallispankeille
näiden välittämistä hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nousivat
0,4 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 81,5 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan tuottoihin sisältyy arvopapereiden myynneistä
kertyneitä realisointivoittoja, joista Aktia-konserniin on
konsolidoitu myyntihinnan ja käyvän arvon (1.1.2007) välinen osuus.
Tuloutetut myyntivoitot olivat Aktia-konsernissa 29,6 miljoonaa euroa
alemmat kuin Veritas Henkivakuutus -konsernissa. Tämän johdosta
Aktia-konsernin henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli 12,9
miljoonaa euroa 30.6.2007, kun se Veritas Henkivakuutus -konsernissa
oli 54,3 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan muiden tuottojen 1,4 miljoonan euron lasku johtuu
siitä, että viime vuoden tulokseen sisältyi noin 1,8 miljoonaa euroa
Oy Samlink Ab:n ja Aktia Hypoteekkipankin osakkeiden myynnistä
saatuja realisointivoittoja.

Kulut

Aktia-konsernin kulut yhteensä nousivat 69,4 miljoonaa euroa 111,9
miljoonaan euroon. Kulujen noususta 64,5 miljoonaa euroa tuli
henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin kulut nousivat 11,6
prosenttia 47,4 (42,4) miljoonaan euroon. Pankkikonsernin kulujen
noususta noin 7,2 prosenttiyksikköä aiheutui
kiinteistönvälitystoimintaan, Aktia Kortti & Rahoitukseen sekä uuden
AktiaBonus-asiakaskonseptin lanseeraukseen tehdyistä investoinneista.
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 34,3 miljoonaa
euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi 7,4 miljoonaa
euroa ja sijoitussidonnainen vastuuvelka (Unit Link) 28,7 miljoonaa
euroa.
Henkilöstökulut nousivat 6,5 miljoonaa euroa 27,7 (21,1) miljoonaan
euroon. Noususta 3,0 miljoonaa euroa tuli Veritas Henkivakuutuksesta.
Pankkikonsernin henkilöstökulut nousivat 16,8 prosenttia 24,7 (21,1)
miljoonaan euroon. Suurin osa kulujen kasvusta johtui
kiinteistönvälitykseen, konttoritoimintaan ja varainhoitoon tehdyistä
panostuksista.
Muut hallintokulut nousivat 4,1 miljoonaa euroa 17,1 (13,0)
miljoonaan euroon, josta Veritas Henkivakuutuksen osuus oli 2,2
miljoonaa euroa. Pankkikonsernin muut hallintokulut nousivat 14,7
prosenttia 14,9 (13,0) miljoonaan euroon. Kulujen noususta 4,8
prosenttiyksikköä aiheutui kiinteistönvälitystoiminnasta.
Pankkikonsernin poistot ja arvonalentumiset laskivat 0,4 miljoonaa
euroa 1,6 (2,0) miljoonaan euroon lähinnä pienentyneen
kiinteistökannan vuoksi. Henkivakuutustoiminta aiheutti
Aktia-konsernille 0,4 miljoonaa euroa uusia poistoja. Poistot
kokonaisuudessaan olivat samalla 2,0 miljoonan euron tasolla kuin
vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla.
Veritas Henkivakuutuksen oston yhteydessä syntynyt yhteensä 11,4
miljoonan euron negatiivinen liikearvo tuloutettiin IFRS-vaatimusten
mukaan kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Ks.
hankintalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot -osiossa. Negatiivinen
liikearvo on vielä alustava ja perustuu Veritas Henkivakuutuksesta
maksettavaa lopullista kauppasummaa koskevaan sopimukseen.
Negatiivisen liikearvon määrä riippuu Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin lopullisesta tuloksesta
hankinta-ajankohtana siltä osin kuin kauppahinnan korjauksesta
maksetaan tai saadaan korkoa. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana
tehtyjen myyntien perusteella kauppasumma on toistaiseksi noussut
noin 7,0 miljoonaa euroa. Negatiivisen liikearvon tulouttaminen
tarkistetaan lopullisen laskelman mukaan viimeistään vuoden 2007
tilinpäätöksessä.
Vuoden 2007 tulosta tulevat lisäksi rasittamaan tietyt
kertaluonteiset integrointikulut.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Kesäkuun 30. päivänä 2007 Aktia-konsernin taseen loppusumma oli 7 017
(5 101) miljoonaa euroa. Taseen loppusummasta henkivakuutustoiminnan
osuus oli 992 miljoonaa euroa, josta käypään arvoon arvostettavat
sijoitukset muodostivat 972 miljoonaa euroa. Muilta osin nousu oli
seurausta antolainauksen kasvusta ja selvästi parantuneesta
maksuvalmiudesta. Kiinteistöomistuksen pienentyminen vähensi
aineellisia hyödykkeitä.
Velat yhteensä kasvoivat 1 816 miljoonaa euroa, josta
vakuutusteknisen vastuuvelan osuus oli 641 miljoonaa euroa ja
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 196 miljoonaa euroa.
Pankkitoiminnan kasvu rahoitettiin pitkäaikaisilla
joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen
laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 575
miljoonaa euroa, 508 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta.
Veritas Henkivakuutuksen osto rahoitettiin huomattavalta osin omalla
pääomalla. Myyjälle, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, suunnattu
3 miljoonan osakkeen emissio ja toteutettu 1,8 miljoonan uuden
osakkeen kuponkianti, jossa pankin osakkeenomistajilla oli
merkintäetuoikeus, nostivat osakepääomaa 9,5 miljoonaa euroa ja
vapaan oman pääoman rahastoa 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonan
euron transaktiokulujen jälkeen.
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 154 miljoonaa euroa 624
(470) miljoonaan euroon. Se johtui ensi kädessä lisääntyneistä muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien luottolimiiteistä ja niiden
kanssa tehtyjen johdannaissopimusten luottovasta-arvoista.

Pääomamarkkinat ja ottolainaus

Rahastosäästäminen yhteensä, mihin sisältyvät sekä omat että
välitetyt rahastot, kasvoi 82,1 prosenttia 2 027 miljoonaan euroon,
ja ottolainaus (talletukset) yleisöltä lisääntyi 9,6 prosenttia 2 640
miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (ottolainaus + rahastopääoma)
kasvoi 32,5 prosenttia 4 667 miljoonaan euroon.
Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 19,3
prosenttia 3 167 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen
lisääntyi 48,1 prosenttia 1 113 miljoonaan euroon ja kotitalouksien
talletukset 8,0 prosenttia 2 054 miljoonaan euroon.
Lisäksi Aktia myi ensimmäisen puolivuotiskauden aikana uusia
joukkovelkakirjalainoja yleisölle ja instituutioille 38 (87)
miljoonalla eurolla. Vuositasolla uusmyynti oli 67 miljoonaa euroa.
Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 131,1
prosenttia 3 625 miljoonaan euroon. Useiden suurehkojen
toimeksiantojen lisäksi tiivistynyt yhteistyö Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritaksen kanssa vaikutti merkittävästi volyymin kasvuun. Aktia
Yksityispankin hallinnoimat varat kasvoivat 39,8 prosenttia 1 142
miljoonaan euroon.

Henkivakuutus

Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa 2007.
Henkivakuutuksen tulos ja vastaavat taseen erät ovat tässä
osavuosikatsauksessa mukana vain vuodelta 2007.
Hankintahetken taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi
tietyt Veritas Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista
Aktia-konsernia koskevista tiedoista.
Veritas Henkivakuutuksen maksutulo laski 6,1 prosenttia 47,8 (50,9)
miljoonaan euroon. Yhtiön tavoitteiden mukaisesti
sijoitussidonnaisten säästö- ja eläkevakuutusten osuus kasvoi ja
niistä saatu maksutulo nousi, kun laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten maksutulo väheni.
Yhteenlaskettu vastuuvelka (laskuperustekorkoon sidottu +
sijoitussidonnainen) nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 36,1
miljoonaa euroa 837,1 miljoonaan euroon. Liikekustannussuhde huononi
112,7 prosentista (koko vuosi 2006) 111,3 prosenttiin.
Vakavaraisuusaste nousi 22,0 prosenttiin vastuuvelasta vuoden 2006
lopun 20,9 prosentista.

Maksamisen palvelut

Konttoritoiminnassa maksamisen osa-alueen suurin kehityskohde oli
siirtyminen perinteisistä pankkikorteista kansainvälisiin
maksukortteihin. Maksuaikakorttien määrä nousi 38,4 prosenttia noin
60 000:een. Myös muut valmistelut yhtenäisen euromaksualueen (SEPA)
varalta jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.
Internet-sopimusten ja -maksujen määrä kasvoi edelleen. Tähän
vaikutti mm. yrityskäyttöön vuoden 2006 lopulla lanseerattu uusi
verkkopankki.
E-laskupalvelut tekivät vuoden alussa kaupallisen läpimurron, ja
toiminnan odotetaan kasvavan edelleen.

Luotot

Aktia-konsernin antolainaus oli kesäkuun 2007 lopussa 4 200 miljoonaa
euroa, jossa oli 725 miljoonaa euroa (+20,9 %) kasvua. Suurin osa
kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 668
miljoonaa euroa (+23,7 %) 3 492 miljoonaan euroon.
Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Asuntolainakanta lisääntyi
24,3 prosenttia 2 990 miljoonaan euroon, josta 1 408 miljoonaa euroa
oli hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannassa kasvua oli
vuositasolla 461 miljoonaa euroa (+48,6 %). On kuitenkin huomattava,
että suurin osa hypoteekkilainakannan kasvusta, 412 miljoonaa euroa,
koostui paikallisosuuspankkien ja muiden säästöpankkien välittämistä
lainoista.
Antolainauksen kasvu, muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat
pois lukien, oli koko Aktia-konsernin osalta 9,5 prosenttia,
kotitaloussektorin osalta 9,3 prosenttia ja asuntolainojen osalta 8,1
prosenttia.
Antolainaus yrityksille kasvoi uuden yritysasiakasstrategian
mukaisesti 29,9 prosenttia 482 (371) miljoonaan euroon.

Luottoriskit ja -tappiot

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi katsauskauden
aikana. Kotitalouksien osuus oli 83,1 (81,3) prosenttia ja
yritysrahoituksen osuus 11,5 (10,7) prosenttia. Koko luottokannasta
asuntolainoja oli 71,2 (69,2) prosenttia. Yritysrahoituksen osuus
luottokannasta ilman muiden pankkien välittämiä hypoteekkilainoja
kasvoi 13,3 (11,2) prosenttiin.
Luottotappiot ja saatavakohtaiset luottokannan arvonalennukset olivat
edelleen vähäisiä ja niitä vastasivat lähes yhtä suuret aikaisempina
vuosina kirjattujen luottotappioiden palautukset, 0,3 miljoonaa
euroa, minkä vuoksi tulosvaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa. Vuoden
2006 ensimmäisen puoliskon suurten palautusten vuoksi tulosvaikutus
oli 0,3 miljoonaa euroa positiivinen.
Kohdistettujen arvonalennusten lisäksi Aktia-konsernilla oli kesäkuun
2007 lopussa 11,5 miljoonaa euroa aiemmin tehtyjä toimialakohtaisia
arvonalennuksia.


Aktia-konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat
olivat 16,9 miljoonaa euroa. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien
oli 0,4 (0,3) prosenttia.

Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja hintariskeistä.
Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuudet eroavat toisistaan. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti johdannaissopimusten avulla.
Korkovaihtelut vaikuttavat myös Aktia-konsernin likviditeettisalkun
(hintariski) markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa
pidettävien rahoitusvarojen markkina-arvo kirjataan omaan pääomaan
kuuluvaan käyvän arvon rahastoon omiin varoihin vähennettynä
laskennallisilla veroilla. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käyvän
arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos oli -8,9
miljoonaa euroa. Jakson lopussa pankkikonsernin käyvän arvon rahasto
oli yhteensä -11,6 (-4,0) miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten osalta
vakuutuksenottaja kantaa sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonvaihtelut kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.
Loput vakuutusteknisen vastuuvelan katteena olevasta sijoitussalkusta
arvostetaan juoksevasti käypään arvoon käyvän arvon rahastoon. Vuoden
2007 ensimmäisen puoliskon lopussa Aktia-konsernin
henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli tehtyjen
hankintaeliminointien jälkeen 12,9 miljoonaa euroa.
Kaikki riskit, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskit ym. lasketaan yhteen VaR-mallin (Value at risk)
avulla käyttäen 97,5 prosentin todennäköisyyttä.

Vakavaraisuus

Pankkikonserni

Vakavaraisuus 30.6.2007 esitetään 15.2.2007 voimaan astuneiden Basel
2 -säännösten mukaisesti.
Luottoriskien pääomavaadetta laskettaessa sovelletaan
standardimenetelmää ja toimintariskien osalta perusmenetelmää. Pienen
kaupankäyntivaraston vuoksi markkinariskeille ei lasketa
pääomavaadetta.
 30.6.2007 omat varat olivat 469 miljoonaa euroa, josta 319 miljoonaa
euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa
päätetyllä vuoden 2006 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa
vastaavalla laskennallisella osingolla katsauskaudelta. Omat varat
lisääntyivät yhteensä 54,3 miljoonaa euroa Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä suoritetun suunnatun emission ja helmikuussa 2007
toteutetun kuponkiannin myötä.
Vakavaraisuus nousi 18,2 prosenttiin ensimmäisen puolivuotiskauden
lopussa verrattuna 13,8 prosenttiin vuodenvaihteessa ja 14,6
prosenttiin kesäkuun 2006 lopussa.
Ensisijaisten omien varojen suhde nousi 12,4 prosenttiin verrattuna
9,2 prosenttiin vuodenvaihteessa ja 9,8 prosenttiin kesäkuussa 2006.
Ennestään hyvä vakavaraisuusaste vahvistui edelleen, kun Basel 2
-säännösten perusteella asuntovakuutta vastaan myönnettyjen lainojen
riskipaino pieneni (vertailuluvut laskettu Basel 1:n mukaan).
Basel 2 tuo pääomavaateen myös toimintariskeille, joka
perusmenetelmän mukaan laskettuna oli kesäkuun 2007 lopussa noin 20
miljoonaa euroa.
Kattavaa sisäistä riski- ja pääoma-arviota (ICAAP) kehitetään
hallituksen johdolla ja se esitellään vuoden 2007 vuosikertomuksessa.

Henkivakuutuskonserni

Vakavaraisuusaste nousi 22,0 prosenttiin vastuuvelasta verrattuna
20,9 prosenttiin vuoden 2006 lopussa.

Finanssikonglomeraatti

Veritas Henkivakuutuksen oston myötä myös finanssikonglomeraatin
vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmää käyttäen. 30.6.2007
finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 156,9 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli kesäkuun
lopussa 925 (743), eli 182 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Suurin muutos, 133 kokopäiväresurssia, aiheutui Veritas
Henkivakuutuksen ostosta. Kiinteistönvälityksen palveluksessa olevien
kokopäiväresurssien määrä nousi 38:lla. Kokopäiväresursseja oli
jakson aikana keskimäärin 921 (716).

Luottoluokitus

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody's Investors Service nosti
Aktian luottoluokitusta 26.2.2007 lyhytaikaisen varainhankinnan
osalta P-2:sta parhaaseen P-1:een. Pitkäaikaisen varainhankinnan
luottoluokitusta nostettiin 10.4.2007 kahdella pykälällä A3:sta
A1:een. Taloudellisen vahvuuden C-arvio pysyi muuttumattomana.
 Moody's Investors Service nosti Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen luottoluokituksen kesäkuun
2007 alussa tasolta Aa2 korkeimmalle mahdolliselle Aaa-tasolle.

Osakepääoma

Ylimääräinen yhtiökokous 21.12.2006 antoi hallitukselle valtuutuksen
laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 uutta osaketta. Hallituksella
on oikeus käyttää valtuutusta vastikkeen maksamiseksi Fondex Oy:n
osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten kannustusten
perustamiseksi Aktia-konsernin avainhenkilöille. Valtuutus on
voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä myös peruuttaa.
Valtuutuksesta on toisella neljänneksellä käytetty yhteensä 39 021
osaketta avainhenkilöiden kannusteisiin. Kyseisten osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 40 101 936.
Maaliskuussa Aktia ilmoitti, että suunniteltua Fondexin ostoa ei
toteuteta, mutta Fondexin tytäryhtiö Rahastotorin kanssa on
allekirjoitettu Odinin rahastoja koskeva jakelusopimus.

Muut tapahtumat

Kesäkuussa perustettiin kahdeskymmenesviides Aktiaa lähellä oleva
säästöpankkisäätiö, Kemiönsaaren Aktiasäätiö. Säätiön alkupääoma on
110 000 euroa, ja sen tarkoitus on muiden Aktia- ja
säästöpankkisäätiöiden tapaan edistää säästämistä ja tukea kotiseutua
jakamalla apurahoja ja lahjoituksia niin yksityishenkilöille kuin
organisaatioillekin toimialueellaan.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Aktian Oulun konttori aloitti toimintansa elokuussa yhteistyössä
paikallisen Veritaksen konttorin kanssa. Konttori tarjoaa täyden
palvelun pankkipalveluja. Uudessa konttorissa painotetaan Aktian
pankkipalvelunäkemyksen keskeisiä arvoja: ihmisläheisyyttä ja
keskittymistä asiakkaan tarpeisiin tarkoituksenmukaisessa ja
nykyaikaisessa ympäristössä. Tarkoituksena on myöhemmin täydentää
konttorin palveluvalikoimaa kiinteistönvälityksellä.

Näkymät

Veritas Henkivakuutuksen integrointi muuhun konserniin tulee
aiheuttamaan kertaluonteisia kuluja, mutta kaupan odotetaan silti
johtavan konsernin liikevoiton kasvuun. Toimenpiteet, joihin on
ryhdytty rakenteellisen korkoriskin vähentämiseksi, tulevat
heikentämään korkokatteen kasvua. Operatiivisen liikevoiton odotetaan
parantuvan vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna. Veritas
Henkivakuutuksen oston kertaluonteisten tulosvaikutusten vuoksi
toisen puolivuotiskauden liikevoitto ei kuitenkaan saavuta
ensimmäisen vuosipuoliskon tasoa
Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktian käsitykseen
rahoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen
vähittäispankkialan voimakkaan kilpailun jatkumisesta sekä arvioihin
Aktian omista liiketoiminnan kustannuksista. Keskeisimmät oletukset
koskien pankin vuoden 2007 arvioita ovat, että yleinen korkotaso
nousee; että asuntoluottojen kysyntä jatkuu hyvänä, mutta
antolainausmarginaalit ovat kapeat. Huolimatta pääomamarkkinoiden
lisääntyneestä epävarmuudesta rahastosäästämisen kasvun odotetaan
kasvavan edelleen. Aktian kustannusrakenteen odotetaan, yllä
mainittujen kertaluonteisten integrointikustannusten eliminoinnin
jälkeen, kasvavan maltillisesti.
Pankin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja pankin toiminnan
kustannustasoon. Yleinen korkotaso, rahoitusmarkkinoiden yleinen
kehitys, luottojen kysyntä, rahastosijoittamisen yleinen kannustavuus
ja Suomen vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin Aktia ei
voi yksin vaikuttaa.
Aktia-konsernin tuloslaskelma


               1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Muutos, Vuosi
(milj. euroa)           2007    2006    % 2006
Korkokate             42,2    41,5   1,8 84,4
Osinkotuotot            1,1    1,2  -8,3  1,2
Palkkiotuotot           28,1    23,6  19,3 48,1
Palkkiokulut            -4,4    -3,9  12,3 -8,0
Palkkiotuotot
netto               23,8    19,7  20,7 40,1
Vakuutus-
maksutuotot            47,8        N/A
Sijoitustoi-
minnan
nettotuotot            33,7        N/A
Vakuutust-
oiminnan
tuotot               81,5        N/A
Arvopaper-
ikaupan ja
valuuttat-
oiminnan
nettotuotot             0,5    0,3  37,5  1,3
Myytävissä
olevien
rahoitusvarojen
nettotuotot             1,4    0,8  64,3 -0,5
Rahoitusv-
arojen ja -
velkojen
nettotuotot             1,8    1,2  56,7  0,7
Sijoitusk-
iinteistöjen
nettotuotot             0,4    0,4  -13,9  4,9
Liiketoiminnan
muut tuotot             1,5    2,9  -49,8  6,3
Liiketoiminnan
tuotot yhteensä          152,2    66,9  127,5 137,5
Korvauskulut           -34,3
Vastuuvelan
muutos              -36,1
Korvauskulut
ja
vastuuvelan
muutos              -70,4
Henkilös-
tökulut              -27,7   -21,1  30,8 -41,7
Muut hallint-
okulut              -17,1   -13,0  31,5 -26,9
Negatiivisen
liikearvon
tuloutus              11,4
Poistot
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä            -2,0    -2,0  -0,7 -3,6
Liiketoiminnan
muut kulut             -6,1    -6,3  -2,5 -11,8
Liiketoiminnan
kulut yhteensä          -111,9   -42,4  163,6 -83,9
Tulos ennen
arvonalentumisia          40,4    24,5  65,0 53,6
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista             -0,1    0,3   N/A  1,6
Osuus osakkuu-
syritysten tuloksesta        0,2    0,8  -70,6  0,7
Liikevoitto            40,5    25,6  58,1 55,9
Verot               -7,1    -6,1  15,8 -13,4
Tilikauden voitto         33,4    19,5  71,5 42,5

Josta:
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus      32,9    19,2  71,2 41,9
Vähemmistön osuus          0,5    0,3  93,2  0,6
Yhteensä              33,4    19,5  71,5 42,5
Osakekohtainen voitto, euroa    0,83    0,54  54,1 1,17


Aktia-konsernin tase

              30.6.  30.6. Muutos, 31.12.
(milj. euroa)    Liite 2007  2006    %  2006
Varat
Käteiset varat       250,0  352,4  -29,1  307,9
Kaupankäy-
ntitarkoituksessa
pidettävät
rahoitusvarat        0,7   2,0  -68,0   7,8
Saamistodistukset    1 312,7 1 019,0  28,8 1 187,8
Osakkeet ja osuudet     52,6  28,6  84,1  54,5
Myytävissä olevat
rahoitusvarat      1 365,3 1 047,5  30,3 1 242,4
Saamiset
luottolaitoksilta      37,1  48,9  -24,1  33,8
Saamiset yleisöltä
ja
 julkisyhteisöiltä    4 200,0 3 474,8  20,9 3 763,2
Lainat ja muut
saamiset         4 237,1 3 523,6  20,2 3 797,0
Eräpäivään asti
pidettävät
sijoitukset         47,8  33,5  43,0  47,8
Johdannaiss-
opimukset -
suojauslaskenta       14,1   6,1  131,9   5,0
Vakuutusto-
iminnan varat   3    989,3       N/A
Aineettomat
hyödykkeet          4,7   2,6  83,0   2,7
Aineelliset
hyödykkeet         43,6  92,0  -52,6  40,0
Sijoitukset
osakkuusyri-
tyksiin           3,9   2,6  46,2   2,2
Siirtosaamiset
ja
maksetut
ennakot           47,1  30,1  56,5  35,6
Muut varat          4,9   6,3  -20,4   2,2
Muut varat
yhteensä          52,1  36,4  43,4  37,8
Tuloverosaamiset       2,5   0,0   N/A   0,1
Laskennalliset
verosaamiset         5,5   2,2  148,9   1,1
Verosaamiset         8,1   2,2  263,1   1,1
Varat yhteensä      7 016,6 5 100,9  37,6 5 491,7

Velat
Velat luottolaitoksille  839,5  743,9  12,9  796,2
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille    2 640,5 2 409,6   9,6 2 544,2
Talletukset       3 480,0 3 153,4  10,4 3 340,4
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat       1 650,1 1 037,0  59,1 1 321,3
Velat, joilla on
huonompi
etuoikeus kuin
muilla
veloilla          201,6  193,5   4,2  193,8
Muut velat
luottolaitoksille     127,8  125,3   2,0  89,5
Muut velat yleisölle
ja
julkisyhteisöille     166,5  199,6  -16,6  124,5
Muut rahoi-
tusvelat         2 146,0 1 555,4  38,0 1 729,0
Johdannai-
ssopimukset -
suojauslaskenta       31,0  10,6  193,3  12,8
Vakuutust-
oiminnan velat    3  853,5       N/A
Varaukset          0,5   1,4  -65,7   0,8
Siirtovelat ja
saadut
ennakot           38,2  30,8  24,0  33,4
Muut velat         64,3  70,4  -8,7  82,3
Muut velat
yhteensä          102,5  101,2   1,3  115,7
Tuloverovelat        3,8   1,6  130,4   8,8
Laskennalliset
verovelat          49,9  27,7  80,0  23,4
Verovelat          53,7  29,3  82,8  32,1
Velat yhteensä      6 667,1 4 851,3  37,4 5 230,9

Oma pääoma      4
Osakepääoma         80,4  70,6  13,9  70,6
Vararahasto         8,1   8,1   0,0   8,1
Ylikurssirahasto       1,9   1,9   0,0   1,9
Käyvän arvon rahasto     1,4  -4,0  134,2  -1,7
Sidottu oma
pääoma
yhteensä          91,7  76,6  19,8  78,9
Sijoitetun vapaan
oman
pääoman rahasto       45,0       N/A
Edellisten tilikausien
voitto           172,2  155,0  11,1  155,0
Osingonjako        -14,8  -10,6  40,0  -24,7
Tilikauden voitto      32,9  19,2  71,2  41,9
Vapaa oma pääoma      235,3  163,6  43,8  172,2
Osakkeenomistajien
osuus
emoyhtiön omasta
pääomasta         327,0  240,2  36,1  251,1
Vähemmistön osuus
omasta
pääomasta          22,6   9,3  141,5   9,7
Oma pääoma         349,6  249,6  40,1  260,8

Velat ja oma
pääoma
yhteensä         7 016,6 5 100,9  37,6 5 491,7

Johdannaissopimukset

          Aktia-         Aktia-        Aktia-
          konserni        konserni       konserni
           30.6.         30.6.        31.12.
           2007          2006         2006
       Suoja-                    Suoja-
       ustar-        Suojaus-        ustar-
       koituk-        tarkoit-        koituk-
       sessat        uksessa         sessa
       tehdyt         tehdyt        tehdyt
       sitou-    Käypä  sitoum-    Käypä  sitoum-    Käypä
       mukset Muut arvo   ukset Muut arvo   ukset Muut arvo
Korkojoh-        2                      2
dannaiset  7 542,3 893,3 -9,8  4 615,9 768,8 -0,3  6 534,3 395,3 -4,0
Korkot-
ermiinit   1 635,0 35,0  0,3  1 555,0 155,0 -2,5  1 265,0 65,0 -1,7
Koronvaihto-    2
sopimukset   279,4 950,4 -7,9   825,5 98,4  3,8  1 976,4 757,4 -1,7
             1                      1
Korko-optiot 3 627,9 907,9 -2,2  2 235,4 515,4 -1,6  3 292,9 572,9 -0,6
 Ostetut   2 101,9 786,0 -5,4  1 249,4 246,0 -3,2  1 856,9 696,0 -6,2
             1
Asetetut   1 526,0 121,9  3,2   986,0 269,4  1,6  1 436,0 876,9  5,6
Valuuttajo-
hdannaiset   121,2  0,0  0,0    22,6  0,0 -0,1   35,8  0,0 -0,3
Valuutt-
atermiinit   121,2  0,0  0,0    22,6  0,0 -0,1   35,8  0,0 -0,3
Osakejo-
hdann-
aiset     101,8 101,8  0,0    98,3 98,3  0,0   102,5 102,5  0,0
Osakeoptiot  101,8 101,8  0,0    98,3 98,3  0,0   102,5 102,5  0,0
Ostetut    101,8  0,0 11,8    98,3  0,0  6,5   102,5  0,0 12,3
Asetetut     0,0 101,8 -11,8    0,0 98,3 -6,5    0,0 102,5 -12,3
Muut       4,3  4,3  0,0    0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Optioso-
pimukset     4,3  4,3  0,0    0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Ostetut     4,3  0,0  0,5    0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Asetetut     0,0  4,3 -0,5    0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0


Taseen
ulkopuoliset
sitoumukset

             Aktia-
            konserni
          30.6. 30.6. 31.12.
          2007 2006  2006
Asiakkaan puolesta
kolmannen
hyväksi annetut
sitoumukset
Takaukset      46,4 43,0  47,4
Muut
kolmannen
hyväksi
annetut
 sitoumukset    27,5 27,2  28,5
Asiakkaan
hyväksi
annetut
peruutt-
amattomat
itoumukset
Käyttämättömät
luottojärjestelyt 441,3 351,7 361,0
Muut
peruutta-
mattomat
sitoumukset    109,2 47,7  77,8
Taseen
ulkopuoliset
sitoumukset    624,4 469,6 514,7


Antolainaus sektoreittain

             Aktia-
            konserni
          30.6. 30.6. 31.12.
          2007 2006  2006
Kotitaloudet    3 493 2 830 3 125
Yritykset      482  371  394
Asuntoyhteisöt    178  221  197
Voittoa
tavoittelemattomat
yhteisöt       38  39   39
Julkisyhteisöt     9  11   8
Yhteensä      4 200 3 472 3 763


Riskisitoumukset

              Aktia-
              konserni
           30.6. 30.6. 31.12.
            2007 2006  2006
Järjestämättömät
saamiset        16,8 10,7  14,6
Nollakorkoiset luotot  0,1  0,1  0,1
Yhteensä        16,9 10,9  14,7

Järjestämättömät/
luottokanta sis.
takausvastuut, %    0,4  0,3  0,4


Pankkikonsernin vakavaraisuus

                      30.6. 30.6.    31.12.
                       2007 2006     2006
Ensisijaiset omat varat            319  242     245
Toissijaiset omat varat            150  119     122
Omat varat                  469  361     367

Luottoriski                 2 334 2 471    2 655
Operatiivinen riski              245   -      -
Markkinariski                  -   -      -
Riskipainotetut sitoumukset         2 579 2 471    2 655

Vakavaraisuusaste, %             18,2 14,6     13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %     12,4  9,8     9,2

Vakavaraisuus 30.6.2007 on laadittu
Basel 2 -säännösten mukaisesti,
kun taas vertailuluvut vuodelta 2006 on
laadittu Basel 1:n mukaisesti.

Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus
                    30.6.2007
Konglomeraatin pääoma             359
Toimialakohtaiset varat            156
Aineettomat hyödykkeet ja
toimialakohtaiset vähennykset        -100
Muut toimialakohtaiset ei-siirrettävät
varat                     -23
Konglomeraatin omat varat yhteensä      393
Omien varojen vaatimukset, yhteensä      250
Konglomeraatin vakavaraisuus         142

Vakavaraisuusaste, %            156,9

Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus 30.6.2007
perustuu IFRS:ään ja se on laadittu
FICO-sääntöjen mukaisesti.


Kehitys neljännevuosittain

              Q2  Q1  Q4  Q3  Q2
             2007 2007 2006 2006 2006
Korkokate        21,7 20,5 21,7 21,2 20,8
Osinkotuotot       1,1  0,0  0,0  0,0  1,2
Palkkiotuotot netto   12,1 11,7 10,8  9,6 10,0
Vakuutustoiminnan
tuotot          43,1 38,3
Rahoitusvarojen ja -
velkojen nettotuotot   0,7  1,2 -0,4 -0,1  0,6
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot        0,2  0,1  0,3  4,1 -0,2
Liiketoiminnan muut
tuotot          0,8  0,7  2,4  1,0  2,4
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä         79,7 72,4 34,8 35,8 34,8
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos   -34,4 -36,0
Henkilöstökulut     -14,5 -13,2 -11,0 -9,5 -11,2
Muut hallintokulut    -8,9 -8,2 -8,2 -5,7 -6,6
Negatiivisen liikearvon
tuloutus            11,4
Poistot         -1,1 -0,9 -0,7 -0,9 -0,9
Liiketoiminnan muut
kulut          -3,1 -3,0 -3,4 -2,1 -3,5
Liiketoiminnan
kulut
yhteensä        -61,9 -49,9 -23,3 -18,2 -22,2
Arvonalent-
umistappiot
luotoista ja muista
saamisista        -0,1  0,0 -0,2  1,5 -0,1
Osuus osakku-
usyritysten
tuloksesta        0,3 -0,1  0,0 -0,1  0,5
Liikevoitto       18,0 22,4 11,3 19,0 13,0

Tunnusluvut
neljännesvuosittain

                  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2
                 2007 2007 2006 2006 2006
Tulos/osake, euroa        0,83 0,50 1,17 0,93 0,54
Oma pääoma/osake,
euroa               8,16 8,21 7,11 7,31 6,81
Oman pääoman tuotto
(ROE), %             21,9 26,0 16,6 17,4 15,6
Kulu/tuotto-suhde
(pankkikonserni)         0,67 0,65 0,61 0,59 0,63

Henkivakuu-
tuskonsernin
liikekustannussuhde       111,3 117,5   -   -   -
Rahastopääoma,
milj. euroa           2 027 1 759 1 420 1 148 1 113
Ottolainaus yleisöltä,
milj. euroa           2 640 2 569 2 544 2 442 2 410
Antolainaus yleisölle,
milj. euroa           4 200 3 944 3 763 3 614 3 475
Riskipainotetut
sitoumukset           2 581 2 484 2 655 2 537 2 471

Vakavaraisuusaste, %
(pankkikonserni)         18,2 18,3 13,8 15,1 14,6
Ensisijaisten omien
varojen suhde, %
(pankkikonserni)         12,4 12,4  9,2 10,0  9,8
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)      22,0 21,6   -   -   -
Vakavaraisuusaste, %
 (finanssikonglomeraatti)    156,9 157,8   -   -   -

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käypään
 arvoon             971,7 930,7   -   -   -
- vakuutustekninen
vastuuvelka           641,2 641,8   -   -   -
- sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka     195,9 180,6   -   -   -

Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin,
milj. kpl 1)           39,8 39,8 35,8 35,8 35,8
Osakkeiden lukumäärä
jakson
lopussa,
milj. kpl             40,1 40,1 35,3 35,3 35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin            921  916  741  715  716


1) Osakkeiden emissiotarkistettu
 lukumäärä keskimäärin


Segmenttiraportointi

Aktian toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen:
konttoritoiminta,
pääomamarkkinat, liikepankki & treasury ja henkivakuutus. Kullakin
liiketoiminta-alueella on oma tulosvastuullinen johtaja. Tämä
vastuualuejako
täyttää myös IFRS 8:n operatiivisia segmenttejä koskevat uudet
kriteerit.

Liiketoiminta-alueet

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt.
Pääomamarkkinoihin sisältyvät Aktia Säästöpankki Oyj:n Helsingin
yksityispankki sekä tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab.
Liikepankki & Treasury sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin
ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n lukuun
ottamatta Aktian omia Aktia Hypoteekkipankin kautta välitettyjä
lainoja.
Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas -konserni.
Muut ja eliminoinnit sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.
Allokointiperiaatteet

Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorot ja uuden hinnoittelun epätahtisuuden
aiheuttama korkoriski siirretään Aktia-konsernin sisäisen
hinnoittelun mukaisesti Treasuryyn. Treasury vastaa johdon
valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti.
Aktia Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Tuloslaskelman ja taseen erät, joita ei
allokoida liiketoiminta-alueille, käsitellään segmentissä Muut ja
eliminoinnit.
Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos
yksiköt kuuluvat samaan liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset
eri segmentteihin kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot
kuuluvat segmenttiin Muut ja eliminoinnit.
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, hankintaeliminoinnit, vähemmistön
osuus ja muut konsernijärjestelyt sisältyvät segmenttiin Muut ja
eliminoinnit.


          Konttor-        Pääom-        Liikep-
Tulosl-        itoi-         amar-        ankki &
askelma        minta        kkinat        Treasury
(mn euro)   1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.
           07     06     07     06     07     06
Korkokate      30,6    31,4    0,8    0,7    10,0    9,1
Osink-
otuotot                  0,1    0,1
Palkki-
otuotot
netto        15,0    12,1    6,5    5,5    -1,5    -0,8
Vakuutus-
toiminnan
tuotot
Rahoi-
tusvarojen
ja -
velkojen
nettotuotot                0,3    0,4    0,2    0,3
Sijoitus-
kiinteistöjen
nettotuotot
Liiketoi-
minnan
muut tuotot     0,9    1,6    0,1          0,8    0,4
Liiketo-
iminnan
tuotot
yhteensä      46,6    45,1    7,9    6,7    9,5    9,0
Korvauskulut
ja
vastuuvelan
muutos
Henkilö-
stökulut      -14,1   -11,8    -2,3    -2,0    -2,1    -1,8
Muut
hall-
intokulut     -19,1   -17,0    -1,7    -1,4    -2,8    -2,7
Negatiivisen
liikearvon
tuloutus
Poistot       -0,7    -0,9    -0,2    -0,2    -0,1    -0,1
Liiketo-
iminnan
muut kulut     -2,4    -2,5    -0,3    -0,3    -0,5    -0,4
Liiketo-
iminnan
kulut
yhteensä      -36,2   -32,2    -4,5    -3,9    -5,4    -5,0
Arvonalent-
umistappiot
luotoista ja
muista
saamisista     -0,1    0,2                     0,1
Osuus
osakkuus-
yritysten
tuloksesta
Liikevoitto     10,3    13,1    3,4    2,7    4,1    4,1


           Henki-        Muut ja        Aktia-
Tulosl-        vaku-         elim-         kons-
askelma        utus         inointi        erni
(mn euro)     1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-
          30.6.    30.6    30.6   30.6.    30.6   30.6.
           07    .06    .07     06    .07     06
Korkokate                 0,8    0,3    42,2    41,5
Osinko-
tuotot                   1,0    1,1    1,1    1,2
Palkki-
otuotot
netto                   3,7    2,9    23,8    19,7
Vakuutu-
stoiminnan
tuotot       111,2         -29,7         81,5
Rahoitu-
svarojen
ja -
velkojen
nettotuotot                1,3    0,5    1,8    1,2
Sijoituskii-
nteistöjen
nettotuotot                0,4    0,4    0,4    0,4
Liiketo-
iminnan
muut tuotot                -0,4    0,9    1,5    2,9
Liiketoi-
minnan
tuotot
yhteensä      111,2    0,0   -23,1    6,1   152,2    66,9
Korvauskulut
ja
vastuuvelan
muutos       -90,3         19,9         -70,4
Henkil-
östökulut      -3,0         -6,2    -5,6   -27,7   -21,1
Muut -
hallintokulut    -2,7          9,1    8,1   -17,1   -13,0
Negatiivisen
liikearvon
tuloutus                 11,4         11,4
Poistot       -0,4         -0,7    -0,8    -2,0    -2,0
Liiketo-
iminnan
muut kulut                -2,9    -3,0    -6,1    -6,3
Liiketo-
iminnan
kulut
yhteensä      -96,3    0,0    30,7    -1,3   -111,9   -42,4
Arvonalentum-
istappiot
luotoista ja
muista
saamisista                           -0,1    0,3
Osuus
osakkuu-
syritysten
tuloksesta      0,3          0,0    0,8    0,2    0,8
Liikevoitto     15,2    0,0    7,6    5,6    40,5    25,6


Tase         Kontto-        Pää-         Liike-
           rito-         oma-         pankki
            im-         mark-        & Trea-
           inta         kinat         sury
(milj. euroa)   30.6.   30.6.   30.6.   30.6.   30.6.   30.6.
          2007    2006    2007    2006    2007    2006
Varat
Käteiset
varat        8,1    7,6          0,1   241,9   344,8
Myyt-
ävissä
olevat
rahoitu-
svarat        0,6    0,4    12,6    9,7  1 303,3  1 012,5
Lainat ja
muut
saamiset     3 195,5  2 907,2    15,3    19,4  1 034,6   623,6
Vakuutu-
steknisen
ja
sijoitussi-
donnaisen
vastuuvelan
katteena
olevat
sijoitukset
Muut varat     17,3    10,1    3,8    2,8   181,8    68,8
Varat
yhteensä     3 221,4  2 925,3    31,7    32,0  2 761,6  2 049,7

Velat
Talletukset   2 320,5  2 140,9   125,9    89,1  1 039,1   929,8
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat                         1 650,2  1 037,0
Vakuutus-
tekninen
vastuuvelka
Muut
velat        30,5    25,6    6,8    5,6   580,7   607,0
Velat
yhteensä     2 351,0  2 166,4   132,7    94,7  3 270,0  2 573,8


Tase         Henki-        Muut ja        Aktia-
           vaku-        elimi-         kons-
           utus         nointi         erni
(milj.       30.6.         30.6.   30.6.   30.6.   30.6.
euroa)       2007         2006    2007    2006    2007
Varat
Käteiset
varat                   0,0    0,0   250,0   352,4
Myytä-
vissä
olevat
rahoit-
usvarat                  48,9    24,9  1 365,3  1 047,5
Lainat ja
muut
saamiset                 -8,3   -26,7  4 237,1  3 523,6
Vakuutust-
eknisen ja
sijoitussid-
onnaisen
vastuuvelan
katteena
olevat
sijoitukset    952,2         19,5         971,7
Muut varat     20,2         -30,5    95,7   192,6   177,4
Varat
yhteensä      972,4         29,5    93,9  7 016,6  5 100,9

Velat
Talletukset                -5,6    -6,4  3 480,0  3 153,4
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat                -0,1        1 650,1  1 037,0
Vakuutust-
ekninen
 vastuuvelka    837,1                    837,1
Muut velat     38,6         43,3    22,7   699,8   660,9
Velat
yht-
eensä       875,7         37,6    16,3  6 667,1  4 851,3

Konttoritoiminta

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktian konttoriverkon kautta
toteutettavat perinteiset talletus-, sijoitus-, rahoitus- ja
maksuliiketoiminnot sekä lainojen välitys Aktia Hypoteekkipankin
kautta.
Tytäryhtiöiden osalta konttoriliiketoiminta kattaa Aktian
kiinteistönvälitysyhtiöt ja Aktia Kortti & Rahoitus Oy:n. Lisäksi
konttoritoiminta saa palkkioita rahoitus- ja sijoituspalveluihin
liittyvien vakuutustuotteiden myynnistä.
Konttoritoiminnan liikevoitto laski 2,8 miljoonaa euroa 10,3
miljoonaan euroon. Tulos jäi alle edellisvuoden tason lähinnä
tulokseen viiveellä vaikuttavien panostusten vuoksi.
Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 3,4 %, 1,5 miljoonaa euroa, 46,6
miljoonaan euroon. Viitekorkoneutraali korkokate saavutti
ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes viime vuoden tason, 30,6
miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa 2006). Hyvällä volyyminkasvulla
voitiin kompensoida marginaalien kaventumisen negatiivinen vaikutus.
Palkkiotuotot kasvoivat 22,0 prosenttia 16,1 miljoonaan euroon. Tähän
vaikutti erityisesti kiinteistönvälityksestä saatujen
palkkiotuottojen voimakas kasvaminen edellisvuodesta.
Liiketoiminnan kulut nousivat 12,5 prosenttia, 4,0 miljoonaa euroa,
lähinnä laajentumiseen ja resursseihin tehdyistä panostuksista
johtuen.
Erääntyneet luotot kasvoivat edellisvuodesta, mutta niiden
suhteellinen osuus on edelleen pieni. Luottokantaan tehdyt
kohdistetut arvonalennukset ovat yhä vähäisiä.

* Asuntoluototus jatkui vilkkaana nousseesta korkotasosta huolimatta.
 Luottokanta kasvoi alkuvuoden aikana hieman kokonaismarkkinoita
 nopeammin.
* Viitekorkojen nousu, uudistuneet vakavaraisuusmääräykset ja
 kiristyvä kilpailu laina-asiakkaista heijastui
 antolainausmarginaaleihin, jotka jatkoivat laskuaan.
* Rahastotuotteiden uusmyynti oli vilkasta, ja osakekurssien
 myönteinen kehitys nosti rahastojen markkina-arvoja. Tällä oli
 positiivinen vaikutus saatuihin rahastopalkkioihin.
* Asiakkaat ovat vaihtaneet aktiivisesti perinteisiä pankkikorttejaan
 kansainvälisiksi maksuaikakorteiksi, joiden määrä nousi
 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 14,8 prosenttia.
* Vakuutussäästäminen on kasvattanut suosiotaan. Kanta kasvoi vuoden
 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16,8 prosenttia.

Pääomamarkkinat

Aktian pääomamarkkinayksiköt ovat Aktia Asset Management, Aktia
Rahastoyhtiö sekä Aktia Yksityispankki Helsinki.
Yksiköiden myönteinen kehitystrendi jatkui ensimmäisen
puolivuotiskauden aikana. Nettotuotot, eli tuotot muille
Aktia-konsernin yksiköille ja yhteistyökumppaneille suoritettujen
palautusten jälkeen, kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,6
prosenttia 7,9 miljoonaan euroon verrattuna vuoteen 2006.
Liikevoitto nousi 23,1 prosenttia 3,4 miljoonaan euroon.
Toiminnan volyymi kasvoi merkittävästi lähinnä hyvän nettomyynnin ja
suotuisan toimintaympäristön ansiosta.

* Aktia-konsernin hallinnoimien ja välittämien rahastojen volyymi
 oli 2 027 miljoonaa euroa. Lisäystä vastaavasta ajankohdasta vuonna
 2006 oli 82,1 prosenttia. Aktian konttoritoiminta vastasi noin 40
 prosentista koko rahastovolyymistä.
* Aktia-konsernin rahastojen markkinaosuus kasvoi vuoden alun 2,3
 prosentista 2,9 prosenttiin kesäkuun lopussa. Rahastopääoman
 nettolisäyksestä Aktian markkinaosuus oli noin 6,8 prosenttia
 vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
* Aktia Asset Management tarjoaa asiakkaille täyden valtakirjan
 omaisuudenhoitoa ja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiön omia rahastoja.
 Aktia Asset Managementin hallinnoima pääoma kasvoi voimakkaasti
 vuoden alussa. Kesäkuun lopussa Aktia Asset Managementin
 hallinnoimat varat olivat 3 625 miljoonaa euroa. Verrattuna
 edellisvuoteen lisäystä oli 131,1 prosenttia. Kasvu perustuu
 joukkoon suuria toimeksiantoja ja uusien korkorahastojen
 menestyksekkääseen myyntiin.
* Myös yksityispankkitoiminta kehittyi suotuisasti hallinnoitavien
 varojen lisääntyessä 39,8 prosentilla. Asiakasvarat olivat 1 142
 miljoonaa euroa.

Liikepankki & Treasury

Liikepankki

Yritysasiakkaille suunnatun palvelun parantamiseksi Aktiassa
yhdistettiin Keskuspankkiyksikön sekä Helsingin ja Espoon
yrityskonttoreiden resursseja. Näistä muodostettiin Aktia
Liikepankki. Liikepankki on erikoistunut neljään asiakassegmenttiin:
Rakennus ja Kiinteistö, Omistusrakenne, Cash & Trade sekä Pankki ja
Rahoitus. Asiakassegmenttien tukena on Maksukeskus.
Liikepankin organisaatiota on vahvistettu, ja se muutti kesäkuussa
yhteisiin tiloihin Helsingin Ruoholahteen. Palveluvalikoimaa
täydennetään rahoitusyhtiö- ja vakuutuspalveluilla vuoden kolmannella
neljänneksellä.
Riskienhallintarutiineja ja luottosäädöksiä on muokattu paremmin
vastaamaan yritysasiakkaiden tarpeita.
Lisäksi on perustettu Liikepankin yhteydessä toimiva
paikallisyritystuki, joka auttaa pankin konttoreita yrittäjien,
paikallisten yritysten ja paikallisyhteisön palvelussa.
Muutoshankkeista huolimatta Aktian onnistui vahvistaa
markkina-asemaansa, ylläpitää tuottotaso ja kasvattaa luottokantaansa
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lähinnä uudet rekrytoinnit rasittavat
ensimmäisen puolivuotiskauden tulosta kulutason ollessa jonkin verran
korkeampi. Panostusten odotetaan tuovan lisätuottoja toisen
vuosipuoliskon aikana.

Treasury

Pankin korkokate on parantunut yleisen korkojen nousun myötä. Korkea
korkotaso on tuottanut tappioita suojaavissa johdannaissopimuksissa.
Korkokäyrän tasaantuminen puolestaan on johtanut maksuvalmiussalkun
rahoituskulujen salkun tuoton ylittävään nousuun. Nämä tekijät ovat
heikentäneet korkokatetta. Toisella vuosineljänneksellä korkokate
pysyi samalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna, kun
se ensimmäisellä neljänneksellä oli selvästi huonompi.
Puolivuotiskauden korkokate oli kaiken kaikkiaan huonompi kuin
vastaavana ajanjaksona viime vuonna.
Koska kulutaso pysyi muuttumattomana ja muut tuotot jonkin verran
korkeampina, puolivuotiskauden liikevoitto on korkokatteen
kehityksestä huolimatta parempi kuin vastaavana ajanjaksona viime
vuonna.

Treasuryn osaamista hyödynnetään seuraavilla kasvavilla aloilla:
* taseensuojauspalvelu paikallispankeille
* korkokattotuotteet Aktian konttoreille ja Hypoteekkipankille
* räätälöidyt tuotteet Liikepankille.
Aktia Hypoteekkipankki Oyj

Aktia Hypoteekkipankin voimakkaasti kasvanut antolainaus on
kasvattanut korkokatetta ja palkkiokuluja verrattuna vastaavaan
jaksoon viime vuonna. Suurin osa ensimmäisen vuosipuoliskon
luottokannan kasvusta välitettiin muiden säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien toimesta.
Kasvun rahoittamiseksi Hypoteekkipankki toteutti viidennen
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainaemissionsa. Vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta lainan korko oli alhaisempi kuin
missään aikaisemmista emissioista. Moody's Investors Service Ltd
nosti kesäkuun alussa Hypoteekkipankin joukkovelkakirjalainojen
luottoluokituksen parhaalle mahdolliselle Aaa-tasolle. Tämä parantaa
Hypoteekkipankin lainojen likviditeettiä ja lisää pankin tunnettuutta
sijoittajien keskuudessa.
Hypoteekkipankki toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
paikallispankeille suunnatun osake-emission turvatakseen vuoden 2007
lopun vakavaraisuusasteen. Tämä tehtiin osakassopimuksen mukaisesti,
eikä Aktian osuus äänimäärästä muuttunut.
Hypoteekkipankki toi markkinoille korkokattolainan ja
asunto-osakeyhtiöille suunnatun lainan. Erityisesti
korkokattolainojen kysyntä on ollut vilkasta.

Henkivakuutus

Koska Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa
2007, tässä osavuosikatsauksessa henkivakuutuksen tulos ja vastaavat
taseen erät ovat mukana vain vuodelta 2007.
Hankintahetken taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi
tietyt Veritas Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista
Aktia-konsernia koskevista tiedoista. Tässä osiossa esitetään myös
Veritas Henkivakuutuksen vertailuluvut.

* Maksutulo tammi-kesäkuulta oli 6,1 prosenttia alhaisempi kuin
 vuotta aiemmin, 47,8 (50,9 ) miljoonaa euroa. Asiakkaiden
 kiinnostus sijoitussidonnaisia säästö- ja eläkevakuutuksia kohtaan
 kasvoi edelleen, kun taas laskuperustekorkoon sidottujen
 vakuutusten myynti väheni huomattavasti.
* Veritaksen henkivakuutusten myynti Aktian ja paikallisosuuspankkien
 konttoreissa on onnistunut hyvin.
* Korvauskulut takaisinostot mukaan lukien nousivat 11 prosenttia
 34,3 (30,2) miljoonaan euroon.
* Käyttökulut, 6,0 miljoonaa euroa ovat jonkin verran viimevuotista
 alhaisemmat, vaikka niihin sisältyy tiettyjä kertaluonteisia
 kuluja. Liikekustannussuhde oli 111,3 (114,9) prosenttia.
* Yhtiön vakuutustekninen vastuuvelka oli 837,1 (31.12.2006: 789,6)
 miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi noin
 20 miljoonaa euroa, jolloin koko laskuperustekorkokannan
 keskimääräinen korkovaade oli 2,9 prosenttia. Sijoitussidonnaisten
 vakuutuksien osuus vastuuvelasta oli 23 prosenttia eli 195,9
 (31.12.2006: 166,9) miljoonaa euroa.
* Yhtiön sijoitussalkusta, joka käypään arvoon arvostettuna oli 754,4
 miljoonaa euroa, 54,1 prosenttia koostui joukkovelkakirjalainoista
 ja muista korollisista instrumenteista, 26,8 prosenttia osakkeista
 ja 19,1 prosenttia kiinteistöistä. Yhtiön sijoitusten tuotto
 käyvin arvoin laskettuna oli ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6,4
 prosenttia, mikä merkitsee 12,8 prosentin tuottoa vuositasolla.
* Veritas Henkivakuutuksen toteutuneet myyntivoitot ovat
 huomattavasti edellisvuotista suuremmat lähinnä sen vuoksi, että
 kiinteistöomaisuuden myynti on aloitettu. Myyntivoitot olivat 32,0
 (9,2) miljoonaa euroa. Tuloutetut myyntivoitot ovat
 Aktia-konsernissa kuitenkin 29,6 miljoonaa euroa alhaisemmat, koska
 ostohetken 17.1.2007 arvostuserot eivät vaikuta Aktian
 konsernitulokseen.
* Veritas Henkivakuutuksen vakavaraisuusaste vahvistui entisestään.
 Vakavaraisuuspääoma oli 22,0 (31.12.2006: 20,9) prosenttia
 vastuuvelasta.

Muut ja eliminoinnit

Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon tulosta rasitti 29,6 miljoonan
euron tuloutettujen myyntivoittojen eliminointi
henkivakuutussegmentissä. Voitot olivat syntyneet myyntihinnan ja
sijoitusten käyvän arvon välisestä erosta Veritas Henkivakuutuksen
hankintalaskelman mukaisesti 1.1.2007.
Tulos on hyvitetty alustavasti lasketun 11,4 miljoonan euron
negatiivisen liikearvon sekä ostolaskelmassa tehdyn vastuuvelan 19,9
miljoonan euron korjauksen palautuksen tuloutuksella, koska yhtiö
tuloutti ensimmäisellä puolivuotiskaudella vastaavan vastuuvelan
korjauksen.


Tilinpäätöksen liitteet

Liite 1 Konsernirakenteen muutokset


Muutamien pienten kiinteistönvälitysyhtiöiden lisäksi Aktia osti
99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista
17.1.2007.
Alla oleva hankinta-analyysi tehtiin 1.1.2007.
Tilinpäätös on alustava ja se päivitetään vuoden 2007 loppuun
mennessä.


Miljoonaa euroa     1. tammikuuta 2007

Varat                 922,4
Velat                 839,9
Varat netto, IFRS           82,5

Kauppahinta              70,0
Varainsiirtovero            1,1
Hankinta-arvo             71,1
Erotus                 11,4

Negatiivinen liikevaihto        11,4Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös
asiakaskohtaisten aineettomien hyödykkeiden esiintyminen, mutta koska
näillä ei suhteessa yhteenlaskettuihin varoihin arvioitu olevat
olennaista merkitystä, niille ei annettu arvoa hankintahetken
taseessa. Muitakaan aineettomia hyödykkeitä ei ole allokoitu
hankintahetken taseeseen.
Koska hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 11,4 miljoonaa
euroa nk. negatiivista liikearvoa. Sitä ei jaksotettu vaan se
tuloutettiin IFRS-vaatimusten mukaan kokonaisuudessaan
Aktia-konserniin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
Negatiivinen liikearvo on vielä alustava ja perustuu Veritas
Henkivakuutuksesta maksettavaa lopullista kauppasummaa koskevaan
sopimukseen. Negatiivisen liikearvon määrä riippuu Veritas
Henkivakuutuksen kiinteistöomistuksen realisoinnin lopullisesta
tuloksesta hankinta-ajankohtana siltä osin kuin kauppahinnan
korjauksesta maksetaan tai saadaan korkoa. Ensimmäisen
puolivuotiskauden aikana tehtyjen myyntien perusteella kauppasumma on
toistaiseksi noussut noin 7,0 miljoonaa euroa. Negatiivisen
liikearvon tulouttaminen tarkistetaan lopullisen laskelman mukaan
viimeistään vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

Liite 2 Siirtyminen IFRS-raportointiin

Aktia-konserni on vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen
siirtynyt raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaan. Tämä merkitsee mm. sitä, että
osavuosikatsaus sisältää myös segmenttiraportit. FAS-standardeista
(Finnish Accounting Standards) IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
esitellään kohdassa IFRS:ään siirtymisen vaikutukset vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.

Liite 3 Vakuutustoiminnan varat ja velat


                30.6 30.6. 31.12.
 (milj. euroa)        .2007 2006  2006

Korolliset sijoitukset     352,3   -   -
Osakkeet ja osuudet      317,5   -   -
Kiinteistöt          103,3   -   -
Muuta              0,8   -   -
Vakuutusteknisen
vastuuvelan sijoitukset    773,9   -   -
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset    197,8   -   -
Sijoitukset yhteensä      971,6   -   -
Siirtosaamiset ja
maksetut ennakot         9,0
Muut varat            7,0   -   -
Kassa ja pankkisaamiset     1,7   -   -
Vakuutustoiminnan varat    989,3   -   -
Aineettomat hyödykkeet      0,9   -   -
Aineelliset hyödykkeet      0,3   -   -
Tuloverosaamiset         1,2   -   -
Vakuutustoiminnan
varat yhteensä         991,5   -   -

Vakuutustekninen
vastuuvelka          641,2   -   -
Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka    195,9
Siirtovelat ja saadut ennakot  10,2   -   -
Muut velat            6,1   -   -
Vakuutustoiminnan velat    853,5   -   -
Velat, joilla on huonompi -
etuoikeus kuin muilla veloilla  4,2   -   -
Laskennalliset verovelat    24,1
Muut velat            3,1   -   -
Vakuutustoiminnan
velat yhteensä         884,9   -   -


Liite 4 Aktia-konsernin oman pääoman muutos

                              Osakkee-
                      Sijoit-      nomis-           etun     tajien -  Vä- Oma -
                       vapan     osuus - hem- pääom-
      Osake-    Ylikurs- Käyvän  pääo-      omasta min-   a
(milj.    pää- Varar-  sirah-  arvon   man Voitto-  pääo- stön yhte-
euroa)     oma ahasto   asto rahasto rahasto  varat  masta osuus  ensä
Oma pääoma
1.1.2007   70,6  8,1   1,9  -1,7   0,0  172,2  251,1  9,7 260,8
Osake-
anti      9,8              45,0       54,9     54,9
Myy-
tävissä
olevien
rahoitu-
svarojen
arvost-
uksen
muutos
käypään
arvoon                 5,6           5,6     5,6
Kass-
avirta-
suojau-
sten
arvos-
tuksen
muutos
käypään
arvoon                -1,4           -1,4     -1,4
Siirretty
tuloslas-
kelmaan                -0,1           -0,1     -0,1
Laskenn-
allisten
verojen-
 osuus
omasta
pääo-
masta                 -1,1           -1,1     -1,1
Osingo-
njako
osakkeeno-
mistajille                      -14,8  -14,8    -14,8
Tilika-
uden
voitto                        32,9   32,9  0,5  33,4
Muu
muutos
vähem-
mistön
osuu-
dessa
omasta
pääo-
masta                              0,0 12,3  12,3
Oma
pääoma
30.6.2007   80,4  8,1   1,9   1,4  45,0  190,2  327,0 22,6 349,6

Oma
pääoma
1.1.2006   70,6  8,1   1,9   7,8   0,0  155,0  243,4  6,2 249,6
Osakeanti
Myyt-
ävissä
olevien
rahoitu-
svarojen
arvost-
uksen
muutos
käypään
arvoon                -13,5          -13,5    -13,5
Kassa-
virtas-
uojausten
arvos-
tuksen
muutos
käypään
arvoon                -2,4           -2,4     -2,4
Siirretty
tuloslaske-
lmaan
Laskenn-
allisten
verojen
osuus
omasta
pääo-
masta                 4,1           4,1     4,1
Osingo-
njako
osakke-
enom-
istajille                      -10,6  -10,6    -10,6
Tilikauden
voitto                        19,2   19,2  0,3  19,5
Muu
muutos
vähem-
mistön
osuudessa
omasta
pääomasta                               2,8  2,8
Oma pääoma
30.6.2006   70,6  8,1   1,9  -4,0   0,0  163,6  240,2  9,3 249,6Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tulos/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille
luettava vuoden voitto verojen jälkeen
Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden
aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille
luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla)     x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutuskonsernin
liikekustannussuhde
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen
hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut)  x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden
mukaan tarkoitus kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.
 Kaikki kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset
(pankkikonserni)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
johdannaiset mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardikokoelman
4.3 standardimenetelmän mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)
Omat varat (ensisijaiset omat varat +
toissijaiset omat varat)  x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen
standardin 4.3a mukaisesti.

Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkikonserni)
Ensisijaiset omat varat      x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutuskonserni)
Vakavaraisuuspääoma         x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä -
75 % sijoitussidonnaisten rahastojen vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan
jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen.

Vakavaraisuusaste, % (finanssikonglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä
(omat varat ml. toimialakohtaiset varat ja vähennykset)_  x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille
(luottolaitos + vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuutta säädetään rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
3 kappaleessa.
Helsinki 23. elokuuta 2007

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus
Kertomus Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.6.2007
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Säästöpankki Oyj:n
osa-vuosikatsauksen 30.6.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat
laatineet osa-vuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä
lausunnon osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen
yleisluonteista tar-kastusta koskevan suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suun-nitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei osavuosikatsaus
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin
tieduste-luihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen
siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole
suorittaneet tilintarkastusta em-mekä siten anna
tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta
olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti siten, että se ei anna oikeaa ja riittävää
kuvaa Aktia Säästöpankki Oyj:n toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta..           Helsinki 23. elokuuta 2007

           PricewaterhouseCoopers Oy
               KHT-yhteisö


             Jan Holmberg, KHT