2007-08-23 11:03:39 CEST

2007-08-23 11:03:39 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Aktia - Kvartalsrapport

Aktia Sparbank Abp: Verksamheten expanderade och resultatet förbättradesAktia Sparbank Abp Börsmeddelande 23.8.2007

Delårsrapport 1.1 - 30.6.2007

Perioden i korthet


 * Rapportperiodens vinst steg med 71,2 % till 32,9 miljoner euro
  och resultatet per aktie förbättrades med 54,1 % till 0,83 ( 0,54
  ) euro.
 * Aktiakoncernens rörelseresultat förbättrades med 58,1 % till 40,5
  ( 25,6 ) miljoner euro. Försäkringsverksamheten, inklusive en
  intäktsförd negativ goodwill om 11,4 miljoner euro, bidrog till
  resultatförbättringen med ca 16,9 miljoner euro. Bankkoncernens
  rörelseresultat minskade med 2,0 miljoner jämfört med året innan.
 * Avkastningen på eget kapital (ROE) ökade till 21,9 ( 15,6 ) %

 * Det totala fondsparandet växte med 82,1 % till 2 027 miljoner
  euro. Förvaltade medel i Aktia Asset Management steg med 131,2 %
  till 3 625 miljoner euro.
 * Totala antalet betaltidskort ökade med 38,4 % till ca 60 000.
 * Provisionsnettot ökade med 20,7 % till 23,8 ( 19,7) miljoner euro

 * Bankkoncernens kapitaltäckningsgrad enligt Basel 2 uppgick till
  18,2 % och finanskonglomeratets kapitaltäckning (kapitalbasen i
  förhållande till minimikravet) till 156,9 %.
 * Moody's Investors Service uppgraderade Aktia Hypoteksbank Abp:s
  långfristiga masskuldebrevslån till bästa möjliga Aaa-rating från
  tidigare Aa2 i början av juniVd:s kommentar"Ett resultat som vi kan vara nöjda med. Det visar att gjorda
satsningar har gett resultat och att den medvetna diversifieringen av
verksamheten redan syns i siffrorna.
Speciellt glädjande är Veritas Livförsäkrings bidrag till
resultatutvecklingen. Det positiva mottagandet av våra unika
räntefonder och Aktia Hypoteksbanks emission till en prisnivå t.o.m.
något under marknadsräntan är också värda att nämnas.
Affärsbanken, där vi samlat våra resurser och vårt specialistkunnande
i företagskundfrågor, har inlett sin verksamhet på ett övertygande
sätt liksom våra fastighetsförmedlingsbolag, som etablerat sig både
synligt och aktivt.
Den positiva utvecklingen stärker oss i vårt arbete till gagn för
våra kunder och för lokalsamhället. Satsningen på ett kontor i
Uleåborg är ett exempel på detta", säger Mikael Ingberg, Aktias vd.


Nyckeltal i slutet av Q2 2007 och Q2 2006 samt helåret 2006

                       Q2 2007 Q2 2006 År 2006
Resultat/aktie, euro             0,83  0,54  1,17
Eget kapital/aktie, euro           8,16  6,81  7,11
Avkastning på eget kapital, % (ROE)      21,9  15,6  16,6
K/I-tal - bankkoncernen            0,67  0,63  0,61

Livförsäkringskoncernens omkostnads-%     111,3  -    -

Fondkapital, mn euro             2 027  1 113  1 420
Inlåning från allmänheten, mn euro      2 640  2 410  2 544
Utlåning till allmänheten, mn euro      4 200  3 475  3 763

Riskvägda förbindelser            2 579  2 471  2 655

Kapitaltäckningsgrad, % - bankkoncernen    18,2  14,6  13,8
Primärkapitalrelation, % - bankkoncernen   12,4  9,8   9,2
Solvensgrad, % - livförsäkringskoncernen   22,0  -    -
Kapitaltäckningsgrad, % - finanskonglomerat  156,9  -    -

Livfösäkringsverksamheten :
- placeringar till gängse värde        971,7  -    -
- försäkringsteknisk ansvarsskuld       641,2  -    -
- ansvarsskuld för fondförsäkringar      195,9  -    -


Genomsnittligt antal aktier, mn st. 1)    39,8  35,8  35,8
Antal aktier vid periodens utgång, mn st.   40,1  35,3  35,3
Personal (heltidsresurser), genomsnittligt
antal                     921   716   741

1) Emissionsjusterat genomsnittligt antal
aktier


Förvärvet av Veritas Livförsäkring

Aktia slutförde förvärvet av 99,96 % av aktierna i
Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 17.1.2007. Förvärvsbalansen, för
vilken närmare redogjorts under avsnittet noter till redovisningen,
upprättades per 1.1.2007. Veritas Livförsäkring koncernens
balansräkning, med tillgångar på drygt 990 miljoner euro, samt
resultatet för första halvåret 2007 konsolideras i Aktia koncernen
för första gången under 2007. Utvecklingen för
försäkringsverksamheten jämfört med första halvåret för 2006 framgår
av kommentarerna till segmentet Livförsäkring.

Resultatet under första halvåret 2007

Resultatförbättringen fortsatte under första halvåret och
Aktiakoncernens rörelseresultat steg till 40,5 miljoner euro, en
ökning med 14,9 miljoner
euro (+58,1 %) från motsvarande tidpunkt föregående år. Efter att
samtliga förvärvseliminering
ar inklusive intäktsförd negativ goodwill om 11,4 miljoner euro under
första kvartalet och kostnadsförda elimineringar av
försäljningsvinster och övriga transaktioner om 9,7 miljoner euro
beaktats, bidrog försäkringsverksamheten till resultatförbättringen
med ca 16,9 miljoner euro. Bankkoncernens rörelseresultat minskade
med 2,0 miljoner euro varav 1,3 miljoner hänförde sig till
resultatandelar i intressebolag och kreditförluster, medan
kostnadsökningen i övrigt översteg intäktsökningen med ca 0,7
miljoner euro. Fastighetsförmedlingens resultatförbättring, som ingår
i segmentet kontorsrörelsen, uppgick till 0,4 miljoner euro.
Nettokreditförlusterna uppgick till -0,1 (+0,3) miljoner euro.
Vinstandelen i intressebolag minskade till 0,2 (0,8) miljoner euro.
Rapportperiodens vinst steg till 32,9 miljoner euro, en förbättring
med 13,7 miljoner euro (+71,2 %).
Eftersom det genomsnittliga antalet aktier ökat från 35,8 till 39,8
miljoner var förbättringen av resultatet per aktie lägre, det vill
säga +54,1 % från 0,54 till 0,83 euro per aktie.
Avkastningen på eget kapital steg till 21,9 (15,6) %. Ifall
nettoförändringen i fonden för verkligt värde skulle inkluderas i
beräkningen blev avkastningen på eget kapital 23,9 (6,2) %.
Relationstalet kostnader/intäkter (K/I), vilket är ett traditionellt
effektivitetsmått för bankverksamhet men ej för försäkring,
försämrades något på grund av de nya satsningar som kommenterats
under avsnittet kostnader för bankkoncernen från 0,63 till 0,67.
Livförsäkringsverksamhetens omkostnadsprocent förbättrades till 111,3
% från 112,7 % för helåret 2006.Intäkter

Aktiakoncernens totala intäkter steg till 152,2 miljoner euro, en
ökning med 85,3 miljoner euro. Av intäktsökningen hänförde sig, efter
koncerninterna transaktioner, 81,1 miljoner euro till

Förvärvet av Veritas Livförsäkring

Aktia slutförde förvärvet av 99,96 % av aktierna i
Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 17.1.2007. Förvärvsbalansen, för
vilken närmare redogjorts under avsnittet noter till redovisningen,
upprättades per 1.1.2007. Veritas Livförsäkring koncernens
balansräkning, med tillgångar på drygt 990 miljoner euro, samt
resultatet för första halvåret 2007 konsolideras i Aktia koncernen
för första gången under 2007. Utvecklingen för
försäkringsverksamheten jämfört med första halvåret för 2006 framgår
av kommentarerna till segmentet Livförsäkring.

Resultatet under första halvåret 2007

Resultatförbättringen fortsatte under första halvåret och
Aktiakoncernens rörelseresultat steg till 40,5 miljoner euro, en
ökning med 14,9 miljoner

euro (+58,1 %) från motsvarande tidpunkt föregående år. Efter att
samtliga förvärvseliminering
ar inklusive intäktsförd negativ goodwill om 11,4 miljoner euro under
första kvartalet och kostnadsförda elimineringar av
försäljningsvinster och övriga transaktioner om 9,7 miljoner euro
beaktats, bidrog försäkringsverksamheten till resultatförbättringen
med ca 16,9 miljoner euro. Bankkoncernens rörelseresultat minskade
med 2,0 miljoner euro varav 1,3 miljoner hänförde sig till
resultatandelar i intressebolag och kreditförluster, medan
kostnadsökningen i övrigt översteg intäktsökningen med ca 0,7
miljoner euro. Fastighetsförmedlingens resultatförbättring, som ingår
i segmentet kontorsrörelsen, uppgick till 0,4 miljoner euro.
Nettokreditförlusterna uppgick till -0,1 (+0,3) miljoner euro.
Vinstandelen i intressebolag minskade till 0,2 (0,8) miljoner euro.
Rapportperiodens vinst steg till 32,9 miljoner euro, en förbättring
med 13,7 miljoner euro (+71,2 %).
Eftersom det genomsnittliga antalet aktier ökat från 35,8 till 39,8
miljoner var förbättringen av resultatet per aktie lägre, det vill
säga +54,1 % från 0,54 till 0,83 euro per aktie.
Avkastningen på eget kapital steg till 21,9 (15,6) %. Ifall
nettoförändringen i fonden för verkligt värde skulle inkluderas i
beräkningen blev avkastningen på eget kapital 23,9 (6,2) %.
Relationstalet kostnader/intäkter (K/I), vilket är ett traditionellt
effektivitetsmått för bankverksamhet men ej för försäkring,
försämrades något på grund av de nya satsningar som kommenterats
under avsnittet kostnader för bankkoncernen från 0,63 till 0,67.
Livförsäkringsverksamhetens omkostnadsprocent förbättrades till 111,3
% från 112,7 % för helåret 2006.Kostnader

Aktiakoncernens totala kostnader steg till 111,9 miljoner euro, en
ökning med 69,4 miljoner euro. Av kostnadsökningen hänförde sig 64,5
miljoner till livförsäkringsverksamheten medan bankkoncernens
kostnader ökade med 11,6 % till 47,4 (42,4) miljoner euro. Av
bankkoncernens kostnadsökning hänförde sig ca 7,2 procentenheter
till nya satsningar inom fastighetsförmedling, Aktia Kort & Finans
samt lanseringen av det nya kundkonceptet Aktia Bonus.

Livförsäkringsverksamhetens försäkringsersättningar uppgick till
34,3 miljoner euro. Den räntebundna ansvarskulden ökade med 7,4
miljoner euro och den fondanknutna ansvarsskulden (Unit Link) med
28,7miljoner euro.
Personalkostnaderna ökade med 6,5 miljoner euro till 27,7 (21,1)
miljoner euro. Av kostnadsökningen hänförde sig 3,0 miljoner euro
till Veritas Livförsäkring medan bankkoncernens kostnader ökade med
16,8 % till 24,7 (21,1) miljoner euro. Största delen av
kostnadsökningarna hänförde sig till de satsningar som gjorts framför
allt inom fastighetsförmedling, kontorsrörelsen och kapitalmarknad.

De övriga administrationskostnaderna ökade med 4,1 miljoner euro till
17,1 (13,0) miljoner euro, varav Veritas Livförsäkring utgjorde 2,2
miljoner euro. Bankkoncernens övriga administrationskostnader steg
till 14,9 (13,0) miljoner euro, en ökning med 14,7 %. Av
bankkoncernens kostnadsökning hänförde sig 4,8 procentenheter till
fastighetsförmedlingsverksamheten.

Av- och nedskrivningarna i bankkoncernen sjönk med 0,4 miljoner euro
till 1,6 (2,0) miljoner euro främst på grund av det minskade
fastighetsbeståndet. Livförsäkringsverksamheten medförde 0,4 miljoner
euro i nya avskrivningar för Aktiakoncernen, vilket ledde till att de
totala avskrivningarna, 2,0 miljoner euro, låg på samma nivå som
under första halvåret 2006.

Den beräknade preliminära negativa goodwillen om totalt 11,4 miljoner
euro, vilken uppstod vid förvärvet av Veritas Livförsäkring,
intäktsfördes i enlighet med IFRS-krav i sin helhet under första
kvartalet - se även förvärvskalkylen under avsnittet noter till
redovisningen. Den negativa goodwillen är ännu preliminär mot
bakgrund av den överenskommelse som ingåtts beträffande regleringen
av den slutliga köpeskillingen för Veritas Livförsäkring. Den
negativa goodwillen påverkas av det slutliga resultatet av
realiseringen av Veritas Livförsäkrings fastighetsinnehav vid
förvärvstidpunkten till den del som ränta antingen erlägges eller
erhålles på justeringen av köpeskillingen. Baserat på de
försäljningar som genomförts under första halvåret har köpeskillingen
hittills stigit med ca 7,0 miljoner euro. Intäktsföringen av den
negativa goodwillen kommer att justeras enligt slutlig beräkning
senast i bokslutet för helåret 2007. Resultatet under 2007 kommer
ännu att belastas av vissa integrationskostnader av engångsnatur.

Balans och åtaganden
utanför balansräkningen

Den 30 juni 2007 uppgick Aktiakoncernens balansomslutning till 7 017
(5 101) miljoner euro. Av ökningen i balansomslutningen är 992
miljoner hänförlig till livförsäkringsverksamheten, varav placeringar
till gängse värde utgjorde 972 miljoner euro. I övrigt är
balansökningen en följd av tillväxten i utlåningen och starkt
förbättrad likviditet. Det reducerade fastighetsinnehavet medförde
att de materiella tillgångarna minskade.

De totala skulderna ökade med 1 816 miljoner euro, varav den
försäkringstekniska ansvarskulden uppgick till 641 miljoner euro och
ansvarsskulden för fondförsäkringar till 196 miljoner euro.
Tillväxten i bankverksamheten finansierades med långfristiga
masskuldebrevsemissioner och inlåning. Utestående masskuldebrev och
debenturlån uppgick till totalt 1 575 miljoner euro, en ökning med
508 miljoner euro.

Förvärvet av Veritas Livförsäkring finansierades till betydande del
med eget kapital. En riktad emission till säljaren,
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, om 3 miljoner aktier och en
kupongemission med företrädesrätt för bankens aktieägare att teckna
1,8 miljoner nya aktier höjde aktiekapitalet med 9,5 miljoner euro
och fonden för fritt eget kapital med 44,8 miljoner euro efter avdrag
för transaktionskostnader om ca 0,5 miljoner euro.
Åtaganden utanför balansräkningen uppgick till ett värde av 624 (470)
miljoner euro, en ökning med 154 miljoner euro. Ökningen berodde i
första hand på utökade kreditlimiter och kreditmotvärden för
derivatkontrakt med de övriga sparbankerna och lokalandelsbankerna.

Kapitalmarknad och inlåning

Det totala fondsparandet, vilket inkluderar både egna och förmedlade
fonder, växte med 82,1 % till 2 027 miljoner euro medan inlåningen
(depositionerna) från allmänheten ökade med 9,6 % till 2 640 miljoner
euro. Totala sparandet (inlåning + fondsparande) ökade med 32,5 %
till 4 667 miljoner euro.
Hushållens sparande (inlåning + fondsparande) ökade med 19,3 % till 3
167 miljoner euro. Hushållens fondsparande växte med 48,1 % till 1
113 miljoner euro och inlåningen från hushållen steg med 8,0 % till 2
054 miljoner euro.
Härutöver sålde Aktia nya masskuldebrevslån till allmänheten och
institutioner under första halvåret för 38 (87) miljoner euro. På
årsbasis uppgick nyförsäljningen till 67 miljoner euro.
Aktia Asset Managements förvaltade medel steg med 131,1 % till 3 625
miljoner euro. Utöver ett flertal större mandat bidrog det ökade
samarbetet med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas till en
betydande del av volymökningen. Aktia Privatbankens
förmögenhetsförvaltningsvolym ökade med 39,8 % till 1 142 miljoner
euro.

Livförsäkring

Eftersom Veritas Livförsäkring blev dotterbolag i januari 2007 ingår
livförsäkringsresultatet och motsvarande balansposter i denna
delårsrapport endast för 2007. På grund av elimineringseffekter
hänförliga till förvärvsbalansen avviker vissa sifferuppgifter för
Veritas Livförsäkring jämfört med motsvarande uppgifter i
Aktiakoncernen.
Veritas Livförsäkrings premieinkomster sjönk med 6,1 % till 47,8
(50,9) miljoner euro. I enlighet med bolagets strävan att öka andelen
fondanknutna spar- och pensionsförsäkringar steg premieinkomsterna
för dessa medan premieinkomsterna för räntebundna försäkringar
minskade.
Den totala ansvarsskulden (räntebunden + fondanknuten) steg under
första halvåret med 36,1 miljoner euro till 837,1 miljoner euro.
Omkostnadsprocenten förbättrades till 111,3 % från 112,7 % för
helåret 2006.
Solvensnivån steg till 22,0 % av ansvarsskulden jämfört med 20,9 % i
slutet av 2006.

Betalningstjänster

I kontorsrörelsen var det största utvecklingsområdet inom betala den
fortsatta migrationen från traditionella bankkort till
internationellt gångbara betalkort. Totala antalet betaltidskort
ökade med 38,4 % till ca 60 000. Även de andra förberedelserna inför
det europeiska betalningsområdet (SEPA) fortsatte enligt plan.
Antalet internetavtal och internetbetalningar fortsatte att växa
delvis på grund av allt fler företagsanvändare för vilka en ny
nätbank lanserades i slutet av år 2006.
E-fakturatjänsterna nådde under början av året ett kommersiellt
genombrott och området väntas fortsätta växa.

Krediter

Efterfrågan på bostadskrediter var fortsättningsvis hög.
Aktiakoncernens totala utlåning uppgick i slutet av juni 2007 till 4
200 miljoner euro, vilket innebar en ökning med 725 miljoner euro
(+20,9 %). Största delen av tillväxten kom från hushållssektorn, vars
kreditstock ökade med 668 miljoner euro (+23,7 %) till 3 492 miljoner
euro.
Bostadslånestocken växte med 24,3 % till 2 990 miljoner euro, varav
hypotekslånen utgjorde 1 408 miljoner euro, en ökning med 461
miljoner euro (+48,6 %). Härvid bör dock noteras att största delen av
tillväxten i hypotekslånestocken, 412 miljoner euro, förmedlades av
lokalandelsbanker och övriga sparbanker.
Utlåningstillväxten exklusive av övriga banker förmedlade hypotekslån
var för hela Aktiakoncernen 9,5 %, för hushållssektorn 9,3 % och
beträffande bostadslån 8,1 %.
Utlåningen till företag växte i enlighet med den förnyade
företagskundstrategin med 29,9 % till 482 (371) miljoner euro.

Kreditrisker och - förluster

Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av
kreditportföljen under perioden. Hushållens andel utgjorde 83,1
(81,3) % medan företagsfinansieringens andel uppgick till 11,5 (10,7)
%. Bostadslånens andel av totala kreditstocken utgjorde 71,2 (69,2)
%. Företagsfinansieringens andel av kreditstocken exklusive av övriga
banker förmedlade hypotekslån växte till 13,3 (11,2) %.
Kreditförlusterna och nedskrivningarna på kreditstocken baserat på
individuell prövning av fordringarna låg fortsättningsvis på en låg
nivå och matchades av nästan lika stora återföringar av tidigare års
bokförda kreditförluster, 0,3 miljoner euro, varför resultateffekten
blev - 0,1 miljoner euro. På grund av höga återföringar under första
halvåret 2006, var resultateffekten då 0,3 miljoner euro positiv.
Utöver de nedskrivningar som baserats på individuell prövning av
fordringarna, har Aktiakoncernen tidigare gjort branschvisa
nedskrivningar av kreditstocken vars ackumulerade belopp i slutet av
juni 2007 uppgick till 11,5 miljoner euro.
Aktiakoncernens oreglerade fordringar och nollräntelån uppgick till
16,9 miljoner euro. Deras relativa andel av hela kreditstocken
inklusive garantiåtaganden utanför balansräkningen var därmed 0,4
(0,3) %.

Ränterisker

Ränteriskerna består av både strukturell och momentan ränterisk.
Strukturell ränterisk uppstår som en följd av skillnader i
räntebindningen mellan fordringar och skulder. För att minska
volatiliteten i räntenettot begränsas den strukturella ränterisken
genom i första hand skyddande derivatinstrument.
Räntefluktuationerna påverkar också marknadsvärdet av Aktiakoncernens
likviditetsportfölj (momentan ränterisk). Marknadsvärderingen av
dessa finansiella tillgångar som innehas till försäljning redovisas
mot fonden för verkligt värde under eget kapital efter avdrag av
latent skatt. Den under första halvåret bokförda nettoförändringen
mot fonden för verkligt värde hänförlig till momentan ränterisk
uppgick till -8,9 miljoner euro. Vid periodens slut uppgick den
totala fonden för verkligt värde till -11,6 (-4,0) miljoner euro i
bankkoncernen.

Placeringsrisker inom livförsäkringsverksamheten

Beträffande de placeringar som utgör täckning för fondförsäkringarna
bär försäkringstagaren själv placeringsrisken. Dessa placeringar
värderas löpande till gängse värde och värdeförändringarna bokförs
mot ansvarsskulden för fondförsäkringar.
Resten av placeringsportföljen som skall täcka den
försäkringstekniska ansvarsskulden värderas löpande till gängse värde
mot fonden för verkligt värde. Vid utgången av första halvåret 2007
uppgick den till livförsäkringsverksamheten hänförliga fonden för
verkligt värde i Aktiakoncernen efter gjorda förvärvselimineringar
till 12,9 miljoner euro.
Samtliga risker, såsom kreditrisker, ränterisker, valutarisker,
aktierisker, fastighetsrisker etc. räknas ihop med en VaR modell
(Value at risk) med iakttagande av en sannolikhetsnivå om 97,5 %.

Kapitaltäckning

Bankkoncernen

Kapitaltäckningen per den 30 juni 2007 redovisas enligt det nya Basel
2 regelverket som trädde i kraft 15.2.2007. Vid beräkning av
kapitalkravet för kreditrisker tillämpas standardmetoden och för
operativa risker basmetoden. För marknadsrisker beräknas inte
kapitalkrav som följd av litet handelslager
 Kapitalbasen uppgick per 30.6.2007 till 469 miljoner euro, varav 319
miljoner euro var primärt eget kapital. Det primära egna kapitalet
inkluderar såväl rapportperiodens vinst som avdrag för på
bolagsstämman fastställd dividend för 2006 samt kalkylerad dividend
för rapportperioden motsvarande fjolårets dividendnivå. Kapitalbasen
stärktes med totalt 54,3 miljoner euro via en riktad emission i
samband med förvärvet av Veritas Livförsäkring samt en kupongemission
i februari 2007.
Kapitaltäckningen steg till 18,2 % vid utgången av första halvåret
jämfört med 13,8 % vid årsskiftet och 14,6 % i slutet av juni 2006.
Primärkapitalrelationen steg till 12,4 % jämfört med 9,2 % vid
årsskiftet och 9,8 % per juni 2006. Den tidigare goda
kapitaltäckningsnivån förstärktes ytterligare med anledning av den
lägre riskvikten för lån mot bostadssäkerhet enligt Basel 2
regelverket (jämförelsetalen beräknade enligt Basel 1).
Basel 2 regelverket medför emellertid även kapitalkrav för operativa
risker som beräknat enligt basmetoden uppgick till ca 20 miljoner
euro vid utgången av juni 2007.
En intern, heltäckande risk- och kapitalbedömning (ICAAP) håller på
att utvecklas under styrelsens ledning och kommer att rapporteras i
årsredovisningen för 2007.

Livförsäkringskoncernen

Solvensnivån steg till 22,0 % av ansvarsskulden jämfört med 20,9 % i
slutet av 2006.

Finanskonglomeratet
I och med förvärvet av Veritas Livförsäkring beräknas även
kapitaltäckningen för finanskonglomeratet enligt
konsolideringsmetoden. Per 30.6.2007 uppgick finanskonglomeratets
kapitaltäckning (konglomeratets kapitalbas i förhållande till
minimikravet) till 156,9 %.

Personal

Omräknat till heltidsresurser har koncernens personal ökat med 182
till 925 (743) vid utgången av juni. Den största ökningen, 133
heltidsresurser, berodde på förvärvet av Veritas Livförsäkring.
Antalet heltidsresurser inom fastighetsförmedlingen ökade med 38
personer. I medeltal uppgick heltidsresurserna under perioden till
921 (716) personer.

Rating

Aktias kreditvärdering hos det internationella
kreditvärderingsinstitutet Moody's Investors Service höjdes 26.2.2007
beträffande kortfristig upplåning från P-2 till den bästa klassen
P-1. Även för långfristig upplåning höjdes kreditvärderingen
10.4.2007 med två steg från A3 till A1. Kreditvärderingen C för
finansiell styrka kvarstår oförändrad.
 Moody's Investors Service uppgraderade Aktia Hypoteksbank Abp:s
långfristiga masskuldebrevslån till bästa möjliga Aaa-rating från
tidigare Aa2 i början av juni 2007.

Aktiekapital

Den extraordinarie bolagsstämman som hölls 21.12.2006 gav styrelsen
fullmakt att emittera högst 1 000 000 nya aktier. Styrelsen har rätt
att använda fullmakten för erläggande av vederlag för förvärv av
aktier i Fondex Ab samt för inrättande av aktiebaserade incentiv för
nyckelpersoner i Aktiakoncernen. Fullmakten är i kraft 5 år från
bolagsstämmans datum och kan även under tiden indras genom
bolagsstämmobeslut.
Av fullmakten har under andra kvartalet utnyttjats totalt 39 021
aktier som incentiv för nyckelpersoner. Efter att ifrågavarande
aktier registrerats uppgår det totala antalet aktier nu till
40 101 936 st.
I mars meddelade Aktia att det planerade förvärvet av Fondex inte
förverkligas men att ett avtal med Rahastotori, ett dotterbolag till
Fondex, undertecknats gällande distribution av Odinfonder.

Övriga händelser

I juni grundades den tjugofemte Aktia närstående sparbanksstiftelsen,
Aktiastiftelsen på Kimitoön. Startkapitalet uppgår till 110 000 euro
och stiftelsen syfte är att i likhet med alla andra Aktia- och
sparbanksstiftelser befrämja sparandet och stöda hembygden genom
ekonomiskt stöd i form av understöd och donationer till enskilda och
organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Aktias kontor i Uleåborg inledde sin verksamhet fr.o.m. augusti i
nära samarbete med Veritaskontoret på orten. Kontoret tillhandahåller
heltäckande banktjänster. Det nya kontoret representerar centrala
värden inom Aktias syn på bankservice: människonärhet, fokusering på
kundens behov i en ändamålsenlig och modern miljö. Avsikten är att
senare komplettera kontorets serviceutbud med
fastighetsförmedlingsverksamhet.

Utsikter

Arbetet med att integrera Veritas Livförsäkring med den övriga
koncernen kommer att medföra kostnader av engångsnatur, men förvärvet
förväntas ändå bidra till att höja koncernens rörelseresultat. De
åtgärder som vidtagits för att reducera den strukturella ränterisken
kommer att ha en dämpande effekt på räntenettots uppgång. Det
operativa rörelseresultatet förväntas förbättras år 2007 jämfört med
år 2006.
Bedömningen av framtidsutsikterna baserar sig på bankens antaganden
om den kommande utvecklingen på finansmarknaden och antaganden om en
fortsatt hård konkurrens på den finländska marknaden för
detaljbanktjänster samt om bankens rörelsekostnader. De viktigaste
antagandena som ligger till grund för bankens bedömningar av år 2007
är en uppgång i den allmänna räntenivån; att efterfrågan på
bostadslån fortsättningsvis är god, men utlåningsmarginalerna
ansträngda. Trots den ökade osäkerheten på kapitalmarknaden antas
tillväxten i fondsparandevolymer fortsätta. Kostnadsnivån i bankens
verksamhet antas, efter eliminering av ovan nämnda
integrationskostnader, stiga måttligt.
Bankens ledning kan påverka graden av risktagning och kostnadsnivån i
bankens verksamhet. Räntenivån och utvecklingen på finansmarknaden i
övrigt, efterfrågan på krediter, det allmänna incentivet för
fondsparande samt den finländska detaljbanksmarknaden är faktorer som
ligger utanför bankens kontroll.

Aktiakoncernens
resultaträkning

          1.1-30.6. 1.1-30.6.   Förä-  År
(mn euro)        2007   2006 ndring, % 2006
Räntenetto        42,2   41,5    1,8 84,4
Dividender        1,1    1,2   -8,3  1,2
Provisionsintäkter    28,1   23,6   19,3 48,1
Provisionskostnader   -4,4   -3,9   12,3 -8,0
Provisionsnetto     23,8   19,7   20,7 40,1
Försäkrings-
premieintäkter      47,8         N/A
Nettointäkter
från placerings-
verksamhet        33,7         N/A
Försäkrings-
verksamhetens
 intäkter        81,5         N/A
Nettointäkter av
värdepappers-
handel
och valuta-
verksamhet        0,5    0,3   37,5  1,3
Nettointäkter av
finansiella
tillgångar
som kan säljas      1,4    0,8   64,3 -0,5
Nettoresultat
från
 finansiella
transaktioner       1,8    1,2   56,7  0,7
Nettointäkter
 från
förvaltnings-
fastigheter        0,4    0,4   -13,9  4,9
Övriga rörels-
eintäkter         1,5    2,9   -49,8  6,3
Summa
rörelseintäkter     152,2   66,9   127,5 137,5
Försäkrings-
ersättningar      -34,3
Förändring i
ansvarsskuld      -36,1
Försäkrings-
ersättningar
och förändring i
ansvarsskuld      -70,4
Personal-
kostnader        -27,7   -21,1   30,8 -41,7
Övriga
administrations-
kostnader        -17,1   -13,0   31,5 -26,9
Intäktsföring
av negativ
goodwill         11,4
Avskrivningar
av materiella
och immateriella
 tillgångar       -2,0   -2,0   -0,7 -3,6
Övriga rörelse-
kostnader        -6,1   -6,3   -2,5 -11,8
Summa rörelse-
kostnader       -111,9   -42,4   163,6 -83,9
Resultat före
nedskrivningar      40,4   24,5   65,0 53,6
Nedskrivningar
av krediter
och övriga
åtaganden        -0,1    0,3    N/A  1,6
Andel av
intresse-
företagens
resultat         0,2    0,8   -70,6  0,7
Rörelse-
resultat         40,5   25,6   58,1 55,9
Skatt          -7,1   -6,1   15,8 -13,4
Periodens
vinst          33,4   19,5   71,5 42,5

Hänförligt till:
Aktieägare i
Aktia
Sparbank Abp       32,9   19,2   71,2 41,9
Minoriteten        0,5    0,3   93,2  0,6
Summa          33,4   19,5   71,5 42,5
Vinst per aktie,
euro           0,83   0,54   54,1 1,17Aktia-
koncernens
balansräkning

           30.6.  30.6.  Förän- 31.12.
(mn euro)   Not  2007  2006 dring, %  2006
Tillgångar
Kontanta
medel        250,0  352,4  -29,1  307,9
Finansiella
 tillgångar
 som innehas
för handel       0,7   2,0  -68,0   7,8
Räntebärande
värdepapper    1 312,7 1 019,0   28,8 1 187,8
Aktier och
 andelar       52,6  28,6   84,1  54,5
Finansiella
 tillgångar som
kan säljas     1 365,3 1 047,5   30,3 1 242,4
Utlåning till
 kreditinstitut    37,1  48,9  -24,1  33,8
Utlåning till
 allmänheten
och
 offentliga
samfund      4 200,0 3 474,8   20,9 3 763,2
Lån
och andra
 fordringar    4 237,1 3 523,6   20,2 3 797,0
Finansiella
värdepapper
 som innehas
 till förfall     47,8  33,5   43,0  47,8
Derivat för
 säkrings-
redovisning      14,1   6,1  131,9   5,0
Försäkrings-
verksamheten
 tillgångar   3  989,3       N/A
Immateriella
 tillgångar      4,7   2,6   83,0   2,7
Materiella
tillgångar      43,6  92,0  -52,6  40,0
Placeringar i
 ägarintresse-
företag        3,9   2,6   46,2   2,2
Upplupna
 intäkter och
 förutbetalda
kostnader       47,1  30,1   56,5  35,6
Övriga tillgångar   4,9   6,3  -20,4   2,2
Övriga tillgångar
 totalt        52,1  36,4   43,4  37,8
Inkomstskatte-
fordran        2,5   0,0   N/A   0,1
Latent skatte-
fordran        5,5   2,2  148,9   1,1
Skattefordringar    8,1   2,2  263,1   1,1
Summa
 tillgångar    7 016,6 5 100,9   37,6 5 491,7

Skulder
Skulder till
 kreditinstitut   839,5  743,9   12,9  796,2
Skulder till
allmänheten
och offentliga
 samfund      2 640,5 2 409,6   9,6 2 544,2
Depositioner    3 480,0 3 153,4   10,4 3 340,4
Emitterade
skuldebrev     1 650,1 1 037,0   59,1 1 321,3
Efterställda
 skulder       201,6  193,5   4,2  193,8
Övriga skulder
till
kreditinstitut    127,8  125,3   2,0  89,5
Övriga skulder
till
 allmänheten
 och
 offentliga
samfund       166,5  199,6  -16,6  124,5
Övriga
finansiella
 skulder      2 146,0 1 555,4   38,0 1 729,0
Derivat för
 säkringsre
dovisning       31,0  10,6  193,3  12,8
Försäkrings-
verksamhetens
 skulder totalt 3  853,5       N/A
Avsättningar      0,5   1,4  -65,7   0,8
Upplupna
 kostnader och
 förutbetalda
 intäkter       38,2  30,8   24,0  33,4
Övriga skulder    64,3  70,4   -8,7  82,3
Övriga skulder
totalt        102,5  101,2   1,3  115,7
Inkomstskatte-
skuld         3,8   1,6  130,4   8,8
Latent skate-
skuld         49,9  27,7   80,0  23,4
Skatteskulder     53,7  29,3   82,8  32,1
Summa
skulder      6 667,1 4 851,3   37,4 5 230,9

Eget kapital   4
Aktiekapital     80,4  70,6   13,9  70,6
Reservfond       8,1   8,1   0,0   8,1
Överkursfond      1,9   1,9   0,0   1,9
Fond för
 verkligt värde    1,4  -4,0  134,2  -1,7
Bundet eget
kapital totalt    91,7  76,6   19,8  78,9
Fond för fritt
 eget kapital     45,0       N/A
Balanserad
vinst        172,2  155,0   11,1  155,0
Dividend till
 aktieägare     -14,8  -10,6   40,0  -24,7
Räkenskaps-
periodens vinst    32,9  19,2   71,2  41,9
Fritt eget kapital  235,3  163,6   43,8  172,2
Aktieägarnas
 andel av eget
 kapital       327,0  240,2   36,1  251,1
Minoritetens
 andel av eget
 kapital       22,6   9,3  141,5   9,7
Eget kapital     349,6  249,6   40,1  260,8

Summa
skulder
 och eget
kapital      7 016,6 5 100,9   37,6 5 491,7Derivatkontrakt

         Aktia-        Aktia-       Aktia-
        koncer-       koncer-       koncer-
         nen         nen         nen
         30.6.        30.6.        31.12.
         2007         2006        2006
      Åta-         Åta-
      gan-         gan-
       den         den        Åtagan-
        i          i          den
      säk-    Verk-   säk-    Verk-  i säk-    Verk-
     rings-  Öv- ligt  rings- Övr- ligt  rings-  Öv- ligt
      syfte riga värde  syfte  iga värde   syfte riga värde
Ränte-
relate-    7   2       4              2
rade    542,3 893,3 -9,8  615,9 768,8 -0,3  6 534,3 395,3 -4,0
 Ränte-    1          1
terminer  635,0 35,0  0,3  555,0 155,0 -2,5  1 265,0 65,0 -1,7
 Ränte-    2
swappar  279,4 950,4 -7,9  825,5 98,4  3,8  1 976,4 757,4 -1,7
 Ränte-    3   1       2              1
optioner  627,9 907,9 -2,2  235,4 515,4 -1,6  3 292,9 572,9 -0,6
        2          1
  Köpta  101,9 786,0 -5,4  249,4 246,0 -3,2  1 856,9 696,0 -6,2
        1   1
Utfärdade 526,0 121,9  3,2  986,0 269,4  1,6  1 436,0 876,9  5,6
Valuta-
relate-
rade    121,2  0,0  0,0   22,6  0,0 -0,1   35,8  0,0 -0,3
Valuta-
terminer  121,2  0,0  0,0   22,6  0,0 -0,1   35,8  0,0 -0,3
Aktier-
elaterade 101,8 101,8  0,0   98,3 98,3  0,0   102,5 102,5  0,0
Aktie-
optioner  101,8 101,8  0,0   98,3 98,3  0,0   102,5 102,5  0,0
Köpta   101,8  0,0 11,8   98,3  0,0  6,5   102,5  0,0 12,3
Utfärdade  0,0 101,8 -11,8   0,0 98,3 -6,5    0,0 102,5 -12,3
Övriga    4,3  4,3  0,0   0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Options-
kontrakt   4,3  4,3  0,0   0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Köpta    4,3  0,0  0,5   0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0
Utfärade   0,0  4,3 -0,5   0,0  0,0  0,0    0,0  0,0  0,0


Åtaganden
utanför balans

                        Aktiakoncern
                    30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Åtaganden för kunders räkning till
förmån för tredje part
Garantiansvar                46,4   43,0    47,4
Övriga åtaganden till förmån för
tredje part                 27,5   27,2    28,5
Oåterkalleliga åtaganden till förmån
för kunders räkning
Outnyttjade kreditarrangemang       441,3   351,7   361,0
Övriga oåterkalleliga åtaganden      109,2   47,7    77,8
Åtaganden utanför balansräkning      624,4   469,6   514,7


Sektorvis fördelning av utlåningen

                  Aktiakoncern
              30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Hushåll            3 493   2 830   3 125
Företag             482    371    394
Bostadssamfund          178    221    197
Icke vinstsyftande samfund    38    39     39
Offentliga samfund         9    11     8
Summa             4 200   3 472   3 763


Riskförbindelser

                        Aktiakoncern
                    30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Oreglerade fordringar            16,8   10,7    14,6
Nollräntelån                 0,1    0,1    0,1
Summa                    16,9   10,9    14,7

Oreglerade/kreditstocken inkl.
garantiansvar, %               0,4    0,3    0,4
Bankkoncernens
 kapitaltäckning

                        30.6.  30.6.  31.12.
                        2007  2006   2006
Primärt eget kapital               319   242   245
Supplementärt eget kapital            150   119   122
Kapitalbas                    469   361   367

Kreditrisk                   2 334  2 471  2 655
Operativ risk                  245    -    -
Marknadsrisk                    -    -    -
Riskvägda belopp                2 579  2 471  2 655

Kapitaltäckningsgrad, %             18,2  14,6   13,8
Primärkapitalrelation, %            12,4   9,8   9,2

Kapitaltäckningen
30.6.2007 är uppgjord
enligt Basel 2-reglerna,
medan jämförelsetalen år 2006
är uppgjorda enligt Basel. 1


Finanskonglomeratets kapitaltäckning
                      30.6.2007
Konglomeratets kapital              359
Branschspecifika tillgångar           156
Immateriella tillgångar och
branschspecifika avdrag             -100
Övriga branschspecifika icke
överförbara tillgångar              -23
Konlomeratets totala kapitalbas         393
Minimibeloppet av kapitalbasen,
totalt                      250
Konglomeratets kapitaltäckning          142

Kapitaltäckningsgrad, %            156,9

Finanskonglomeratets kapitaltäckning 30.6.2007 är IFRS-baserad och
uppgjord enligt FICO-reglerna.


Kvartalsvis utveckling

            Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006
Räntenetto         21,7  20,5  21,7  21,2  20,8
Dividender         1,1   0,0   0,0   0,0   1,2
Provisionsnetto      12,1  11,7  10,8   9,6  10,0
Försäkrings-
verksamhetens
 intäkter         43,1  38,3
Nettoresultat från
finansiella
transaktioner        0,7   1,2  -0,4  -0,1   0,6
Nettointäkter från
förvaltningsfastigheter   0,2   0,1   0,3   4,1  -0,2
Övriga rörelseintäkter   0,8   0,7   2,4   1,0   2,4
Summa
 rörelseintäkter      79,7  72,4  34,8  35,8  34,8
Försäkringsersättningar
och förändring
i ansvarsskuld      -34,4  -36,0
Personalkostnader     -14,5  -13,2  -11,0  -9,5  -11,2
Övriga administra-
tionskostnader       -8,9  -8,2  -8,2  -5,7  -6,6
Intäktsföring av
 negativ goodwill         11,4
Avskrivningar       -1,1  -0,9  -0,7  -0,9  -0,9
Övriga rörelsekostnader  -3,1  -3,0  -3,4  -2,1  -3,5
Summa rörelse-
kostnader         -61,9  -49,9  -23,3  -18,2  -22,2
Nedskrivningar av
 krediter och
övriga åtaganden      -0,1   0,0  -0,2   1,5  -0,1
Andel av intresse-
företagens
resultat          0,3  -0,1   0,0  -0,1   0,5
Rörelseresultat      18,0  22,4  11,3  19,0  13,0Nyckeltal i
slutet av
respektive
räkenskaps-
period

              Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006
Resultat/aktie, euro      0,83  0,50  1,17  0,93  0,54
Eget kapital aktie, euro    8,16  8,21  7,11  7,31  6,81
Avkastning på eget
kapital (ROE), %        21,9  26,0  16,6  17,4  15,6
K/I-tal - bankkoncernen    0,67  0,65  0,61  0,59  0,63

Livförsäkringskoncernens
 omkostnads-%         111,3  117,5    -    -    -
Fondkapital, mn euro     2 027  1 759  1 420  1 148  1 113
Inlåning från allmänheten,
 mn euro           2 640  2 569  2 544  2 442  2 410
Utlåning till allmänheten,
mn euro            4 200  3 944  3 763  3 614  3 475
Riskvägda förbindelser    2 581  2 484  2 655  2 537  2 471

Kapitaltäckningsgrad, %    18,2  18,3  13,8  15,1  14,6
 - bankkoncernen
Primärkapitalrelation, %
 - bankkoncernen        12,4  12,4   9,2  10,0   9,8
Solvensgrad, %
- livförsäkringskoncernen   22,0  21,6    -    -    -
Kapitaltäckningsgrad,
% - finanskonglomeratet    156,9  157,8    -    -    -

Livfösäkrings-
verksamheten
- placeringar till
gängse värde         971,7  930,7    -    -    -
- försäkringsteknisk
ansvarsskuld         641,2  641,8    -    -    -
- ansvarsskuld
för fondförsäkringar     195,9  180,6    -    -    -


Genomsnittligt antal      39,8  39,8  35,8  35,8  35,8
aktier, mn st. 1)
Antal aktier vid
 periodens utgång, mn st.   40,1  40,1  35,3  35,3  35,3
Personal (heltidsresurser),
genomsnittligt antal      921   916   741   715   716


1) Emissionsjusterat
genomsnittligt antal aktier


Segmentrapportering


Aktias verksamhet är indelad i fyra affärsområden. Affärsområdena är
kontorsrörelsen, kapitalmarknaden, affärsbank & treasury och
livförsäkring. Varje affärsområde har en separat chef med
resultatansvar för verksamheten. Denna uppdelning med ansvarsområden
fyller också de nya kriterierna enligt IFRS 8, operativa segment.

Affärsområden

Kontorsrörelsen innehåller Aktia Sparbank Abp:s kontorsrörelse, av
Aktia förmedlade lån via Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Kort & Finans
Ab och fastighetsförmedlingsbolagen.
Kapitalmarknaden innehåller Aktia Sparbank Abp:s privatbank i
Helsingfors och dotterbolagen Aktia Fondbolag Ab och Aktia Asset
Management Ab.
Affärsbank & Treasury innehåller Aktia Sparbank Abp:s affärsbank och
treasury och dotterbolaget Aktia Hypoteksbank Abp med undantag för
Aktias egna förmedlade lån via hypoteksbanken.
Livförsäkring innehåller det förvärvade Livförsäkringsaktiebolaget
Veritas koncern.
Övrigt och elimineringar innehåller Aktia Sparbank Abp:s
fastighetsverksamhet och vissa administrativa funktioner som ej
allokeras till de olika affärsområdena. I detta affärsområde ingår
även Vasp-Invest Ab.

Allokeringsprinciper

Räntenettot i de olika segmenten, framför allt i kontorsrörelsen,
innehåller marginalerna på inlåningens och utlåningens volymer. In-
och utlåningens referensräntor och den ränterisk som uppstår på grund
av otakt i nyprissättningen överförs till Treasury enligt
Aktiakoncernens interna prissättning.Treasury ansvarar för koncernens
ränterisk, likviditet och balansskyddsåtgärder, till vilka ledningen
givit fullmakt. De olika affärsområdena erhåller eller belastas med
en internränta på basen av det genomsnittliga likviditetsöver- eller
underskottet under perioden. Centrala stödfunktioners kostnader
allokeras på affärsområdena enligt olika fördelningsnycklar.
Aktia Sparbank Abp allokerar tillsvidare ej det egna kapitalet till
de olika affärsområdena. Övrigt och elimineringar består av sådana
poster i resultat- och balansräkningen som inte allokeras till de
olika affärsområdena.
Koncerninterna transaktioner mellan legala enheter elimineras och
redovisas inom respektive affärsområde om de legala enheterna ligger
i samma affärsområde. Koncerninterna transaktioner mellan legala
enheter i olika segment ingår i segmentet övrigt och elimineringar.
Andelen av intresseföretagens resultat, förvärvselimineringar,
minoritetens andel och övriga koncernjusteringar ingår i segmentet

                        Affärs-        Kapital-     banken
Resultat-   Kontors-     mark-     & Trea-
räkning    rörelsen     naden      sury
(mn euro)   1.1-  1.1-  1.1-  1.1-  1.1-  1.1-
      30.6.07 30.6.06 30.6.07 30.6.06 30.6.07 30.6.06
Ränte-
netto     30,6  31,4   0,8   0,7  10,0   9,1
Divi-
dender             0,1   0,1
Provi-
sions-
netto     15,0  12,1   6,5   5,5  -1,5  -0,8
Försäk-
rings-
verksam-
hetens
intäkter
Netto-
resultat
från
 finansi-
ella
transak-
tioner             0,3   0,4   0,2   0,3
Netto-
intäkter
från
förvalt-
nings-
fastig-
heter
Övriga
rörelse-
intäkter    0,9   1,6   0,1       0,8   0,4
Summa
rörelse-
intäkter    46,6  45,1   7,9   6,7   9,5   9,0
Försäk-
rings-
ersätt-
ningar
 och
förän-
dring i
ansvars-
skuld
Personal-
kostnader   -14,1  -11,8  -2,3  -2,0  -2,1  -1,8
Övriga
administr-
ations-
kostnader   -19,1  -17,0  -1,7  -1,4  -2,8  -2,7
Intäkts-
föring
av
 negativ
goodwill
Avskriv-
ningar     -0,7  -0,9  -0,2  -0,2  -0,1  -0,1
Övriga
rörelse-
kostnader   -2,4  -2,5  -0,3  -0,3  -0,5  -0,4
Summa
 rörelse-
kostnader   -36,2  -32,2  -4,5  -3,9  -5,4  -5,0
Neds-
krivningar
av krediter
och
övriga
 åtaganden   -0,1   0,2               0,1
Andel av
intresse-
företagens
 resultat
Rörelse-
resultat    10,3  13,1   3,4   2,7   4,1   4,1

                Övrigt
         Liv-       och      Aktia
Resultat-    försäk-    elimine-      Kon
räkning     ring      ring      cern
(mn euro)   1.1-  1.1-  1.1-  1.1-  1.1-  1.1-
      30.6.07 30.6.06 30.6.07 30.6.07 30.6.06 30.6.07
Ränte-
netto              0,8   0,3  42,2  41,5
Divi-
dender             1,0   1,1   1,1   1,2
Pro-
visions-
netto              3,7   2,9  23,8  19,7
Försäk-
rings-
verksam-
hetens
intäkter   111,2      -29,7      81,5
Netto-
resultat
 från
finansiella
 transak-
tioner             1,3   0,5   1,8   1,2
Netto-
intäkter
 från
 förvalt-
nings-
fastigheter           0,4   0,4   0,4   0,4
Övriga
rörelse-
intäkter            -0,4   0,9   1,5   2,9
Summa
rörelse-
intäkter   111,2   0,0  -23,1   6,1  152,2  66,9
Försäk-
rings-
ersätt-
ningar
och
föränd-
ring i
ansvars-
skuld     -90,3      19,9      -70,4
Personal-
kostnader   -3,0      -6,2  -5,6  -27,7  -21,1
Övriga
administra-
tions-
kostnader   -2,7       9,1   8,1  -17,1  -13,0
Intäkts-
föring
av negativ
goodwill            11,4      11,4
Avskrivnin-
gar      -0,4      -0,7  -0,8  -2,0  -2,0
Övriga
rörelse-
kostnader           -2,9  -3,0  -6,1  -6,3
Summa
rörelse-
kost-
nader     -96,3   0,0  30,7  -1,3 -111,9  -42,4
Neds-
krivnin-
gar av
krediter
och
övriga
åtaganden                   -0,1   0,3
Andel av
 intresse-
företagens
resultat    0,3       0,0   0,8   0,2   0,8
Rörelse-
resultat    15,2   0,0   7,6   5,6  40,5  25,6

Balans-             Kapi-     Affärs-
räkning     Kon-      tal-      ban-
         tors-      mark-      ken &
        rörelsen     naden     Treasury
(mn euro)   30.6.  30.6. 30.6.2  30.6.  30.6.  30.6.
        2007  2006   007  2006  2007  2006
Tillgångar
Kontanta
medel      8,1   7,6       0,1  241,9  344,8
Finansiella
tillgångar
 som kan
säljas     0,6   0,4  12,6   9,7 1 303,3 1 012,5
Lån och
andra
fordringar 3 195,5 2 907,2  15,3  19,4 1 034,6  623,6
Placeringar
 som
 täckning
för
försäk-
rings-
teknisk
och
fondan-
knuten
ansvars-
skuld
Övriga
 tillgångar  17,3  10,1   3,8   2,8  181,8  68,8
Summa
tillgångar 3 221,4 2 925,3  31,7  32,0 2 761,6 2 049,7

Skulder
Deposi-
tioner   2 320,5 2 140,9  125,9  89,1 1 039,1  929,8
Emitte-
rade
 skulde-
brev                    1 650,2 1 037,0
Försäk-
rings-
teknisk
ansvars-
skuld
Övriga
skulder    30,5  25,6   6,8   5,6  580,7  607,0
Summa
skulder   2 351,0 2 166,4  132,7  94,7 3 270,0 2 573,8


Balans-             Övrigt
räkning     Liv-       och      Aktia
        försäk-    elimine-     Kon-
         ring      ring      cern
(mn euro)   30.6.  30.6.  30.6.  30.6.  30.6.  30.6.
        2007  2006  2006  2007  2006  2006
Tillgångar
Kontanta
medel              0,0   0,0  250,0  352,4
Finansiella
 tillgångar
som kan
säljas             48,9  24,9 1 365,3 1 047,5
Lån och
 andra
fordringar           -8,3  -26,7 4 237,1 3 523,6
Placeringar
som
 täckning
 för
 försäk-
rings-
teknisk
och
fondan-
knuten
 ansvars-
skuld     952,2      19,5      971,7
Övriga
tillgångar   20,2      -30,5  95,7  192,6  177,4
Summa
 tillgångar  972,4      29,5  93,9 7 016,6 5 100,9

Skulder
Depo-
sitioner            -5,6  -6,4 3 480,0 3 153,4
Emitte-
rade
skulde-
brev              -0,1     1 650,1 1 037,0
Försäk-
rings-
teknisk
ansvars-
skuld     837,1              837,1
Övriga
skulder    38,6      43,3  22,7  699,8  660,9
Summa
skulder    875,7      37,6  16,3 6 667,1 4 851,3Kontorsrörelsen

Kontorsrörelsen innefattar den traditionella depositions-,
placerings-, finansierings- och betalningsrörelseverksamheten, som
sker via Aktias kontorsnät, och förmedlingen av lån via Aktia
Hypoteksbank.
För dotterbolagens del omfattar kontorsrörelsen både Aktias
fastighetsförmedlingsbolag och Aktia Kort & Finans Ab. Därtill
erhåller kontorsrörelsen provisioner för försäljning av
försäkringsprodukter i anslutning till finansierings- och
placeringstjänster.
Kontorsrörelsens rörelseresultat försämrades med 2,8 miljoner euro
till 10,3 miljoner euro. Resultatet understeg nivån för året innan
närmast på grund av satsningar som ger effekt på resultatet med en
fördröjning.
Rörelseintäkterna steg med 3,4 %, 1,5 miljoner euro, till 46,6
miljoner euro. Under det första halvåret uppnådde det
referensränteneutrala räntenettot nästan fjolårets nivå, 30,6
 miljoner euro (31,4 miljoner euro 2006). Med den goda
volymtillväxten kunde man kompensera den negativa effekten av
minskade marginaler. Provisionsintäkterna steg med 22,0 % till 16,1
miljoner euro främst på grund av en kraftig ökning i
provisionsintäkterna från fastighetsförmedlingen jämfört med
fjolåret.
Rörelsekostnaderna steg med 12,5 %, 4,0 miljoner euro, främst på
grund av satsningar i expansion och resurser.
Förfallna krediter ökade från året innan, men deras relativa andel är
fortfarande liten. Riktade nedskrivningar på kreditstocken är
fortfarande obetydliga.

*  Försäljningen av bostadslån har fortsatt livligt trots den högre
 räntenivån. Kreditstocken växte under det första halvåret något
 snabbare än totalmarknaden.
*  Stigande referensräntor, nya kapitaltäckningsbestämmelser och den
 allt hårdare konkurrensen om lånekunder avspeglas i
 utlåningsmarginalerna som fortsatt att sjunka.
* Förutom att försäljningen av nya fondprodukter har varit livlig har
 den gynnsamma utvecklingen i aktiekurserna höjt fondernas
 marknadsvärden. Detta har en positiv effekt på erhållna
 fondprovisioner.
* Kunderna har aktivt bytt ut sina traditionella bankkort mot
 internationella betaltidskort som under det första halvåret ökade
 med 14,8 %.
* Försäkringssparandet har blivit allt populärare. Stocken steg under
 det första halvåret med 16,8 %.

Kapitalmarknaden

Aktias kapitalmarknadsenheter omfattar Aktia Asset Management, Aktia
Fondbolag samt Privatbanken i Helsingfors.
Enheterna fortsatte att utvecklas i gynnsam riktning under första
halvåret. Nettointäkterna, d.v.s. intäkterna efter återföringar till
Aktiakoncernens övriga enheter och samarbetspartners, ökade med 18,6
% till 7,9 miljoner euro under första halvåret jämfört med första
halvåret 2006. Rörelseresultatet ökade med 23,1 % till 3,4 miljoner
euro. Verksamhetens volymer ökade betydligt främst tack vare god
nettoförsäljning och en gynnsam verksamhetsomgivning.

* De av Aktiakoncernen förvaltade och förmedlade fonderna uppgick
 till 2 027 miljoner euro. Ökningen från motsvarande tidpunkt 2006
 var 82,1 %. Aktias kontorsrörelse står för ca 40 % av den totala
 fondvolymen.
* Aktiakoncernens marknadsandel för fonder ökade till 2,9 % i slutet
 av juni från 2,3 % i början av året. Aktias marknadsandel av
 marknadens nettoökning av fondkapital var ca 6,8 % under första
 halvåret.
* Aktia Asset Management utövar diskretionär förvaltning av kundmedel
 och förvaltar Aktia Fondbolags egna fonder. Aktia Asset Management
 visade kraftig ökning av kapital under förvaltning i början av
 året. I slutet av juni uppgick de av Aktia Asset Management
 förvaltade tillgångarna till 3 625 miljoner euro. Ökningen jämfört
 med föregående år var 131,1 %. Ökningen baserar sig på ett antal
 stora mandat samt framgångsrik försäljning av våra nya räntefonder.
* Privatbanksverksamheten utvecklades också gynnsamt med en ökning om
 39,8 % i tillgångar under förvaltning. Kundtillgångarna uppgick
 till 1 142 miljoner euro.

Affärsbank & Treasury

Affärsbanken

För att skapa förutsättningar för Aktia att förbättra servicen för
sina företagskunder samordnades resurser från Centralbanksenheten
samt delar av Helsingfors och Esbo företagskontor till Affärsbanken.
Affärsbanken specialiserar sig på fyra kundsegment; Bygg och
Fastighet, Ägarstruktur, Cash & Trade samt Bank och Finans. Dessa
kundsegment stöds av Affärscentralen.
Affärsbankens organisation har förstärkts med nyrekryteringar och
enheten flyttade till gemensamma utrymmen i Gräsviken i juni.
Serviceutbudet kompletteras med finansieringsbolags- och
försäkringstjänster under tredje kvartalet.
Riskhanteringsrutiner och kreditregelverk har omarbetats för att
bättre stöda tjänsterna till företagskunderna.
Dessutom har ett lokalföretagsstöd som fungerar i anslutning till
Affärsbanken etablerats som stöd för bankens kontorsrörelse i arbetet
med företagare, lokala företag och lokalt samhälle.
Trots förändringsprojekten lyckades Aktia förstärka sin
marknadsposition med bibehållen intäktsnivå och ökad kreditstock
under det första halvåret. Satsningarna närmast i form av
nyrekryteringar belastar det första halvårets resultat genom en något
höjd kostnadsnivå. Satsningarna väntas generera tilläggsintäkter
under andra halvåret.

Treasury

Den allmänna ränteuppgången har i sig förbättrat bankens räntenetto.
Den höga räntenivån har lett till förluster i de skyddande
derivatkontrakten. Utplaningen av räntekurvan har igen lett till att
likviditetsportföljens finansieringskostnader vuxit snabbare än
portföljens avkastning. Dessa faktorer har resulterat i ett försvagat
räntenetto. Under andra kvartalet stannade räntenettot således på
samma nivå som under motsvarande period i fjol, då det under första
kvartalet var klart sämre. För halvåret sammantaget var räntenettot
sämre än för motsvarande period i fjol.
Bibehållen kostnadsnivå och något högre övriga intäkter medför trots
räntenettoutvecklingen sammantaget ett för halvåret något bättre
rörelseresultat än motsvarande period i fjol.
Växande områden där treasurys kompetens utnyttjas är:
* balansskyddsservice för lokalbankerna
* räntetaksprodukter åt Aktia kontorsrörelsen och Hypoteksbanken
* skräddarsydda produkter för Affärsbanken

Aktia Hypoteksbank Abp

Hypoteksbankens utlåning har vuxit kraftigt vilket lett till högre
räntenetto och högre provisionskostnader jämfört med perioden i fjol.
Största delen av tillväxten i kreditstocken under första halvåret
förmedlades av övriga sparbanker och lokalandelsbanker.
För att finansiera tillväxten verkställde Hypoteksbanken sin femte
emission av masskuldebrevslån med säkerhet i fastigheter. Trots den
svåra marknadssituationen kunde man lägga lånets ränta lägre än i
någon av de tidigare emissionerna. Moody's Investors Service Ltd
uppgraderade Hypoteksbankens masskuldebrevslån till bästa möjliga
Aaa-rating i början av juni. Uppgraderingen både förbättrar
likviditeten på Hypoteksbankens lån och gör banken mera känd bland
investerare
Hypoteksbanken genomförde en aktieemission till lokalbankerna under
årets första kvartal för att säkra kapitaltäckningsgraden för den
planerade tillväxten under 2007. Detta skedde i enlighet med
aktionärsavtalet och Aktias andel av rösterna påverkades inte av
emissionen.
Hypoteksbanken lanserade räntetakslån och lån till bostadsaktiebolag.
Speciellt efterfrågan på räntetakslån har varit stort.

Livförsäkring

Eftersom Veritas Livförsäkring blev dotterbolag i januari 2007 ingår
livförsäkringsresultatet och motsvarande balansposter i denna
delårsrapport endast för 2007. På grund av elimineringseffekter
hänförliga till förvärvsbalansen avviker vissa sifferuppgifter för
Veritas Livförsäkring från motsvarande uppgifter i Aktiakoncernen. I
detta avsnitt visas också jämförelsesiffror för Veritas Livförsäkring
för att förbättra informationen.

* Premieinkomsten för januari-juni var 6,1 % lägre än året innan,
 47,8 (50,9) miljoner euro. Kundernas intresse för fondanknutna
 spar- och pensionsförsäkringar fortsatte att öka, medan försäljning
 av räntebundna försäkringar minskade betydligt.
* Försäljningen av Veritas livförsäkringar via Aktias kontorsnät och
 lokalandelsbankerna har lyckats väl.
* Ersättningskostnaderna inkl. återköp har ökat med 11 % till 34,3
 (30,2) miljoner euro.
* Driftskostnaderna, 6,0 milj. euro, är något lägre än året innan,
 trots att de innehåller vissa kostnader av engångskaraktär.
 Omkostnadsprocenten var 111,3 (114,9) %.
* Bolagets försäkringstekniska ansvarsskuld uppgick till 837,1
 (31.12.2006: 789,6) miljoner euro. Den räntebundna ansvarsskulden
 stärktes med ca 20 miljoner euro, vilket betyder att hela det
 räntebundna beståndets genomsnittliga räntekrav var 2,9 %. Andelen
 av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar var 23 % d.v.s.
 195,9 (31.12.2006: 166,9) miljoner euro.
* Bolagets placeringsportfölj, som värderad till gängse värde
 uppgick till 754,4 miljoner euro, bestod av masskuldebrev och andra
 räntebärande instrument 54,1 %, av aktier 26,8 % och av fastigheter
 19,1 %. Avkastningen av bolagets placeringar beräknat med gängse
 värden var 6,4 % för första halvåret vilket betyder en annualiserad
 avkastning 12,8 %.
* De realiserade försäljningsvinsterna i Veritas Livförsäkring är
 betydligt högre än året innan främst på grund av att försäljning av
 fastighetsinnehavet har påbörjats. Försäljningsvinsterna uppgick
 till 32,0 (9,2) miljoner euro. De resultatförda
 försäljningsvinsterna är dock 29,6 miljoner euro lägre i Aktia
 koncernen eftersom realisering av de värderingsdifferenser som
 existerade vid förvärvstillfället 17.1.2007 inte påverkar Aktias
 koncernresultat.
* Solvensnivån för Veritas Livförsäkring förstärktes ytterligare.
 Solvenskapitalet utgjorde 22,0 (31.12.2006: 20,9) % av
 ansvarsskulden.

Övrigt och elimineringar

Resultatet för första halvåret 2007 har belastats med eliminering av
resultatförda försäljningsvinster inom livförsäkringssegmentet om
29,6 miljoner euro, vilka uppstått som ett resultat mellan
försäljningspriset och placeringarnas gängse värde enligt
förvärvskalkylen av Veritas Livförsäkring per 1.1.2007. Resultatet
har gottskrivits med intäktsföring av en preliminär beräknad negativ
goodwill om 11,4 miljoner euro samt en återföring av den justering av
ansvarsskulden som gjordes i förvärvskalkylen med 19,9 miljoner euro,
eftersom bolaget under första halvåret kostnadsfört motsvarande
justering av ansvarsskulden.
Noter till redovisningen

Not 1 Förändringar i koncernstrukturen


Utöver några mindre fastighetsförmedlingsbolag förvärvade Aktia 99,96
% av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 17.1.2007. Följande
förvärvsanalys upprättades per 1.1.2007. Redovisningen är preliminär
och kommer att slutligt uppdateras före utgången av år 2007.


Miljoner euro        1 Januari 2007

Tillgångar              922,4
Skulder               839,9
Nettotillgångar enligt IFRS      82,5

Köpeskilling             70,0
Överlåtelseskatt            1,1
Anskaffningsvärde           71,1
Differens               11,4

Negativ goodwill           11,4Vid uppgörandet av förvärvsbalansen prövades även förekomsten av
kundrelaterade immateriella tillgångar men eftersom dessa i relation
till de totala tillgångarna ej bedömdes ha väsentlig betydelse
åsattes de inget värde i förvärvsbalansen. Några andra immateriella
tillgångar har ej heller allokerats i förvärvsbalansen.
 Eftersom nettotillgångarna enligt förvärvsbalansen översteg det
totala anskaffningsvärdet uppstod en så kallad negativ goodwill vid
förvärvstillfället om 11,4 miljoner euro, vilken ej periodiserats
utan i enlighet med IFRS - krav intäktsförts i sin helhet under
första kvartalet 2007 i Aktia koncernen. Den negativa goodwillen är
ännu preliminär mot bakgrund av den överenskommelse som ingåtts
beträffande regleringen av den slutliga köpeskillingen för Veritas
Livförsäkring. Den negativa goodwillen påverkas av det slutliga
resultatet av realiseringen av Veritas Livförsäkrings
fastighetsinnehav vid förvärvstidpunkten till den del som ränta
antingen erlägges eller erhålles på justeringen av köpeskillingen.
Baserat på de försäljningar som genomförts under första halvåret har
köpeskillingen hittills stigit med ca 7,0 miljoner euro.
Intäktsföringen av den negativa goodwillen kommer att justeras enligt
slutlig beräkning senast i bokslutet för helåret 2007.

Not 2 Övergång till rapportering
enligt IFRS

Aktiakoncernen har från och med första kvartalet 2007 övergått till
att rapportera enligt IFRS ( International Financial Reporting
Standards ). Detta innebär bland annat att delårsrapporteringen även
innehåller en segmentrapportering. De samlade effekterna av
övergången från FAS ( Finnish Accounting Standards ) till IFRS finns
beskrivna i avsnittet övergångseffekter IFRS i delårsrapporten för
första kvartalet 2007.Not 3 Försäkringsverksamhetens tillgångar och skulder


 (mn euro)               30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Räntebärande placeringar          352,3     -     -
Aktier och andelar             317,5     -     -
Fastigheter                103,3     -     -
Övrigt                    0,8     -     -
Placeringar för försäkringsteknisk
ansvarsskuld                773,9     -     -
Placeringar för fondanknuten
ansvarsskuld                197,8     -     -
Placeringar totalt             971,6     -     -
Resultatregleringar och
förskottsbetalningar             9,0
Övriga tillgångar              7,0     -     -
Kassa och bank                1,7     -     -
Försäkringsverksamhetens tillgångar    989,3     -     -
Immateriella tillgångar           0,9     -     -
Materiella tillgångar            0,3     -     -
Inkomstskattefordringar           1,2     -     -
Försäkringsverksamhetens tillgångar
totalt                   991,5     -     -

Försäkringsteknisk ansvarsskuld      641,2     -     -
Ansvarsskuld för fondförsäkringar     195,9
Resultatregleringar och
förskottsbetalningar            10,2     -     -
Övriga skulder                6,1     -     -
Försäkringsverksamhetens skulder      853,5     -     -
Efterställda skulder             4,2     -     -
Uppskjutna skatteskulder          24,1
Övriga skulder                3,1     -     -
Försäkringsverksamhetens skulder
totalt                   884,9     -     -Not 4 Förändring av koncernens eget kapital

                          Aktie-
                          ägar-

                    Fond      nas
                 Fond  för  Ba- andel
                 för fritt lanse-   av Minori- Totalt
       Aktie-  Re- Över- verk- eget  rade  eget tetens  eget
        kap- serv- kurs- ligt kap- vinst-  kap-   an-  ka-
 (mn euro)   ital fond fond värde ital medel  ital   del pital
Eget kapital
1.1.2007    70,6  8,1  1,9 -1,7  0,0 172,2 251,1   9,7 260,8
Aktie-
emission    9,8          45,0     54,9      54,9
Föränd-
ring i
värdering
 till
verkligt
 värde
 för finan-
siella
tillgånger
som
 kan säljas            5,6         5,6      5,6
Förändring i
 värdering
 till
verkligt
 värde
 för kassa-
flödes-
säkringar            -1,4        -1,4      -1,4
Överfört
 till
resultat-
räkning             -0,1        -0,1      -0,1
Andel upp-
skjutna
skatter
 direkt mot
eget kapital           -1,1        -1,1      -1,1
Dividend-
utdelning
till
aktieägare                  -14,8 -14,8     -14,8
Räkenskaps-
periodens
vinst                     32,9  32,9   0,5  33,4
Övrig
föränd-
ring i
minoritetens
andel av
eget kapital                     0,0  12,3  12,3
Eget kapital
 30.6.2007   80,4  8,1  1,9  1,4 45,0 190,2 327,0  22,6 349,6

Eget kapital
1.1.2006    70,6  8,1  1,9  7,8  0,0 155,0 243,4   6,2 249,6
Aktie-
emission
Förändring
 i
värdering
till
verkligt
värde för
 finansiella
 tillgånger
 som kan
säljas             -13,5        -13,5     -13,5
Förändring
 i värdering
 till
verkligt
värde för
 kassa-
flödes-
säkringar            -2,4        -2,4      -2,4
Överfört
till
resultat-
räkning
Andel
uppskjutna
skatter
direkt mot
 eget
kapital              4,1         4,1      4,1
Dividend-
utdelning
till
aktieägare                  -10,6 -10,6     -10,6
Räkenskaps-
periodens
vinst                     19,2  19,2   0,3  19,5
Övrig
föränd-
ring i
minori-
tetens andel
 av eget
kapital                            2,8  2,8
Eget kapital
30.6.2006   70,6  8,1  1,9 -4,0  0,0 163,6 240,2   9,3 249,6


Beräknings
grunderna för
 nyckeltalen

Resultat/aktie, euro
Årets vinst efter skatt hänförligt till aktieägare i Aktia Sparbank
Abp
Emissionsjusterade antalet aktier i genomsnitt under
räkenskapsperioden

Eget kapital/aktie, euro
Eget kapital hänförligt till aktieägare i Aktia Sparbank Abp
Antalet aktier vid räkenskapsperiodens utgång

Avkastning på eget kapital (ROE), %
Periodens vinst (på årsbasis)  x 100
Eget kapital i genomsnitt

Kostnads/intäktsrelation (K/I tal) (bankkoncernen)
Summa rörelsekostnader
Summa rörelseintäkter

Livförsäkringskoncernens omkostnads -%
(Driftskostnader före
 förändringen i aktiverade
anskaffningsutgifter för försäkringar
+ kostnader för ersättningshandläggning)  x 100
Belastningsinkomst

Belastningsinkomsten är enligt beräkningsgrunderna en post som är
avsedd
att täcka omkostnaderna.
Driftskostnaderna innehåller inte återförsäkrarnas provisioner.
 I belastningsintäkterna ingår alla belastningsposter.

Riskvägda förbindelser (bankkoncernen)
Summa tillgångar i balansräkningen jämte förbindelser
 utanför balansen inklusive derivat värderade och
riskvägda enligt standardmetoden i Finansinspektionens
standardsamling 4.3.
Kapitalkravet för operativa risker har räknats och
riskvägts enligt i Finansinspektionens standard 4.3i.

Kapitaltäckningsgrad, % (bankkoncernen)
Kapitalbasen (primärt eget kapital
+ supplementärt eget kapital)  x 100
Riskvägda förbindelser

Kapitalbasen räknas enligt
Finansinspektionens föreskrift 4.3a

Primärkapitalrelation % (bankkoncernen)
Primärt eget kapital     x 100
Riskvägda förbindelser

Solvensgrad, % (livförsäkringskoncernen)
Solvenskapital               x 100
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
- utjämningsbelopp
 - 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar

Den försäkringstekniska ansvarsskulden uträknas efter avdrag
 av återförsäkrarnas andel.

Kapitaltäckningsgrad, % - finanskonglomeratet
Konglomeratets totala kapitalbas
(eget kapital inklusive branschspecifika tillgångar och avdrag)  x
100
Minimikrav för konglomeratets egna medel (kreditinstitut +
försäkringsverksamhet)

Konglomeratets kapitaltäckning regleras
av kapitel 3 i Lag om tillsyn av finans-
och försäkringskonglomerat samt därtill
hörande förordning.Helsingfors den 23 augusti 2007

AKTIA SPARBANK ABP

Styrelsen
Revisorns granskningsberättelse gällande översiktlig granskning av
Aktia Sparbank Abp:s delårsrapport per 30.6.2007


Vi har översiktligt granskat Aktia Sparbank Abp:s delårsrapport per
30.6.2007. Delårsrapporten har uppgjorts av styrelsen och
verkställande di-rektören. På basis av vår översiktliga granskning
ger vi, på styrelsens begä-ran, vårt utlåtande om delårsrapporten.
Den översiktliga granskningen av delårsrapporten har utförts i
enlighet med CGR-föreningens rekommendation som behandlar översiktlig
granskning. Det innebär att vi planerat och genomfört den
översiktliga granskningen för att med en lägre grad av säkerhet än
den som nås genom en revision kunna ut-tala oss om huruvida
delårsrapporten innehåller väsentliga fel eller brister. En
översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till intervjuer med
personalen och analytiska granskningsåtgärder och ger därmed lägre
säkerhet än en re-vision. Vi har inte utfört en revision och avger
därför heller ingen revisionsbe-rättelse gällande delårsrapporten.
Det har inte kommit fram något under vår översiktliga granskning som
tyder på att delårsrapporten inte till väsentliga delar är uppgjord
enligt gällande stadganden och bestämmelser för hur en sådan skall
uppgöras, och att den inte ger riktiga och tillräckliga uppgifter om
Aktia Sparbank Abp:s resultat och ekonomiska ställning..
          Helsingfors den 23 augusti 2007

           PricewaterhouseCoopers Oy
               CGR-samfund


             Jan Holmberg, CGR