2007-08-30 12:22:44 CEST

2007-08-30 12:22:44 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SSH Communications Security - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

SSH:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIOTODISTUKSILLASSH:n osakkeita on merkitty I/1999 optio-ohjelman
E-optiotodis-tuksilla 625 kappaletta, I/1999 F-optiotodistuksilla 625
kappaletta, I/1999 G-optiotodistuksilla 625 kappaletta, I/1999
H-optio-todistuksilla 625 kappaletta, I/2003 optio-ohjelman
A-optio-todistuksilla 14 998 kappaletta, I/2003 B-optiotodistuksilla
21 337 kappaletta ja I/2003 C-optiotodistuksilla 23 665 kappaletta.

Osakkeiden merkintäaika I/1999 E-optiotodistuksilla alkoi 1.5.2002,
I/1999 F-optiotodistuksilla 1.11.2002, I/1999 G-optiotodistuksilla
1.5.2003, I/1999 H-optiotodistuksilla 1.11.2003, I/2003
A-optioto-distuksilla 1.5.2004, I/2003 B-optiotodistuksilla 1.5.2005
ja I/2003 C-optiotodistuksilla 1.5.2006. Optio-ohjelma I/1999
perustuu yhtiökokouksen 5.8.1999  tekemään päätökseen ja
optio-ohjelma I/2003 yhtiökokouksen 29.4.2003 tekemään päätökseen.

Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 1 875,00
euroa on merkitty kaupparekisteriin 30.08.2007. SSH:n osakepääoma on
korotuksen jälkeen 855.206,85 euroa ja SSH:n osakkeiden kokonaismäärä
28.506.895 kappaletta.

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä
30.08.2007 lukien. Nyt merkityt uudet osakkeet listataan
pohjoismaisella listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
31.08.2007 OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.

Helsingissä 30.08.2007

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Pekka Rauhala
Lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Rauhala, lakiasiainjohtaja      puhelin 020 500 7522

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com