2007-11-01 07:36:49 CET

2007-11-01 07:36:49 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Sponda - Neljännesvuosikatsaus

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007


Sponda Oyj	Pörssitiedote 1.11.2007, klo 8.35                  


Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007                   


Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.9.2007 (vertailukausi      
1.1.-30.9.2006):                                

Liikevaihto kasvoi 157,4 (79,8) milj. euroon.                  
Nettotuotot olivat 113,7 (60,9) milj. euroa.                  
Liikevoitto oli 215,2 (73,1) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen    
positiivista arvonmuutosta 92,4 (19,1) milj. euroa ja kiinteistöjen       
luovutusvoittoja 28,2 (-) milj. euroa.                     
Tulos verojen jälkeen kasvoi 118,7 (37,7) milj. euroon.             
Tulos/osake oli 1,11 (0,48) euroa.                       
Operatiivinen kassavirta/osake nousi 0,59 (0,40) euroon.            
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 386,2 (1 372,5) milj. euroa.       
Nettovarallisuus/osake oli 8,23 (7,28) euroa.                  
EPRA nettovarallisuus/osake oli 9,80 (8,24) euroa.               
Taloudellinen vuokrausaste nousi 90,3 %:iin.                  

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.7.-30.9.2007 (vertailukausi      
1.7.-30.9.2006):                                

Liikevaihto kasvoi 49,2 (26,5) milj. euroon.                  
Nettotuotot olivat 36,2 (20,3) milj. euroa.                   
Liikevoitto oli 68,7 (26,8) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen     
positiivista arvonmuutosta 36,0 milj. euroa ja kiinteistöjen luovutusvoittoja  
0,3 milj. euroa.                                
Tulos verojen jälkeen oli 39,0 (14,1) milj. euroa.               
Tulos/osake oli 0,35 (0,18) euroa.                       
Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,15 (0,12) euroa.              

Konsernin tunnusluvut                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, |    |     |  90,3 | 88,2* |  88,8* |
| %              |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       |  49,2 |  26,5 |  157,4 |  79,8 |  117,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot, Me       |  36,2 |  20,3 |  113,7 |  60,9 |   87,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me       |  68,7 |  26,8 |  215,2 |  73,1 |  103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e       |  0,35 |  0,18 |  1,11 |  0,48 |   0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |  0,15 |  0,12 |  0,59 |  0,40 |   0,56 |
| kassavirta/osake, e**    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen       |    |     |  8,23 |  7,28 |   7,45 |
| nettovarallisuus, e     |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakekohtainen     |    |     |  9,80 |  8,24 |   9,57 |
| nettovarallisuus, e     |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |    |     |   35 |   41 |    20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %  |    |     |   155 |  121 |   334 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa.        
** Operatiivinen kassavirta sisältää myyntivoitot ja -tappiot.         

Toimitusjohtaja Kari Inkinen                          

”Hallitus on tänään päättänyt tarkentaa Spondan strategiaa, ja tavoitteena on  
kiihdyttää yhtiön kasvua tulevaisuudessa. Tulevien vuosien aikana panostetaan  
vahvasti erityisesti kiinteistökehitysinvestointien lisäämiseen sekä Venäjän  
liiketoiminnan voimakkaampaan kasvattamiseen. Venäjän kasvun tavoitteena on   
sijoittaa sinne 10-20 % yhtiön taseesta, 300-400 milj. euroa vuoden 2009 loppuun
mennessä.                                    

Spondan vuokraustoiminnan kehitys on jatkunut positiivisena myös vuoden     
kolmannella neljänneksellä. Kiinteistösalkun taloudellinen vuokrausaste parani 
edelleen ja 90 %:n vuokrausasteen kynnys ylitettiin päättyneellä        
katsauskaudella. Positiivista kehitystä saatiin aikaan kaikissa         
liiketoimintayksiköissä etenkin pääkaupunkiseudun alueella.           

Olen tyytyväinen kiinteistökehitysprojektien nopeasta etenemisestä.       
Heinä-syyskuun aikana on jälleen aloitettu kaksi uutta projektia: toimistotalon 
rakentaminen Helsingin Sörnäisissä sekä logistiikkakiinteistön rakentaminen   
Vantaan Hakkilassa.”                              

Tulevaisuuden näkymät                              

Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi 
edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen      
operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot,  
odotetaan paranevan vuonna 2007. Näkymät perustuvat Suomen           
kiinteistömarkkinoiden suotuisaan kehitykseen, kiinteistöjen positiiviseen   
arvonmuutokseen sekä tähän asti tehdyistä kiinteistökaupoista saatuihin     
myyntivoittoihin.                                

Toimintaympäristö                                

Kiinteistöjen kauppa jatkui Suomessa edelleen vilkkaana, ja investointivolyymin 
arvioitiin tammi-syyskuussa olevan noin 4 miljardia euroa (KTI         
Kiinteistötalouden instituutti ry). Tästä kansainvälisten sijoittajien osuus oli
hieman yli 70 %. Koko vuoden 2007 investointien ennustetaan olevan edellisen  
vuoden tasolla eli noin 5,5 miljardia euroa. Toimisto-, liike- ja        
logistiikkatilojen tuottovaatimukset laskivat edelleen sekä pääkaupunkiseudulla 
että kasvukeskuksissa.                             

Pääkaupunkiseudun vuokrausmarkkinoilla vajaakäyttöasteet säilyivät melko vakaina
kaikilla sektoreilla. Catella Property Oy:n mukaan toimistotilojen       
vajaakäyttöaste nousi 0,5 %-yksikköä 8,4 %:iin. Nousuun oli lähinnä syynä    
kunnostamattomien toimistotilojen tyhjeneminen. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi 
aiemmalla tasolla ja oli 1,7 %. Myös logistiikkatilojen vajaakäyttö oli     
alhainen, 2,5 %. Vuokrat nousivat kaikilla sektoreilla, etenkin toimisto- ja  
logistiikkatikiinteistöissä.                          

Liiketoiminta 1.1.-30.9.2007                          

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin   
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan     
toiminnot jaetaan viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö,
Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia.
                                        

Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat syyskuun lopussa 113,7 (60,9)  
milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 75 %, logistiikkatilojen 
15 %, Kiinteistörahastot-yksikön 4 %, Venäjä ja Baltia -yksikön 1 %. Muita   
nettotuottoja, sisältäen tytäryhtiö Ovenian tuotot, oli 5 %. Kiinteistöjen   
taloudellinen vuokrausaste parani edelleen ja jakaantui kiinteistötyypeittäin  
sekä maantieteellisesti seuraavasti (vuoden 2006 luvut ovat Spondan       
kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa):                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön tyyppi     |  30.9.07 | 30.6.07 |  31.3.07 |  31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja liiketilat, % |   90,0 |   89,7 |    89,3 |    88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, %       |   91,0 |   89,5 |    89,0 |    88,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä ja Baltia      |   100,0 |  100,0 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %   |   90,3 |   89,8 |    89,3 |    88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteellinen alue    |  30.9.07 | 30.6.07 |  31.3.07 |  31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin kantakaupunki, % |   90,2 |   88,3 |    86,7 |    89,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkiseutu, %     |   88,6 |   89,3 |    89,1 |    87,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääkaupunkis. logistiikka, |   89,5 |   88,2 |    87,7 |    87,1 |
| %              |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu alue, %         |   96,6 |   96,7 |    98,0 |    93,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko kiinteistökanta, %   |   90,3 |   89,8 |    89,3 |    88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta 30.9.2007 oli 779 (30.9.2006:
440) milj. euroa ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,3 (4,2) 
vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,6 
vuotta ja logistiikkatilojen 3,1 vuotta. Heinä-syyskuussa 2007 solmittiin uusia 
sopimuksia yhteensä 125 kpl (70 000 m²). Vastaavalla ajanjaksolla päättyneitä  
sopimuksia oli 86 kpl (24 000 m²). Kiinteistökannan vuokrasopimukset erääntyvät 
seuraavasti:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyminen              |          % vuokratuotosta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 v.                  |                10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 v.                  |                13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 v.                  |                12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 v.                  |                17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 v.                  |                 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 v.                  |                 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yli 6 v.                |                22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toistaiseksi voimassaolevat      |                14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        

Kiinteistöomaisuus                               

Sponda-konsernilla oli 30.9.2007 yhteensä 196 sijoituskiinteistöä, joiden    
yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa m². Tästä 67 % on  
toimisto- ja liiketilaa ja 33 % logistiikkatilaa.                

Tammi-syyskuussa 2007 Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 92,4 milj.
euroa sisältäen kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason   
nostoon, 15,6 milj. euroa. Koko kiinteistösalkun käypä arvo oli kauden     
päättyessä 2 386,2 (30.9.2006: 1 372,5) milj. euroa.              

Heinä-syyskuussa Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 36,0 milj.   
euroa sisältäen kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason   
nostoon, 3,9 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat
kiinteistöjen arvioinnin kautta tullut arvonnousu sekä kiinteistöjen käyvän   
arvon sopimusvuokrien nousu. Spondan kiinteistökannan arvioi kolmannella    
neljänneksellä Catella Property Oy.                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Spondan         | Konsern | Toimistot | Logistii | Kiintei | Venäjä/ |
| sijoituskiinteistöt   | i    | ja    | kka   | stökehi | Baltia |
|             | yhteens | liiketila |     | tys   |     |
|             | ä    | t     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokratuotot      |  142,4 |   117,0 |   22,8 |   1,3 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut      |  -38,8 |   -31,5 |   -5,9 |  -1,1 |  -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuotot    |  103,6 |   85,5 |   16,9 |   0,2 |   1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   | 2 455,1 |  2 023,9 |  245,6 |  174,9 |  10,7 |
| 1.1.2007        |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat 2007     |  23,7 |    9,7 |   9,4 |   0,3 |   4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |  94,5 |   13,0 |   7,6 |  58,5 |  15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot      |  -2,6 |   -0,3 |   13,1 |  -14,8 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit 2007      | -276,9 |  -263,6 |   -1,8 |  -11,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos   |  92,4 |   72,0 |   23,7 |  -3,3 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt   | 2 386,2 |  1 854,6 |  297,5 |  204,1 |  29,9 |
| 30.9.2007        |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos %  |  3,8 % |   3,6 % |  9,6 % |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuotuinen        |  6,2 % |   5,9 % |  8,3 % |     | 10,9 % |
| nettovuokratuotto /   |     |      |     |     |     |
| sijoituskiinteistöt   |     |      |     |     |     |
| 30.9.2007 *)      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |     |  5,0-8,0 | 7,0-7,75 |     |     |
| laskennassa käytetyt  |     |      |     |     |     |
| tuottovaatimus-%    |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotettu       |  6,4 % |      |     |     |     |
| keskimääräinen     |     |      |     |     |     |
| tuottovaatimus-% koko  |     |      |     |     |     |
| portfoliolle      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

* Poislukien kiinteistökehitys                         


Investoinnit ja divestoinnit                          

Tammi-syyskuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 23,7 milj.   
eurolla, josta kolmannen vuosineljänneksen aikana 4,9 milj. eurolla.      
Tammi-syyskuussa Sponda myi sijoituskiinteistöjä 276,9 milj. eurolla, josta   
kolmannen neljänneksen osuus oli 0,2 milj. euroa.                

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon kolmannella     
vuosineljänneksellä olivat 3,9 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 
40,7 milj. euroa, jotka kohdistuivat Helsingin keskustassa sijaitsevan     
City-Centerin uudistamistyöhön ja Vuosaaren sataman logistiikkakeskuksen    
rakennuttamiseen, Itäkeskuksen liiketilaan sekä Ruoholahden           
toimistokiinteistöön.                              

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt                        

Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -yksikön taloudellinen vuokrausaste parani  
edelleen, ja oli 90,0 (31.12.2006: 88,8) %. Katsauskauden aikana solmittiin muun
muassa kaksi suurta vuokrasopimusta: Evli Pankki Oyj:n kanssa City-Centerin   
uudesta toimistorakennuksesta (4 200 m²) sekä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa  
Pieni Roobertinkatu 9:n (2 240 m²)vuokrauksesta.                

Kiinteistöjen käypä arvo oli 30.9.2007 1 854,6 milj. euroa. Käyvän arvon muutos 
vuoden 2007 alusta oli 72,0 milj. euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala 
oli noin 860 000 m², josta toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja   
liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja  
liikevoitto olivat seuraavat:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimistot ja    | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 1-12/2006 |
| liiketilat, Me   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   36,1 |   19,2 |  117,0 |   56,8 |    84,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot     |   26,8 |   14,8 |   85,5 |   42,8 |    63,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   55,3 |   13,6 |  170,9 |   48,3 |    78,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä Sponda ei ostanut toimisto- ja      
liiketilakiinteistöjä. Kiinteistöjä myytiin 0,2 milj. eurolla. Investoinnit   
ylläpitoon olivat syyskuun loppuun mennessä 13,0 milj. euroa, josta kolmannen  
vuosineljänneksen osuus oli 2,9 milj. euroa.                  

Logistiikkakiinteistöt                             

Logistiikkakiinteistöt-yksikön taloudellinen vuokrausaste parani, ja oli kauden 
lopussa 91,0 (31.12.2006: 88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli 297,5 milj.   
euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 23,7 milj. euroa.     
Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin 400 000 m².           
Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto olivat  
seuraavat:                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Logistiikka, Me  | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   7,9 |   7,0 |   22,8 |   22,1 |    28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot    |   6,1 |   5,5 |   16,9 |   17,5 |    22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   14,5 |   13,7 |   40,5 |   24,9 |    42,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Sponda osti logistiikkakiinteistöjä 4,9 milj.
eurolla. Kaudella ei myyty kiinteistöjä.                    

Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat syyskuun lopussa 2,6 milj. euroa  
josta kolmannen vuosineljänneksen aikana investoitiin 1,0 milj. euroa.     

Kiinteistökehitys                                

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli syyskuun 2007 lopussa 204,1 milj. 
euroa. Tammi-syyskuussa kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan      
investoitiin 58,5 milj. euroa josta heinä-syyskuussa 40,7 milj. euroa.     

City-Centerin kehitystyöt etenevät suunnitelman mukaisesti. Projektin toinen  
vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on    
käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Syyskuussa 2007  
Sponda solmi vuokrasopimuksen Evli Pankki Oyj:n kanssa City-Centeriin      
rakennettavasta 4 200 m²:n toimistorakennuksesta, jonka rakennustyöt      
käynnistyvät vuoden 2009 alussa. City-Centerin uudistustyön arvioidaan     
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 
milj. euroa.                                  

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen ja porttirakennuksen rakentaminen alkoi  
keväällä 2007 ja molempien kohteiden osalta on ensimmäiset vuokrasopimukset   
solmittu. Pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin osalta varsinainen    
rakentaminen alkaa vuoden 2008 alussa ja alueella tehdään parhaillaan maatöitä. 
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa  
vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta,  
vuokrauksesta ja manageroinnista.                        

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen on    
käynnistynyt. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja  
vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on kokonaan vuokrattu HOK Elannolle.
Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä.              

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon     
rakentaminen on käynnistynyt. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja  
vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu 
hieman yli 70 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2008. Kiinteistön 
päävuokralaisina ovat Altia Corporation ja Diacor Terveyspalvelut Oy.      

Sponda aloitti toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin      
osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen       
päävuokralaiseksi tulee Tradeka Oy, jonka pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin. 
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava 
pinta-ala on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.    

Sponda aloitti logistiikkakiinteistön rakentamisen Vantaan Akselin alueelle   
osoitteeseen Itäinen Valkoisenlähteentie 18. Projektin kokonaisinvestointi on  
noin 5 milj. euroa ja kohteesta on noin 50 % vuokrattu. Vuokrattava       
kokonaispinta-ala on noin 5 000 m² ja kiinteistön arvioidaan valmistuvan vuoden 
2008 loppuun mennessä.                             

Kiinteistörahastot                               

Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa 
ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä.                      

First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- 
ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Syyskuun 2007 
loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 103,9 milj.   
euroa.                                     

Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin     
logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Katsauskauden   
lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 138,0 milj. euroa ja   
rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että   
niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa        
hallinnointipalkkion.                              

Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja  
Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn          
kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 400 milj. euroa, kiinteistöomaisuuden   
manageerauksesta.                                

Venäjä ja Baltia                                

Sponda etsii aktiivisesti kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita   
Venäjän ja Baltian markkinoilta. Syyskuussa 2007 Spondan kiinteistösalkun arvo 
oli noin 30 milj. euroa sisältäen toimisto- ja logistiikkakiinteistöt sekä 46  
ha:n maa-alueen Pietarissa. Lisäksi Sponda omistaa 20 ha:n tontin Moskovan   
läänissä.                                    

Sponda osti rakenteilla olevan toimistokiinteistön 47,5 milj. dollarilla    
Moskovan kaupungin keskustasta lokakuussa 2007. Kiinteistössä on vuokrattavaa  
toimistotilaa yhteensä 3 025 m² ja parkkitilaa 54 autolle. Sponda käy alustavia 
vuokrausneuvotteluja eri tahojen kanssa. Kiinteistö valmistuu vuoden 2007    
loppuun mennessä.                                

Sponda osti toimistokiinteistön 11,5 miljoonalla dollarilla Pietarista     
osoitteessa Kaluzhskij pereulok 3 lokakuussa 2007. Kiinteistössä on vuokrattavaa
toimistotilaa yhteensä 2 730 m² ja parkkitilaa 27 autolle. Kiinteistö on täyteen
vuokrattu.                                   

Rahavirta ja rahoitus                              

Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli 30.9.2007 257,3 (30.9.2006: 35,2)   
milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 122,9 (-79,0) ja rahoituksen   
nettorahavirta oli -398,4 (43,6) milj. euroa.                  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskauden aikana -55,4 (-22,1) milj. euroa. 
Vuoden 2007 luku sisältää korkokuluvarauksia 0,5 milj. euroa liittyen Sampo   
Pankin velkomusvaatimukseen. Spondan omavaraisuusaste oli 30.9.2007 35     
(30.9.2006: 41) % ja nettovelkaantumisaste 155 (121) %. Korollinen vieras pääoma
oli 1 427,7 (698,2) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,9  
(3,2) vuotta ja keskikorko 4,5 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen  
lainojen osuus oli 78 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 3,3 (2,7) 
vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,0 (2,6).            

Syyskuun lopussa Sponda-konsernin lainasalkku muodostui yhteensä 650 milj. euron
syndikoiduista lainoista, 405,6 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 289,5  
milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 82,6 milj. euron   
rahalaitoslainoista. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 300 milj.   
euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja 2,5 milj. euron edestä.   

Henkilöstö ja hallinnon kulut                          

Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli   
vuoden 2006 vastaavaan kauteen verrattuna 219 (56) henkilöä, joista emoyhtiö  
Sponda Oyj:n palveluksessa oli 135 (56) henkilöä ja tytäryhtiö Ovenia Oy:n   
palveluksessa 84. Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.9.2007 yhteensä 216 (58)
henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 134 (58) ja Ovenia Oy:n  
palveluksessa oli 82 henkilöä. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. 

Tammi-syyskuussa Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat 19,3 (30.9.2006: 7,2)
milj. euroa. Tästä 15,8 milj. euroa oli emoyhtiö Spondan ja 3,5 milj. euroa   
tytäryhtiö Ovenian kuluja. Kasvu johtui pääosin yhtiön henkilömäärän kasvusta  
Kapiteelin hankinnan seurauksena.                        

Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on   
sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen    
osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1.1.2006.     
Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen      
operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla    
hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä   
kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain.   

Konsernirakenne                                 

Sponda lisäsi omistusosuuttaan kiinteistökohteiden johtamisen palveluita    
tuottavassa Ovenia Oy:ssä 51 prosentista 70 prosenttiin 27.8.2007. Sponda osti 
Ovenian osakkeita Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Keskinäinen    
vakuutusyhtiö Kalevalta ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta.          

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä   
(entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 70 prosenttia omistamasta   
tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda 
Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön     
osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda   
Asset Management Oy.                              

Spondan osake                                  

Heinäkuussa 2007 Sponda siirtyi Pohjoismaisen Pörssin luokituksessa       
keskisuurista yrityksistä suuriin yrityksiin yhtiön osakekannan markkina-arvon 
perusteella.                                  

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa 2007 oli 11,15 euroa. 
Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,29 euroa ja alin 9,01  
euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 72,7 miljoonaa kappaletta 810,5  
milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 28.9.2007 oli 9,75 euroa, ja yhtiön    
osakekannan markkina-arvo oli 1,1 miljardia euroa.               

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2007 hallituksen omien osakkeiden     
hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty.            

Heinä-syyskuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti:        
13.8.2007: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 
4,989 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              
14.8.2007: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 
5,001 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              
20.8.2007: Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet  
edustavat 3,6977 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.         
22.8.2007: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 
5,113 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              
18.10.2007: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat
4,959 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              

Katsauskauden päättyessä 30.9.2007 Spondan omistus jakautui seuraavasti:    

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osakkeiden |      Osuus |
|                       | määrä, kpl |  osakkeista, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio                | 38 065 498 |       34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut julkisyhteisöt             |  2 018 190 |       1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt            | 61 451 126 |       55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet                |  6 346 932 |       5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     |  1 582 229 |       1,4 |
| yhteensä                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset yhteensä             |   881 815 |       0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä   |   559 759 |       0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat yhteensä              |   124 636 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä             | 111 030 185 |      100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallitus ja tilintarkastajat                          

Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri   
Pynnä, Lauri Ratia, Arja Talma ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on 
Lauri Ratia ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Kaikki hallituksen jäsenet 
ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia       
merkittävistä osakkeenomistajista.                       

Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja     
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena   
Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö.               
Hallituksen valiokunnat                             
Hallitus perusti 4.4.2007 kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta    
valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat    
tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta.           
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula   
Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat   
puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä.    
Johto                                      

Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat   
toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja   
treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä.       

Velkomusvaatimus                                

Helsingin käräjäoikeus velvoitti 11.1.2007 antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n  
suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa  
korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin   
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007. Sampo 
Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 
2006 tilinpäätöksessä. Tammi-syyskuulle on kirjattu kuluksi ja varauksiin 0,5  
milj. euroa.                                  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Sponda Oyj ja Sponda Kiinteistöt Oy (ent. Kapiteeli Oyj) valittiin huhtikuussa 
2006 Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden      
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Tampereen kaupungin päätöksestä jätettiin   
valitus markkinaoikeudelle toukokuussa 2006. Lokakuussa 2007 markkinaoikeus   
päätti jättää valituksen tutkimatta. Markkinaoikeuden päätös tulee       
lainvoimaiseksi ellei siitä ole valitettu 12.11.2007 mennessä. Sponda      
suunnittelee alueelle 48 000 m²:n kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on 
arvioitu olevan noin 200 milj. euroa.                      

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa kolmen ehdokkaan joukosta Sponda  
Oyj:n kumppanikseen jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman 
paikalle kaavailtua kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan    
kaupunki suunnittelevat ja kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta   
varten. Kaavoitusprosessin jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan  
tontin kaupasta. Tontille tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä   
lisäksi noin 1 000 autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Sponda osti rakenteilla olevan toimistokiinteistön 47,5 milj. dollarilla    
Moskovan kaupungin keskustasta lokakuussa 2007. Kiinteistössä on vuokrattavaa  
toimistotilaa yhteensä 3 025 m² ja parkkitilaa 54 autolle. Sponda käy alustavia 
vuokrausneuvotteluja eri tahojen kanssa. Kiinteistö valmistuu vuoden 2007    
loppuun mennessä.                                

Lokakuun 31. päivä Sponda allekirjoitti sopimuksen logistiikkakiinteistön    
ostamisesta Helsingin seurakuntayhtymältä n. 17 miljoonalla eurolla. Kauppa on 
tarkoitus saattaa päätökseen 23. marraskuuta 2007. Kiinteistö sijaitsee     
osoitteessa Tulppatie 1, Helsinki, ja siinä on vuokrattavaa varasto-, tuotanto- 
ja toimistotilaa yhteensä n. 11 100 m2. Kiinteistö on kokonaisuudessaan     
vuokrattu yhdelle vuokralaiselle.                        

Lokakuussa Sponda osti toimistokiinteistön 11,5 miljoonalla dollarilla     
Pietarista osoitteessa Kaluzhskij pereulok 3. Kiinteistössä on vuokrattavaa   
toimistotilaa yhteensä 2 730 m² ja parkkitilaa 27 autolle. Kiinteistö on täyteen
vuokrattu.                                   

Verottaja on päättänyt poiketa Sponda Kiinteistöt Oyj:n (ent. Kapiteeli Oy)   
verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi 
tuloksi 192 milj. euroa.  Verottajan kannan mukaan yhtiön henkilöstön siirryttyä
emoyhtiö Sponda Oyj:n palvelukseen ei yhtiön toiminnan voida katsoa jatkuneen  
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevassa            
poikkeuslupapäätöksessä kuvatulla tavalla samanlaisena. Yhtiö valittaa     
verottajan päätöksestä, koska yhtiön toiminta on 14.12.2006 toteutuneen     
omistajanvaihdoksen jälkeen säilynyt olennaisilta osin samanlaisena. Yhtiöllä on
vahvistettuja tappioita verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa. 

Tulevaisuuden näkymät                              

Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi 
edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen      
operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot,  
odotetaan paranevan vuonna 2007. Näkymät perustuvat Suomen           
kiinteistömarkkinoiden suotuisaan kehitykseen, kiinteistöjen positiiviseen   
arvonmuutokseen sekä tähän asti tehdyistä kiinteistökaupoista saatuihin     
myyntivoittoihin.                                

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät                      

Kiinteistösijoitusalalla tunnistettuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin, 
kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit, jotka toteutuessaan 
voisivat vaikuttaa Spondankin tulokseen heikentävästi. Rakennuskustannusten   
nousu ja projektien aikataulujen siirtyminen eteenpäin saattavat lisätä     
kiinteistökehitykseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi Venäjällä on       
lupamenettelyihin liittyviä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa         
kiinteistökehitysprojektien aikatauluihin.                   

Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski.    
Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, 
hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta      
luotettavana velallisena. Vaihtuvakorkoisen rahoituksen korkoriskiä pienennetään
korkojohdannaissopimuksilla. Kasvava ulkomainen liiketoiminta lisää Spondan   
valuuttakurssiriskiä.                              

Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien    
puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm. 
juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy 
esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön   
pysyvyyteen.                                  

Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2008                

Sponda julkistaa vuotta 2007 koskevan tilinpäätöstiedotteen tiistaina 5.2.2008. 
Yhtiökokouspäiväksi on varattu 19.3.2008. Vuoden 2008 osavuosikatsaukset    
julkistetaan 6.5.2008, 7.8.2008 ja 30.10.2008.                 


1.11.2007                                    
Sponda Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653 ja
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 020-431 3320 tai 040-540 0741.  Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Tiedotusvälineet                                
www.sponda.fi                                  


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu 
IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja  
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä           
vuositilinpäätöksessä.                             


Sponda Oyj                                   


Konsernin tuloslaskelma (IFRS)                         
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vuokratuotot ja  |   44,4 |   26,3 |  146,1 |   79,0 |   115,4 |
| | käyttökorvaukset |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Korkotuotot    |    - |    - |   0,2 |    - |     - |
| | rahoitusleasing- |     |     |     |     |      |
| | sopimuksista   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Palvelutuotot   |   4,8 |   0,2 |   11,1 |   0,8 |    2,0 |
| | sekä rahastojen  |     |     |     |     |      |
| | hallinnointipalkk |     |     |     |     |      |
| | iot ja      |     |     |     |     |      |
| | voitto-osuudet  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          |   49,2 |   26,5 |  157,4 |   79,8 |   117,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ylläpitokulut   |  -12,2 |   -6,1 |  -41,7 |  -18,7 |   -29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Palvelukulut sekä |   -0,8 |   -0,1 |   -2,0 |   -0,2 |   -0,4 |
| | rahastojen    |     |     |     |     |      |
| | välittömät kulut |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          |  -13,0 |   -6,2 |  -43,7 |  -18,9 |   -29,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot     |   36,2 |   20,3 |  113,7 |   60,9 |   87,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöje |   0,1 |    - |   1,2 |    - |     - |
| n          |     |     |     |     |      |
| luovutusvoitot/-tapp |     |     |     |     |      |
| iot         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio    |   36,0 |   8,9 |   92,4 |   19,1 |   26,2 |
| käypään arvoon    |     |     |     |     |      |
| arvostamisesta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiint |   0,2 |    - |  209,4 |    - |   11,6 |
| eistöjen       |     |     |     |     |      |
| myyntituotot     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen       |    - |    - |  -182,4 |    - |   -10,0 |
| vaihto-omaisuuskiint |     |     |     |     |      |
| eistöjen       |     |     |     |     |      |
| kirjanpitoarvo    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiint |   0,2 |    - |   27,0 |    - |    1,6 |
| eistöjen       |     |     |     |     |      |
| luovutusvoitot/-tapp |     |     |     |     |      |
| iot         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja      |   -0,4 |   -0,2 |   -1,3 |   -0,8 |   -1,1 |
| markkinoinnin kulut |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut   |   -3,5 |   -2,2 |  -18,0 |   -6,4 |   -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |   0,2 |    - |   0,5 |   0,3 |    0,9 |
| tuotot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |   -0,1 |    - |   -0,3 |    - |   -0,5 |
| kulut        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   68,7 |   26,8 |  215,2 |   73,1 |   103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |    - |   -0,2 |   3,3 |   0,1 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    |  -16,2 |   -7,5 |  -58,2 |  -22,2 |   -34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokuluvaraus   |   -0,5 |    - |   -0,5 |    - |   -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  |  -16,7 |   -7,7 |  -55,4 |  -22,1 |   -38,5 |
| -kulut yhteensä   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja |   52,0 |   19,1 |  159,8 |   51,0 |   65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden ja    |   -0,1 |   -0,5 |   -0,1 |   -0,9 |   -0,4 |
| edellisten      |     |     |     |     |      |
| tilikausien verot  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verot |  -12,9 |   -4,5 |  -41,0 |  -12,4 |   -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot yhteensä  |  -13,0 |   -5,0 |  -41,1 |  -13,3 |   -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |   39,0 |   14,1 |  118,7 |   37,7 |   48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |   38,9 |   14,1 |  118,5 |   37,7 |   48,4 |
| omistajille     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    |   0,1 |    - |   0,2 |    - |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |   39,0 |   14,1 |  118,7 |   37,7 |   48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |     |     |     |     |      |
| omistajille     |     |     |     |     |      |
| kuuluvasta voitosta |     |     |     |     |      |
| laskettu       |     |     |     |     |      |
| osakekohtainen    |     |     |     |     |      |
| tulos:        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton    |     |     |   1,11 |   0,48 |   0,61 |
| osakekohtainen    |     |     |     |     |      |
| tulos,e       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksel |     |     |   1,11 |   0,48 |   0,61 |
| la oikaistu     |     |     |     |     |      |
| osakekohtainen    |     |     |     |     |      |
| tulos,e       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita      |     |     |     |     |      |
| keskimäärin, milj.  |     |     |     |     |      |
| kpl         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton    |     |     |  106,8 |   79,3 |   79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu     |     |     |  106,8 |   79,3 |   79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase (IFRS)                               
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.9.2007 | 31.12.2006 |  30.9.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |   2 386,2 |   2 455,1 |   1 372,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset kiinteistörahastoihin |    28,6 |    19,4 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    14,8 |    19,5 |     12,4 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    27,5 |    27,5 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |     4,7 |     5,2 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset      |     2,7 |     2,7 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |    24,3 |     5,2 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    57,7 |    110,5 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   2 546,5 |   2 645,1 |   1 388,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuskiinteistöt    |    48,4 |    231,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    26,5 |    39,6 |     5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |     5,4 |    23,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    80,3 |    294,3 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   2 626,8 |   2 939,4 |   1 394,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |       |       |       |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    111,0 |    79,3 |     79,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    159,5 |    159,5 |    159,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     0,4 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |     9,6 |     2,3 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto     |     0,6 |     0,6 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |    209,7 |      - |      - |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    423,2 |    349,3 |    338,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |    914,0 |    591,0 |    577,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     1,6 |     1,8 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |    915,6 |    592,8 |    577,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 101,2 |    658,2 |    499,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |    14,9 |    22,7 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |      - |      - |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    206,9 |    218,7 |     75,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   1 323,0 |    899,6 |    575,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    326,5 |   1 347,4 |    199,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    61,7 |    99,6 |     42,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    388,2 |   1 447,0 |    241,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   1 711,2 |   2 346,6 |    817,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   2 626,8 |   2 939,4 |   1 394,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |   1 427,7 |   2 005,6 |    698,2 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)                       
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |   1-9/2007 |  1-12/2006 |  1-9/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta   |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |   |    118,7 |    48,3 |    37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut           |   |     -3,8 |    29,6 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos  | 1) |    200,4 |     8,6 |    2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot         |   |     4,0 |     0,8 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot        |   |    -60,6 |    -34,3 |   -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät      |   |     -1,9 |    -6,7 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut/maksetut verot    |   |     0,5 |    -0,9 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan        |   |    257,3 |    45,4 |    35,2 |
| nettorahavirta        |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta   |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta     |   |    -15,1 |   -929,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |   |    -130,1 |   -110,0 |   -74,4 |
| sijoituskiinteistöihin    |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |   |     -9,2 |    -19,4 |    -2,6 |
| kiinteistörahastoihin    |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja |   |     -1,1 |    -0,6 |    -2,2 |
| aineettomiin hyödykkeisiin  |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot        |   |    277,8 |    37,8 |    0,2 |
| sijoituskiinteistöistä    |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat       |   |      - |    -0,9 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten        |   |     0,6 |     1,3 |     - |
| takaisinmaksut        |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta |   |    122,9 |  -1 020,9 |   -79,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta    |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut  |   |    239,5 |     0,7 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |   |    710,5 |    300,0 |   300,0 |
| nostot            |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |   |    -352,7 |   -250,0 |   -250,0 |
| takaisinmaksut        |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen   |   |    -951,1 |    987,2 |    32,5 |
| nostot/takaisinmaksut    |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot       |   |    -44,6 |    -39,6 |   -39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta  |   |    -398,4 |    998,3 |    43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |   |    -18,2 |    22,8 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa   |   |     23,6 |     0,8 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa   |   |     5,4 |    23,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää vaihto-omaisuus- |   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kiinteistöjen vähennykset |   |    182,4 |    10,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin oman pääoman muutokset                        
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| |             | Osake- |   Yli | Muunto- | Käyvän |  Uudel |
| |             | pääoma | kurssi- |  erot |  arvon |    le |
| |             |    | rahasto |     | rahasto | enarvos |
| |             |    |     |     |     | tusrahas |
| |             |    |     |     |     |    to |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2005   |  79,2 |  158,8 |    - |  -4,2 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan merkitty |    |     |     |   4,2 |     |
| | määrä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan     |    |     |     |   0,1 |     |
| | siirretty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun         |    |     |     |   0,1 |     |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys           |    |     |     |     |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |     |      |      |  -1,1 |   -0,2 |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin  |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan   |    |     |     |   3,3 |   0,6 |
| kirjatut tuotot ja kulut  |    |     |     |     |     |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |     |     |   3,3 |   0,6 |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |  0,1 |   0,6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2006    |  79,3 |  159,4 |    - |  -0,9 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |             | Sijoi- |  Ker- | Yhteens | Vähem-m |   Oma |
| |             | tetun |   ty |    ä |  istön |  pääoma |
| |             | vapaan |  neet |     |  osuus | yhteensä |
| |             |  oman | voitto- |     |     |     |
| |             | pääoma |  varat |     |     |     |
| |             |   n |     |     |     |     |
| |             | rahast |     |     |     |     |
| |             |   o |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2005   |   - |  340,5 |  574,3 |    - |  574,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan merkitty |    |     |   4,2 |     |   4,2 |
| | määrä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan     |    |     |   0,1 |     |   0,1 |
| | siirretty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun         |    |     |   0,1 |     |   0,1 |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys           |    |     |   0,8 |     |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |     |      |  -1,3 |      |   -1,3 |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin  |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan   |    |     |   3,9 |     |   3,9 |
| kirjatut tuotot ja kulut  |    |     |     |     |     |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |     |  37,7 |  37,7 |      |   37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |  37,7 |  41,6 |     |   41,6 |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |  -39,6 |  -39,6 |     |  -39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |    |     |   0,7 |     |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2006    |   - |  338,6 |  577,0 |    - |  577,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman   |    |     |     |     |     |
| muutokset         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me             |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| |             | Osake- |   Yli | Muunto- | Käyvän |  Uudel |
| |             | pääoma | kurssi- |  erot |  arvon |    le |
| |             |    | rahasto |     | rahasto | enarvos |
| |             |    |     |     |     | tusrahas |
| |             |    |     |     |     |    to |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |  79,3 |  159,5 |    - |   2,3 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan merkitty |    |     |     |   9,3 |     |
| | määrä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan     |    |     |     |   0,3 |     |
| | siirretty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

| | Puretun         |    |     |     |   0,3 |     |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    |     |   0,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |     |      |      |  -2,6 |      |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin  |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan   |    |     |   0,4 |   7,3 |     |
| kirjatut tuotot ja kulut  |    |     |     |     |     |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |     |   0,4 |   7,3 |     |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         |  31,7 |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2007    | 111,0 |  159,5 |   0,4 |   9,6 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |             | Sijoi- |  Ker- | Yhteens | Vähemm |   Oma |
| |             | tetun |   ty |    ä |  istön |  pääoma |
| |             | vapaan |  neet |     |  osuus | yhteensä |
| |             |  oman | voitto- |     |     |     |
| |             | pääoma |  varat |     |     |     |
| |             |   n |     |     |     |     |
| |             | rahast |     |     |     |     |
| |             |   o |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2006   |   - |  349,3 |  591,0 |   1,8 |  592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus:    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omaan pääomaan merkitty |    |     |   9,3 |     |   9,3 |
| | määrä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloslaskelmaan     |    |     |   0,3 |     |   0,3 |
| | siirretty määrä     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Puretun         |    |     |   0,3 |     |   0,3 |
| | suojauslaskennan    |    |     |     |     |     |
| | instrumentit      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    |     |   0,4 |     |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |     |      |  -2,6 |      |   -2,6 |
| kirjattuihin tai sieltä  |    |     |     |     |     |
| pois siirrettyihin eriin  |    |     |     |     |     |
| liittyvät verot      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan   |    |     |   7,7 |     |   7,7 |
| kirjatut tuotot ja kulut  |    |     |     |     |     |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |     |  118,5 |  118,5 |   0,2 |  118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut   |    |  118,5 |  126,2 |   0,2 |  126,4 |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennys          |    |     |    - |  -0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |    |  -44,6 |  -44,6 |  -0,3 |  -44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti         | 209,7 |     |  241,4 |     |  241,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2007    | 209,7 |  423,2 |  914,0 |   1,6 |  915,6 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot                    


Laatimisperiaatteet					                            

Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:       
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1 -standardin muutoksen
liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Molempien standardien  
käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetiedoissa 
esitettäviin tietoihin. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat   
samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2006.		                    
	                                        
Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain Me                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimis | Logist | Kiinte | Venäj | Rahast | Muut | Konser |
| edot      | tot ja | iikka | istöke |  ä/ |   ot |    |   ni |
| 1-9/2007    | liiket |    | hitys | Balti |    |    | yhteen |
|         |  ilat |    |    |   a |    |    |   sä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 117,0 |  22,8 |  1,3 |  1,3 |  7,7 |  7,3 | 157,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -31,5 |  -5,9 |  -1,1 | -0,3 |  -2,9 | -2,0 | -43,6 |
| ja rahastojen  |    |    |    |    |    |    |    |
| välittömät   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotuotot   |  85,5 |  16,9 |  0,2 |  1,0 |  4,9 |  5,3 | 113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot/-t |  -0,7 |  1,8 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1,1 |
| appiot     |    |    |    |    |    |    |    |
| sijoituskiintei |    |    |    |    |    |    |    |
| stöistä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-om.kiint |  20,7 |  0,0 |  6,7 |  0,0 |  -0,5 |  0,0 |  27,0 |
| .luov.voitot/ta |    |    |    |    |    |    |    |
| ppiot      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  |  72,0 |  23,7 |  -3,3 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  92,4 |
| käypään arvoon |    |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   |  -6,7 |  -1,9 |  -2,4 | -1,4 |  -2,0 | -4,8 | -19,2 |
| markkinointi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,2 |  0,2 |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 170,9 |  40,5 |  1,3 | -0,4 |  2,3 |  0,8 | 215,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmati | Toimis | Logist | Kiinte | Venäj | Rahast | Muut | Konser |
| edot      | tot ja | iikka | istöke |  ä/ |   ot |    |   ni |
| 1-9/2006    | liiket |    | hitys | Balti |    |    | yhteen |
|         |  ilat |    |    |   a |    |    |   sä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  56,8 |  22,1 |  0,1 |  0,0 |  0,8 |  0,0 |  79,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitokulut  | -14,0 |  -4,6 |  -0,1 |  0,0 |  -0,2 |  0,0 | -18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovuokratuot |  42,8 |  17,5 |  0,0 |  0,0 |  0,6 |  0,0 |  60,9 |
| to       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio  |  10,1 |  9,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  19,1 |
| käypään arvoon |    |    |    |    |    |    |    |
| arvostamisessa |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja   |  -4,6 |  -1,6 |  -0,8 |  0,0 |  -1,0 |  0,8 |  -7,2 |
| markkinointi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,3 |  0,3 |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  48,3 |  24,9 |  -0,8 |  0,0 |  -0,4 |  1,1 |  73,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
Sijoituskiinteistöt                               
			                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2007 | 31.12.2006 |  30.9.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvo kauden alussa         |  2 455,1 |   1 259,7 |   1 259,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta         |     - |   1 070,0 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut sijoituskiinteistöt    |    23,7 |    94,3 |    47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit          |    87,1 |    43,3 |    47,3 |
| sijoituskiinteistöihin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt sijoituskiinteistöt     |   -276,9 |    -37,7 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot aineellisiin        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineell |      |       |       |
| isista               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuushyödykkeistä     |    4,2 |    -1,5 |    -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot               |    0,3 |      - |      - |
| vaihto-omaisuuskiinteistöistä    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omassa käytössä olleen kiinteistön |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostus käypään arvoon       |    0,3 |     0,8 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio käypään arvoon    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostamisesta           |    92,4 |    26,2 |    19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  |  2 386,2 |   2 455,1 |   1 372,5 |
| kauden lopussa           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan     
hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sponda on valinnut    
sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmäksi käyvän arvon menetelmän, jolloin  
käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 							            
Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman       
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on   
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän 
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa  
ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen   
parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Koko Spondan      
kiinteistökanta arvioitiin kolmannella vuosineljänneksellä Catella Property Oy:n
toimesta.                                    

Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset ovat seuraavista kohteista:   

City-Centerin kehitystyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti. Maanalaisten    
kellaritilojen uudistus valmistui toukokuussa 2007. Projektin toinen vaihe, joka
käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on aloitettu. Toisen 
vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Projektin arvioidaan    
valmistuvan vuonna 2011 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 
milj. euroa.                                  

Vuosaaren sataman logistiikka-alueen ja porttirakennuksen rakentaminen alkoi  
keväällä 2007 ja hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen kokonaisinvestointi on  
noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa.     

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen on    
käynnistynyt. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja  
vuokrattava pinta-ala noin 21 500 m². Kohde on vuokrattu yhdelle toimijalle.  
Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä.              

Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 22, sijaitsevan toimistotalon     
rakentaminen on käynnistynyt. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja  
vuokrattava pinta-ala noin 13 500 m². Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu 
hieman yli 70 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2008.       

Sponda aloitti toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin      
osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %. Hankkeen      
kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa, ja kiinteistön vuokrattava pinta-ala
on noin 9 200 m². Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna 2008.         

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                      
				                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.9.2007 |  31.12.2006 |  30.9.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    19,5 |     8,8 |     8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta       |      - |     5,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     1,8 |     4,5 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    -1,7 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot sijoituskiinteistöistä/ |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituskiinteistöihin      |    -4,2 |     1,5 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot        |    -0,6 |     -0,5 |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa  |    14,8 |     19,5 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
					                                      
Vaihto-omaisuuskiinteistöt	                           
			                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  30.9.2007 | 31.12.2006 | 30.9.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    |    231,1 |      - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapiteelin hankinta         |      - |    241,8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit ja muut muutokset      |   -182,7 |    -10,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa    |    48,4 |    231,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------

						                                     
Sampo Pankin velkomusvaatimus			             	 
Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan
Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa,    
viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj jätti Helsingin       
hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2007. Sampo 
Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 
2006 tilinpäätöksessä. Tammi-syyskuulle on kirjattu kuluksi ja varauksiin 0,5  
milj. euroa.                                  


Vastuusitoumukset                                
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita     
Me                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 30.9.2007 |  30.9.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat, joista vakuus on |    2,5 |     0,1 |     15,8 |
| annettu              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset        |    3,0 |     0,1 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden       |    1,9 |      - |    149,7 |
| kirjanpitoarvo           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset         |    24,9 |      - |     17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä         |    29,7 |     0,1 |    167,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja muut vastuut      | 30.9.2007 |  30.9.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut           |    20,0 |    21,1 |     22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    0,1 |      - |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset        |    2,3 |     2,2 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset         |    0,1 |      - |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset         | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me                 |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, pääoman   |   605,0 |    306,8 |    541,8 |
| nimellisarvo            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset, käypä arvo |    9,7 |    -0,6 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot,     |   557,0 |      - |    737,0 |
| nimellisarvo            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korkokatto-optiot, käypä  |    14,3 |      - |     10,0 |
| arvo                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, nimellisarvo    |    50,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit, käypä arvo     |    0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                       

Konsernin tunnusluvut                              
						                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e       |  0,35 |  0,18 |  1,11 |  0,48 |  0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |     |    |   35 |   41 |   20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %  |     |    |   155 |   121 |   334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, |     |    |  8,23 |  7,28 |  7,45 |
| e              |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen        |  0,15 |  0,12 |  0,59 |  0,40 |  0,56 |
| kassavirta/osake, e     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
					                                      

Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e  | =    | Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden     |
|          |     | tuloksesta                  |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     |     osakkeiden kappalemäärä        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | = 100 X | Oma pääoma 	                 |
| %         |     | Taseen loppusumma - saadut ennakot      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumis | = 100 X | Korollinen vieras pääoma - rahavarat     |
| -aste, %     |     | Oma pääoma                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| oma pääoma, e   |     | 30.9.                     |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 30.9. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen   | =    | Liikevoitto                  |
| kassavirta/osake, |     | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon       |
| e 1)       |     | arvostamisesta                |
|          |     | +/- Varausten muutokset            |
|          |     | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut 	        |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja  |
|          |     | -kulut                    |
|          |     | - Kassavirtavaikutteiset           |
|          |     | verot	_________________            |
|          |     | Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu  |
|          |     | osakkeiden kappalemäärä            |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPRA osakohtainen | =    | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |
| oma pääoma, e   |     | 30.9.                     |
|          |     | + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostuksesta |
|          |     | ja poistoerosta syntynyt laskennallinen    |
|          |     | verovelka                   |
|          |     | - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta |
|          |     | syntynyt                   |
|          |     | goodwill-arvo_________________________    |
|          |     | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 30.9. |
|          |     |                        |
--------------------------------------------------------------------------------

						                                     
1) Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot on vähennetty liikevoitosta ja      
myyntitappiot on lisätty liikevoittoon vuosina 2004-2006.						         
Lähipiiritapahtumat	                              
				                                      
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat                     
liiketapahtumat:							                             
Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 17,9 milj.euroa       
tammi-syyskuussa 2007 (1-12/2006: 13,6 milj.euroa).               

Johdon työsuhde-etuudet                             
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-9/2007 |  1-9/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon palkat ja palkkiot      |    1,5 |     0,8 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon kannustinpalkkiot      |    0,2 |     0,3 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon osakeperusteiset etuudet   |    1,1 |      - |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    2,8 |     1,1 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
							                                     
Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.9.2007 tai 31.12.2006.				       
Hallituksen jäsenet omistivat 2 170 osaketta ja johtoryhmä 31 368 osaketta   
30.9.2007 (31.12.2006: 48 009 ja 7 682 osaketta).				              
Suomen valtion omistusosuus Spondan osakkeista oli 30.9.2007 34,3 % (31.12.2006:
34,3 %). Sponda myi Suomen valtion kanssa sovitun osto-option mukaisesti kolme 
maa-aluetta noin 65 milj.eurolla helmikuussa 2007.               
		                                       
Merkittävä kiinteistökauppa                           

Sponda myi 30.3.2007 allekirjoitetulla kaupalla Whitehall Street Estate     
Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle yhtiön strategiaan      
kuulumattomia kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä toimitilakiinteistöjä ja    
maa-alueita 401,1 milj. eurolla. Kauppaan kuului yhteensä 564          
kiinteistökohdetta, joista 43 oli sijoituskiinteistöjä. Kaupasta kirjattiin   
maaliskuussa myyntivoittoa noin 18 milj.euroa, joka toisella kvartaalilla    
suoritetussa kauppahinnan tarkistuksessa pieneni 1,3 milj. euroa.        
				                                      
Osavuosijakson jälkeiset tapahtumat                       

Sponda Oyj ja Sponda Kiinteistöt Oy (ent. Kapiteeli Oyj) valittiin huhtikuussa 
2006 Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden      
kehityshankkeiden toteuttajiksi. Päätöksestä jätettiin valitus         
markkinaoikeudelle toukokuussa 2006. Lokakuussa 2007 markkinaoikeus päätti, että
Tampereen kaupunkiin kohdistuva valitushakemus jätetään tutkimatta.       
Markkinaoikeuden päätöksestä on valitusoikeus. Sponda suunnittelee tontille   
48 000 m²:n kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 
200 milj. euroa.                                

Vaasan kaupunginhallitus valitsi lokakuussa kolmen ehdokkaan joukosta Sponda  
Oyj:n kumppanikseen jatkokehittämään Vaasan käytöstä poistuvan linja-autoaseman 
paikalle kaavailtua kauppakeskusta. Tavoitteena on, että Sponda ja Vaasan    
kaupunki suunnittelevat ja kaavoittavat yhteistyössä tontin kauppakeskusta   
varten. Kaavoitusprosessin jälkeen Sponda ja kaupunki sopivat kaavoitettavan  
tontin kaupasta. Tontille tavoitellaan n. 40 000 m²:n rakennusoikeutta sekä   
lisäksi noin 1 000 autopaikkaa. Kauppakeskus valmistuu aikaisintaan vuonna 2010.

Sponda osti rakenteilla olevan toimistokiinteistön 47,5 milj. dollarilla    
Moskovan kaupungin keskustasta lokakuussa 2007. Kiinteistössä on vuokrattavaa  
toimistotilaa yhteensä 3 025 m² ja parkkitilaa 54 autolle. Sponda käy alustavia 
vuokrausneuvotteluja eri tahojen kanssa. Kiinteistö valmistuu vuoden 2007    
loppuun mennessä.                                

Lokakuussa Sponda osti toimistokiinteistön 11,5 miljoonalla dollarilla     
Pietarista osoitteessa Kaluzhskij pereulok 3. Kiinteistössä on vuokrattavaa   
toimistotilaa yhteensä 2 730 m² ja parkkitilaa 27 autolle. Kiinteistö on täyteen
vuokrattu.                                   

Verottaja on päättänyt poiketa Sponda Kiinteistöt Oyj:n (ent. Kapiteeli Oy)   
verovuodelta 2006 antamasta veroilmoituksesta ja katsonut yhtiön verotettavaksi 
tuloksi 192 milj. euroa.  Verottajan kannan mukaan yhtiön henkilöstön siirryttyä
emoyhtiö Sponda Oyj:n palvelukseen ei yhtiön toiminnan voida katsoa jatkuneen  
vahvistettujen tappioiden vähennyskelpoisuutta koskevassa            
poikkeuslupapäätöksessä kuvatulla tavalla samanlaisena. Yhtiö valittaa     
verottajan päätöksestä, koska yhtiön toiminta on 14.12.2006 toteutuneen     
omistajanvaihdoksen jälkeen säilynyt olennaisilta osin samanlaisena. Yhtiöllä on
vahvistettuja tappioita verovuosilta 1996 - 1999 yhteensä noin 558 milj. euroa.