2019-03-22 07:00:00 CET

2019-03-22 07:00:05 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Componenta - Tilinpäätöstiedote

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto parani hieman


Componenta Oyj Pörssitiedote 22.3.2019 klo 8.00

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin
jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-joulukuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla
vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Tilikauden jatkuvia toimintoja olivat
valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja
Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä
varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai
lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on
vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukauden liikevaihto sisältää
hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konkurssiin hakeutumisen vuoksi
konsernista poistuneesta Wirsbo-alakonsernista. Tämän tiedotteen luvut ovat
tilintarkastamattomat.

Tammi - joulukuu 2018 lyhyesti

 · Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 120,7 Me (122,4 Me). Oikaistu
liikevaihto oli katsauskaudella 120,7 Me ja vertailukelpoinen oikaistu
liikevaihto edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta oli 122,2 Me.
 · Käyttökate pieneni 87,6 %, ollen 3,7 Me (29,8 Me). Vertailukauden
käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu
käyttökate kasvoi 6,5 % katsauskaudella ollen 4,9 Me, kun vertailukelpoinen
oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 4,6 Me.
 · Liiketulos pieneni 95,3 %, ollen 1,2 Me (26,3 Me). Vertailukauden
liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu liiketulos
kasvoi 6,9 % ollen 2,9 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli
edellisvuonna 2,7 Me.

Loka - joulukuu 2018 lyhyesti

 · Liikevaihto laski 6,7 %, ollen 29,1 Me (31,2 Me). Oikaistu liikevaihto oli
katsauskaudella 29,1 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli
edellisvuonna 31,2 Me.
 · Käyttökate pieneni 88,6 %, ollen 0,3 Me (2,5 Me). Oikaistu käyttökate
pieneni 31,2 %, ollen 0,8 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli
edellisvuonna 1,1 Me. Viimeisellä neljänneksellä kannattavuutta rasittivat kone-
ja laiterikot sekä laatukustannukset noin 0,3 Me. Lisäksi kannattavuuteen
vaikutti ennakoitua alhaisemmat volyymit.
 · Liiketulos pieneni 210,5 %, ollen -0,7 Me (0,7 Me). Oikaistu liiketulos
pieneni 85,1 % ollen 0,1 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli
edellisvuonna 0,8 Me.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 15,2 Me (14,2 Me). Yrityksen
saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi
saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa.
Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen
vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö
on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi 11.5.2017.

Componentan tulosohjeistus 2019

Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa
vuonna 2019. Jalostusarvo supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä
jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi luokitelluissa asiakkuuksissa
Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin valuista.

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90
Me. Oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto
oli 120,7 Me ja oikaistu käyttökate 4,9 Me.

Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen
kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien
laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
tulevaan tilinpäätökseen.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta

“Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Jatkoimme
kannattavuutta parantavia toimenpiteitä myös päättyneen tilikauden aikana:
supistimme kustannuksia, paransimme tehtaidemme tuottavuutta ja korotimme
hintoja suunnatusti.

Lisäksi arvioimme tilikauden aikana yhtiön asiakkuuksia ja irtisanoimme yhden
merkittävän kannattamattoman asiakassopimuksen. Merkittävänä vaikuttimena
sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate, korkea sitoutunut pääoma ja
tuotteiden alhainen jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään
tilikauden 2019 aikana erityisesti Ruotsin yksikkömme liiketoiminnan
supistumisena, mutta ne supistavat myös Porin valimon liiketoimintaa, sillä
kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana
sopeuttamistoimia suunnittelemme toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan,
sulkemista vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan Componenta Främmestad AB:n
synerginen merkitys konsernille pieneni myytyämme Turkin valimoliiketoiminnat
vuonna 2017. Suurin osa Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnasta on konsernin
ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Pääasiakkaiden
suhtautuminen ehdottamaamme toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua
tulosta. Synergiaetujen vähentyessä harkitsemme kyseisestä liiketoiminnasta
luopumista. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista
asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.

Taloudellisen tilanteemme vakiintumisen myötä olemme alkaneet saada uusia
merkittäviä tilauksia Suomen valimoillemme.

Olemme käyneet keskusteluja keskeisten valimoasiakkaidemme kanssa
mahdollisuudesta tarjota heille omaa valujen koneistusta Suomessa. Näemme tämän
merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle jatkossa.”

Avainluvut

+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|                   | 2018| 2017|      Muutos|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|                   | IFRS| IFRS|         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me |120,7|122,4|      -1,4 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me  | 3,7| 29,8|     -87,6 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me  | 1,2| 26,3|     -95,3 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Liiketulosmarginaali, jatkuvat    | 1,0| 21,5|     -95,2 %|
|toiminnot, %             |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat| 1,2|128,3|          -99,0 %|
|toiminnot, Me            |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Tulos, jatkuvat toiminnot, Me    | 1,0|128,8|     -99,2 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Laimentamaton osakekohtainen tulos, e| 0,01| 0,70|     -99,2 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Laimennettu osakekohtainen tulos, e | 0,01| 0,70|     -99,2 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat  | 3,5| 2,8|      22,9 %|
|toiminnot, Me            |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Korollinen nettovelka, Me      | -3,4| -3,0|     -13,3 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Omavaraisuusaste, %         | 39,3| 34,8|      13,1 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Bruttoinvestoinnit sis.       | 1,8| 1,6|      12,1 %|
|rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot, |   |   |         |
|Me                  |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Konsernin saneerausvelat, Me     | 16,0| 19,0|     -16,1 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Henkilöstö kauden lopussa ml.    | 668| 691|      -3,3 %|
|vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot  |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 703| 680|      3,4 %|
|ml. vuokratyövoima, jatkuvat     |   |   |         |
|toiminnot              |   |   |         |
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+
|Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me | 21,7| 23,6|           -7,8 %|
+-------------------------------------+-----+-----+-----------------+

Componentan tilinpäätöstiedote 2018 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä.
Se on myös saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone
- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.


03216317.pdf