2019-03-22 14:43:48 CET

2019-03-22 14:43:50 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Byggðastofnun - Ársreikningur

Byggðastofnun - Ársreikningur 2018


Ársreikningur Byggðastofnunar 2018


Ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2018, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 22. mars 2019
Hagnaður ársins nam 113,4 milljónum króna.  Eiginfjárhlutfall í lok árs skv. eiginfjárákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki var 21,45%.
Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Fjármögnun verkefna skal eftir föngum vera í samstarfi við aðra. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og aðra haghafa.  Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins.


Helstu niðurstöður úr ársreikningi Byggðastofnunar 2018

  • Hagnaður ársins nam 113,4 milljónum króna.
  • Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki var 21,45% en skal að lágmarki vera 8% auk 1,25% sveiflujöfnunarauka og 1,75% verndunarauka, eða samtals 11,0% til 31. desember.  Þann 1. janúar 2019 hækkaði verndunarauki í 2,5% þannig að samanlögð krafa um eiginfjárauka er 11,75% frá 1. janúar 2019.
  • Hreinar vaxtatekjur voru 467,8 milljónir króna eða 42,6% af vaxtatekjum, samanborið við 426,3 milljónir króna (49,9% af vaxtatekjum) hreinar vaxtatekjur árið 2017.
  • Laun og annar rekstrarkostnaður nam 520,1 milljónum króna samanborið við 446,3 milljónir árið 2017.
  • Eignir námu 14.886 milljónum króna og hafa hækkað um 1.753 milljónir frá árslokum 2017.  Þar af voru útlán og fullnustueignir 12.461 milljónir samanborið við 10.804 milljónir í árslok 2017.
  • Skuldir námu 11.766 milljónum króna og hækkuðu um 1.640 milljónir á árinu.

Horfur


Eiginfjárstaða stofnunarinnar er áfram sterk og gefur henni færi á að vera öflugur bakhjarl atvinnulífs á landsbyggðinni.
Fjármálaeftirlitið hefur heimild, samkvæmt 1. og 2. mgr. 86. gr. d laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, til að kveða á um sveiflujöfnunarauka sem er 0-2,5% af áhættugrunni. Í 1. mgr. 86. gr. e, sömu laga er kveðið á um 2,5% verndunarauka. Samkvæmt bréfi frá Fjármálaeftirlitinu verður samanlögð krafa um eiginfjárauka 4,25% þann 15. maí 2019 og 4,50% þann 1. febrúar 2020.
Eins og að ofan greinir er eiginfjárstaða Byggðastofnunar sterk og því mun hún geta uppfyllt þessa eiginfjárkröfu.
Nánari upplýsingar


Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400 eða á netfanginu adalsteinn@byggdastofnun.is


Lykiltölur úr ársreikningi og samanburður við fyrri ár

 20182017201620152014
 Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.
Rekstrarreikningur     
Vaxtatekjur................................................1.098.491855.106805.887837.787813.793
Vaxtagjöld..................................................630.646428.828375.330382.996414.371
Hreinar vaxtatekjur.....................................467.845426.278430.558454.791399.422
Rekstrartekjur............................................616.573549.588509.380385.120448.940
Hreinar rekstrartekjur.................................1.084.418975.866939.937839.911848.362
      
Rekstrargjöld..............................................971.031876.235782.821741.021499.145
Hagnaður (-tap) ársins............................113.38799.631157.11698.891349.217
      
Með rekstrargjöldum eru færð framlög í afskriftareikning útlána og matsbr. hlutafjár
Framl. í afskriftarr. útlána og matsbr. hlutafj..114.851111.17983.18461.012-117.243
      
Efnahagsreikningur31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
Eignir     
Bankainnistæður.........................................1.102.4711.089.8612.757.5423.081.2322.062.688
Útlán til viðskiptavina...................................12.113.27410.463.6539.679.5759.638.0189.773.122
Fullnustueignir.............................................347.510340.510445.552669.5101.048.510
Veltuhlutabréf.............................................571.706594.926683.414372.768388.993
Hlutdeildarfélög...........................................642.237576.288499.258574.736513.402
Skuldunautar..............................................29.71314.14718.68925.12768.969
Varanlegir rekstrarfjármunir.........................79.40353.85856.19455.38461.247
Eignir samtals..........................................14.886.31313.133.24414.140.22314.416.77513.916.931
      
Skuldir og eigið fé     
Lántökur og skuldabréfaútgáfur....................11.504.0959.920.04511.003.74111.495.40211.161.775
Óráðstöfuð framlög.....................................123.593130.852141.783120.62941.349
Afskriftarreikningur v. veittra ábyrgða...........0000990
Aðrar skuldir...............................................137.94475.05387.03750.19761.161
Skuldir samtals........................................11.765.63310.125.95111.232.56111.666.22811.265.275
      
Eigið fé.......................................................3.120.6803.007.2932.907.6632.750.5472.651.656
Skuldir og eigið fé samtals......................14.886.31313.133.24414.140.22314.416.77513.916.931
      
Veittar ábyrgðir utan efnahagsreiknings........000018.807
      
Sjóðstreymi20182017201620152014
Handbært fé (-til) frá rekstri.........................248.164290.075241.768207.394556.712
Fjárfestingarhreyfingar................................-1.327.614-765.620-738.880373.684569.609
Fjármögnunarhreyfingar..............................1.092.060-1.192.136173.422437.466-1.484.841
Hækkun/(-lækkun) á handbæru fé...............12.610-1.667.681-323.6901.018.544-358.520
Handbært fé í ársbyrjun...............................1.089.8612.757.5423.081.2322.062.6882.421.208
Handbært fé í árslok................................1.102.4711.089.8612.757.5423.081.2322.062.688
      
Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki21,45%23,57%22,74%21,56%20,20%

Viðhengi