2019-04-18 14:00:00 CEST

2019-04-18 14:00:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
YIT - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset YIT:lle sekä muutos raportointikäytännöissä


YIT OYJ Pörssitiedote 18.4.2019 klo 15.00
IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset YIT:lle sekä muutos
raportointikäytännöissä

YIT muuttaa raportointikäytäntöjään vuodesta 2019 alkaen. Tässä tiedotteessa
käydään läpi 1. tammikuuta 2019 voimaan tulleen IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”
-standardin käyttöönoton vaikutukset. Lisäksi jatkossa yhtiö ei raportoi
lainkaan lukuja osatuloutusperiaatteella (POC).

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset

Uusi IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019.
Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutuksia yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin
eikä vuoden 2019 tulosohjeistukseen, joissa on huomioitu IFRS 16 -standardin
soveltaminen. Lisäksi yhtiön rahoituskovenanttien kannalta standardin
käyttöönotolla ei ole negatiivista vaikusta.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin YIT:n raportoimiin
tunnuslukuihin, muun muassa velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste laskee.
Vertailukelpoisuuden parantamiseksi yhtiö esittää nettovelan, velkaantumisasteen
sekä omavaraisuusasteen oikaistuna ilman vuokrasopimuseriä. Yhtiön oikaistu
nettovelka 1.1.2019 oli 545,1 miljoonaa euroa (raportoitu 863,5 milj. euroa),
oikaistu velkaantumisaste 51,9 prosenttia (raportoitu 82,3%) ja oikaistu
omavaraisuusaste oli 38,6 prosenttia (raportoitu 34,4%).

Vuositasolla vaikutuksen käyttökatteeseen (EBITDA) arvioidaan olevan noin 45
miljoonaa euroa positiivinen ja liikevoittoon noin 10 miljoonaa euroa
positiivinen, josta noin puolet kohdistuu Asuminen Suomi ja CEE segmenttiin.
Vaikutuksen konsernin tulokseen ennen veroja arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa
euroa negatiivinen ja tilikauden tulokseen noin 6 miljoonaa euroa negatiivinen.
Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon
eikä osakekohtaiseen tulokseen.

Standardin käyttöönotto vaikuttaa yhtiön sitoutuneeseen pääomaan. Merkittävimmät
sitoutunutta pääomaa kasvattavat erät ovat vuokratontit, vuokratut kiinteistöt
sekä koneet ja laitteet. Vuokratontit kasvattavat sitoutunutta pääomaa noin 190
miljoonaa euroa, vuokratut kiinteistöt noin 90 miljoonaa euroa sekä koneet ja
laitteet noin 30 miljoonaa euroa. Yhtiön vuokratonttivaranto on pääosin
Suomessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty IFRS 16 -standardin soveltamisen
vaikutukset sitoutuneeseen pääomaan segmenteittäin. Vuotuisen tulosvaikutuksen
arvioidaan jakautuvan segmenteille suunnilleen samassa suhteessa.

Milj. euroa  Asuminen Asuminen Toimitilat Infraprojektit Päällystys
Kiinteistöt Muut     Konserni,
        Suomi ja Venäjä
toiminnot   IFRS
        CEE
ja

eliminoinnit
Sitoutunut   755,7   307,3   44,6    90,2      155,4    145,0
403,6     1901,8
pääoma
1.1.2019
IFRS
16
standardin
käyttöönoton
jälkeen
josta IFRS   170,8   13,0   6,4     7,2       31,7    0,0
71,5     300,6
16
-käyttöönoton

vaikutus

Standardin käyttöönotto vaikuttaa myös yhtiön korolliseen nettovelkaan.
Korolliseen velkaan sisältyvät rahoitusvelat ja vuokrasopimusvelat. Standardin
soveltamisen seurauksena rahoitusvelat eivät kasva. Vuokrasopimusvelkojen määrä
on noin 300 miljoona euroa. Lisäksi liiketoiminnan rahavirta paranee ja
rahoituksen rahavirta heikkenee, koska vuokrasopimusvelan lyhennysten osuus
luokitellaan rahoituksen rahavirroiksi.

IFRS 16 standardi korvasi aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin
tulkintoineen. Uuden standardin mukaisesti kaikki vuokrasopimukset kirjataan
taseeseen uushankinta-arvoltaan vähäisiä vuokrakohteita sisältäviä ja
lyhytaikaisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Aiemmin muut kuin
rahoitusleasing-vuokrasopimukset raportoitiin taseen ulkopuolisina
vähimmäisvuokravastuina. IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä molemmat erät
raportoidaan vuokrasopimusvelkoina. Yhtiö ei oikaise vertailukausien tai -vuoden
lukuja takautuvasti.

Liitteenä olevissa taulukoissa on esitetty IFRS 16 -standardin mukaisesti vuoden
2019 avaava tase sekä keskeisimmät tunnusluvut avaavan taseen luvuilla
laskettuina sekä tunnuslukujen laskentakaavat. Lisäksi keskeiset
laatimisperiaatteet koskien IFRS 16 -standardia on julkaistu tämän tiedotteen
liitteenä.

Osatuloutusperiaatteella (POC) raportoinnin lakkauttaminen

YIT raportoi jatkossa ainoastaan IFRS-periaatteen mukaisesti. Aiemmin yhtiö
raportoi Asuminen Suomi ja CEE- sekä Asuminen Venäjä -segmenteistä eräitä lukuja
myös osatuloutusperiaatteella (POC) IFRS-raportoinnin lisäksi. IFRS
-raportoinnissa kuluttaja-asuntokohteet tuloutetaan kohteen valmistuessa.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070,
hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

Liite:

IFRS 16 käyttöönotto ja laatimisperiaatteet

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja
kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja
päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat
entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja
elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa,
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100
-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro
forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi


04180525.pdf