2019-04-19 16:04:21 CEST

2019-04-19 16:04:22 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
AUGA group - Pranešimas apie esminį įvykį

Siūloma AUGA group, AB valdymo struktūros, valdymo organų narių bei vadovo pakeitimai


AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) valdyba 2019 m balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo pritarti  Bendrovės valdymo struktūros pakeitimams, t.y. panaikinti stebėtojų tarybą ir palikti tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai taip pat bus priskiriamos ir įstatymų numatytos priežiūros funkcijos. Šie valdymo struktūros pakeitimai siūlomi atsižvelgiant į pernai metais Bendrovės atlikto korporatyvinio valdymo vertinimo rezultatus – viena iš vertintojų rekomendacijų buvo supaprastinti ir efektyvinti valdymo struktūrą.

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus į priežiūros funkcijas atliekantį organą skirti bent 1/3 nepriklausomų narių, 2019 m. balandžio 19 d. Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui kandidatais į valdybos narius pasiūlė net 3 nepriklausomus kandidatus, t.y. Murray Steele, Tomą Kučinską ir Dalių Misiūną. Kiti pasiūlyti kandidatai – Tomas Krakauskas bei Linas Strėlis. Detali informacija apie kandidatus pateikiama kartu su Bendrovės 2019 m. balandžio 19 d. paskelbtu pranešimu dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo.

Kadangi šiandien Bendrovės dabartinis vadovas Linas Bulzgys pateikė prašymą atsistatydinti iš vadovo pareigų baigiant eiti pareigas 2019 m. balandžio 29 d., nauju Bendrovės vadovu valdyba paskyrė Kęstutį Juščių, kuris Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas pradės eiti 2019 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nenumato galimybės bendrovės vadovui tuo pačiu užimti ir priežiūros funkcijas atliekančio organo nario pareigų, Kęstutis Juščius nebuvo siūlytas kandidatu į naujos kadencijos valdybos narius.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340