2019-08-23 07:00:00 CEST

2019-08-23 07:00:23 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Kojamo Oyj - Puolivuosikatsaus

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019


Kojamo Oyj Pörssitiedote 23.8.2019 klo 8.00
Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Strategian mukaista kannattavaa kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta, joka on
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet
-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin
ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 93,1 (89,8) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 66,8 (61,4) miljoonaa
euroa. Nettovuokratuotto oli 71,8 (68,4) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 85,9 (91,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy
42,2 (53,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon
arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0
(0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,31) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 127,5 prosenttia ja
oli 40,1 (17,6) miljoonaa euroa.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 58,6 (39,5) miljoonaa euroa eli 62,9 (44,0)
prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 184,6 (178,0) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 117,7 (109,5) miljoonaa
euroa. Nettovuokratuotto oli 63,8 (61,5) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 124,8 (140,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy
52,6 (74,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon
arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0
(1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,48) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 68,1 prosenttia ja
oli 66,4 (39,5) miljoonaa euroa.

–      Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,3 (4,9)
miljardia euroa sisältäen 23,7 (0,0) miljoonaa euroa Myytävänä olevia
sijoituskiinteistöjä.

–      Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli katsauskaudella 96,9 (96,5)
prosenttia.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 96,6 (243,2) miljoonaa euroa eli 52,3 (136,6)
prosenttia liikevaihdosta.

–      Osakekohtainen oma pääoma oli 9,55 (9,11) euroa ja oman pääoman tuotto
oli 8,5 (10,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2 (7,3) prosenttia.

–      Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 11,88 (11,17) euroa.

–      Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 329 (1 214) asuntoa.

–      Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2019.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 194 (34 172) vuokra-asuntoa.
Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen on hankittu 167 (981) asuntoa, valmistunut 952
(1 360) asuntoa, myyty 100 (1 956) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 3
(90) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

           4-6/201 4-6/201 Muutos%  1-6/201 1-6/201 Muutos%
2018

           9     8          9     8
Liikevaihto, M€    93,1   89,8   3,7    184,6   178,0   3,7
358,8
Nettovuokratuotto,  66,8   61,4   8,8    117,7   109,5   7,4
234,0
M€ *)
Nettovuokratuotto   71,8   68,4        63,8   61,5
65,2
liikevaihdosta, % *)
Voitto ennen veroja, 85,9   91,5   -6,1    124,8   140,5   -11,1
277,3
M€ *)
Käyttökate (EBITDA), 99,2   104,4   -5,0    151,5   165,0   -8,2
325,1
M€ *)
Käyttökate      106,5   116,3        82,1   92,7
90,6
liikevaihdosta,
% *)
Oikaistu käyttökate  56,9   50,7   12,2    98,8   90,0   9,9
196,5
(Adjusted EBITDA),
M€ *)
Oikaistu käyttökate  61,1   56,4        53,6   50,6
54,8
liikevaihdosta, % *)
Kassavirta ennen   40,1   17,6   127,5   66,4   39,5   68,1
116,4
käyttöpääoman
muutosta
(FFO), M€ *)
FFO liikevaihdosta,  43,1   19,6        36,0   22,2
32,4
% *)
FFO ilman       40,1   18,5   116,7   66,4   40,4   64,5
117,3
kertaluonteisia
kuluja, M€ *)
Sijoituskiinteistöt,                5 303,2 4 923,3 7,7    5
093,
M€ 1)

                                        2
Taloudellinen                    96,9   96,5
97,0
vuokrausaste,
%
Korollinen vieras                  2 616,1 2 540,3 3,0    2
485,
pääoma,
M€ 2) *)
                                        5
Oman pääoman tuotto                 8,5    10,4
10,1
-%
(ROE) *)
Sijoitetun pääoman                 6,2    7,3
7,2
tuotto-%
(ROI) *)
Omavaraisuusaste,                  41,9   41,6
43,0
% *)
Loan to Value (LTV),                46,9   46,7
45,9
% 2) 3)
*)
EPRA                        2 936,0 2 760,3 6,4    2
889,
nettovarallisuus
(NAV),
M€                                       1
Bruttoinvestoinnit,  58,6   39,5   48,4    96,6   243,2   -60,3
365,2
M€ *)
Henkilöstö kauden                  329    347
298
lopussa

Osakekohtaiset    4-6/201 4-6/201 Muutos%  1-6/201 1-6/201 Muutos%
2018
tunnusluvut,
€ 4)
           9     8          9     8
Osakekohtainen    0,16   0,08   100,0   0,27   0,17   58,8
0,49
kassavirta
ennen käyttöpääoman
muutosta *)
Osakekohtainen tulos 0,27   0,31   -12,9   0,40   0,48   -16,7
0,93
Osakekohtainen EPRA                 11,88   11,17   6,4
11,69
NAV
Osakekohtainen oma                 9,55   9,11   4,8
9,54
pääoma

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden
mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista
puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.
1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
3) IFRS 16 -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon katsauskaudella
oli 0,6 prosenttiyksikköä.
4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen
yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen
vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat
saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamon näkymät 2019 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta
3–5 prosenttia (aiemmin 2–7 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin
kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 134–144
miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 130–143 miljoonaa euroa).
Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan olevan noin tai
ylittävän 300 miljoonaa euroa (aiemmin ylittävän 300 miljoonaa euroa). 300
miljoonan euron taso edellyttää asuntokohteiden ostoja loppuvuoden aikana.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen
vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien
asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon
kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista,
maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen
toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka
kasvattaa like-for-like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon
ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan
kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen,
säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Strategiamme toteutuminen eteni odotetusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Liikevaihto, netto-vuokratuotto ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)
kasvoivat vertailukaudesta. Kiin-teistöjen käypä arvo nousi 5,3 miljardiin
euroon. Taloudellinen vuokrausaste parani 96,9 prosenttiin vuokrausprosessin
kehittämisen ja verkkokaupan tukemana, vaikka tarjonta markkinassa on li
-sääntynyt. Myös like-for-like-liikevaihto kasvoi vahvasti kasvun ollessa 2,8
prosenttia.

Tiedotimme kesäkuussa siirtyvämme sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon
määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan
arvostusmenetelmään 31.12.2019 alkaen. Muutoksen taustalla on halu parantaa
yhtiön vertailukelpoisuutta verrokkiyhtiöihin. Muutok-sen mahdollisten
vaikutuksien selvitys on parhaillaan käynnissä, ja niistä tiedotetaan
tarvittaessa erikseen.

Tavoitteemme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa 6 miljardiin euroon vuoden
2021 loppuun mennessä eteni vahvasti katsauskauden aikana. Aloitimme
katsauskauden aikana 648 uuden asunnon rakentamisen. Parhaillaan asuntoja on
rakenteilla 1 329, joista 85 prosenttia valmistuu Helsingin seudulle.

Portfolio-ostojen ja asuntoaloitusten lisäksi meillä on myös hyvät
mahdollisuudet löytää markkinoilta yksittäisiä ostettavia kohteita ja tätä
kautta kasvattaa sijoitussalkkuamme. Ensimmäisen vuosipuo-liskon aikana olemme
ostaneet yksittäisiä kohteita Helsingin keskustasta.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme lisäksi sopineemme 478 asunnon myynnistä.
Kauppa toteutuu elokuussa ja se on osa strategiaamme keskittää toimintaamme
Suomen seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen. Myytävät kohteet sijaitsevat
pääsääntöisesti näiden kasvukeskusten ulkopuolella.

Sähköiset palvelut ovat vakiintuneet entistä vahvemmin osaksi tarjontaa Lumo
-asukkaille. Verkko-kaupan kautta vuokrattujen asuntojen määrä on jo ylittänyt
12 000, ja keväällä asukkaillemme lan-seerattu My Lumo-verkkosovellus on
löytänyt käyttäjäkuntansa. Palvelukehitys yhdessä kumppa-neidemme ja
asiakkaidemme kanssa jatkuu osana normaalia liiketoimintaamme.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle
suunnatun tiedotustilaisuuden 23.8.2019 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa
Mannerheimintie 168a, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden
jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys
tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla
https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2019-q2
-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310

SE: +46 8566 42651

UK: +44 3333 000 804

US: +1 6319 131 422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi:
14812625#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea
uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen
merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä
uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme
aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja
kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen
edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/