2023-02-03 11:00:00 CET

2023-02-03 11:00:01 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Kauno Energija - Pusmečio informacija

2022 m. 12 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai


AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. 12 mėnesių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Bendrovės 2022 m. 12 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 5 639 tūkst. Eur (2021 m. pelnas – 386 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 87 013 tūkst. Eur (2021 m. – 50 981 tūkst. Eur), o Grupės, kurią 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos patronuojama bendrovė – UAB „GO Energy“ (įm. kodas 303042623), pelnas – 5 930 tūkst. Eur (2021 m. pelnas – 1 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 87 265 tūkst. Eur (2021 m. – 50 963 tūkst. Eur).

2022 m. 12 mėnesių EBITDA: Bendrovės – 13 928 tūkst. Eur (2021 m. –  295 tūkst. Eur), Grupės – 14 357 tūkst. Eur (2021 m. – 7 426 tūkst. Eur).

Pateikiame 2022 metų 12 mėnesių tarpinį neaudituotą finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Finansų direktorius Edmundas Damanskis, tel. (8 37) 305 662

Priedas