2023-02-03 07:30:01 CET

2023-02-03 07:30:05 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Consti Yhtiöt Oyj - Tilinpäätöstiedote

Consti Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022


CONSTI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 3.2.2023, KLO 8.30                                                                                       

Consti Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI                

10–12/2022 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 10–12/2021):

 • Liikevaihto 93,3 (82,6) milj. euroa; kasvua 12,9 %
 • Käyttökate 5,7 (4,0) milj. euroa ja käyttökateprosentti 6,1 % (4,9 %)
 • Oikaistu liiketulos 4,8 (3,0) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 5,2 % (3,6 %)
 • Liiketulos 4,8 (3,0) milj. euroa ja liiketulosprosentti 5,2 % (3,6 %)
 • Tilauskanta 246,7 (218,6) milj. euroa, kasvua 12,8 %
 • Uudet tilaukset 109,1 (66,9) milj. euroa; kasvua 63,1 %
 • Vapaa kassavirta 10,4 (6,1) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos 0,49 (0,30) euroa

1–12/2022 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1–12/2021):

 • Liikevaihto 305,2 (288,8) milj. euroa; kasvua 5,7 %
 • Käyttökate 14,9 (9,2) milj. euroa ja käyttökateprosentti 4,9 % (3,2 %)
 • Oikaistu liiketulos 11,4 (9,5) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 3,7 % (3,3 %)
 • Liiketulos 11,4 (5,7) milj. euroa ja liiketulosprosentti 3,7 % (2,0 %)
 • Uudet tilaukset 283,7 (275,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %
 • Vapaa kassavirta 18,0 (5,5) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos 1,10 (0,47) euroa
 • Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelta

 

                                                

Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2023:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2023 liiketulos on 9,5–13,5 miljoonaa euroa.

 

 

AVAINLUVUT (1 000 €)

10-12/
2022

10-12/
2021

Muutos %

1-12/
2022

1-12/
2021

Muutos %

Liikevaihto

93 264

82 605

12,9 %

305 217

288 773

5,7 %

Käyttökate

5 674

4 014

41,3 %

14 927

9 202

62,2 %

Käyttökateprosentti, %

6,1 %

4,9 %

 

4,9 %

3,2 %

 

Oikaistu liiketulos

4 827

3 011

60,3 %

11 428

9 535

19,9 %

Oikaistu liiketulosprosentti, %

5,2 %

3,6 %

 

3,7 %

3,3 %

 

Liiketulos

4 827

3 011

60,3 %

11 428

5 705

100,3 %

Liiketulosprosentti, %

5,2 %

3,6 %

 

3,7 %

2,0 %

 

Katsauskauden tulos

3 739

2 290

63,2 %

8 491

3 717

128,4 %

Tilauskanta

 

 

 

246 650

218 578

12,8 %

Vapaa kassavirta

10 413

6 136

69,7 %

18 000

5 458

229,8 %

Kassavirtasuhde, %

183,5 %

152,9 %

 

120,6 %

59,3 %

 

Korollinen nettovelka

 

 

 

3 871

14 262

-72,9 %

Velkaantumisaste, %

 

 

 

10,7 %

44,7 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %

 

 

 

18,3 %

9,2 %

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

975

961

1,5 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€)

0,49

0,30

63,3 %

1,10

0,47

134,0 %

 

 

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

"Constin vakaa kehitys jatkui vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Loka-joulukuun liikevaihtomme kasvoi 12,9 prosenttia ja oli 93,3 (82,6) miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 liikevaihtomme kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 305,2 (288,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdostamme 75,1 (70,0) prosenttia kertyi pääkaupunkiseudulta.

Loka-joulukuun liiketuloksemme oli 4,8 (3,0) miljoonaa euroa eli 5,2 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Viimeinen vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti ja hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Kannattavuutemme parani, vaikka kustannusinflaatio vaikutti negatiivisesti tulokseemme sekä nousseiden rakennuskustannusten että kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta. Tilikauden liiketuloksemme kaksinkertaistui ja oli 11,4 (5,7) miljoonaa euroa eli 3,7 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden oikaistu liiketuloksemme ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 11,4 (9,5) miljoonaa euroa eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.

Parantuneen kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta loka-joulukuun vapaa kassavirtamme parani edellisvuoteen nähden ja oli 10,4 (6,1) miljoonaa euroa. Positiivisen kassavirtakehityksen myötä tase- ja likviditeettiasemamme vahvistuivat viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-joulukuun vapaa kassavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden ja oli 18,0 (5,5) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 120,6 (59,3) prosentin kassavirtasuhdetta.

Saimme loka-joulukuun aikana uusia tilauksia 109,1 (66,9) miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 63,1 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Viimeisen vuosineljänneksen merkittävimpiä tilauksia olivat Taivallahden peruskoulun peruskorjaus, Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin korjaus- ja uudisrakennushanke sekä Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen toteutusvaiheen allianssi, jossa Consti toteuttaa sairaalarakennuksen LVI- ja sprinklerityöt. Tammi-joulukuun uudet tilauksemme kasvoivat 3,1 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 283,7 (275,1) miljoonaa euroa. Vahvan tilauskertymän ansiosta katsauskauden lopun tilauskantamme kasvoi 12,8 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 246,7 (218,6) miljoonaa euroa.

Edistyimme strategisissa hankkeissamme suunnitelmiemme mukaisesti. Pitkäjänteinen työmme kannattavuuden parantamiseksi jatkui. Saavutimme kasvua haluamissamme korjausrakentamisen ja talotekniikan segmenteissä sekä Service-toiminnassa. Toimintamme laajentaminen uudisrakentamiseen jatkui sekä pääkaupunkiseudulla että alueellisesti. Lisäksi vahvistimme vuoden aikana kyvykkyyksiämme muun muassa hankekehityksessä, suunnittelunohjauksessa sekä energiatehokkuudessa. Vastuullisuudessa työmme eteni strategiakaudelle valittujen vastuullisuusteemojemme mukaisesti. Osana ympäristömyönteisiä palveluita kehitimme muun muassa Consti OPTIMI -monienergiajärjestelmän, jonka avulla kiinteistöjen energiankulutus voidaan jopa puolittaa.

Tämänhetkisen markkinanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän kohtuullisella tasolla vuonna 2023. Ennusteiden mukaan korjausrakentaminen on vuonna 2023 ainoa rakentamisen osa-alue, joka kasvaa. Kasvua odotetaan sekä asuinkorjauksista että muusta korjausrakentamisesta. Ennusteissa heijastuu korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Rahoituksen ja energian nopea hinnannousu ja voimakas inflaatio voivat kuitenkin siirtää rakennushankkeita lyhyellä aikavälillä. Epävarmuutta rakentamisen näkymiin tuo myös Ukrainan sodan voimistama rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kallistuminen ja saatavuusongelmat.

Vahva tilauskantamme, strategisten hankkeidemme edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskykymme antavat meille hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystämme vuonna 2023.”

 

Toimintaympäristö

Suomen talonrakennusmarkkina on jakaantunut viime vuosina lähes tasan uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kesken.

Vuonna 2022 uudisrakentaminen kasvoi asuinrakentamisen vetämänä korjausrakentamista enemmän.  Arviot uudisrakentamisen kasvusta asuinrakentamisessa vaihtelevat Rakennusteollisuus RT:n seitsemästä prosentista Euroconstructin noin kymmeneen prosenttiin. Muun kuin asuinrakentamisen RT arvioi kasvaneen uudisrakentamisessa 2,5 prosenttia ja Euroconstruct 3,5 prosenttia.

Korjausrakentamisen arvioidaan kasvaneen vuonna 2022 noin 0,8–1,5 prosenttia ja olleen arvoltaan noin 14 miljardia euroa. 

Vuonna 2023 sekä asuinrakentamisen että muun kuin asuinrakentamisen ennustetaan supistuvan selkeästi. Korjausrakentamisen sen sijaan ennustetaan jatkavan tasaista kasvuaan. 

Korjausrakentamisen kasvu on ollut viimeiset 20 vuotta suhteellisen tasaista. Kasvun ennustetaan pysyvän tasaisena vielä vuosia, sillä korjausrakentaminen on enemmän tarvelähtöistä ja vähemmän suhdanneherkkää kuin uudisrakentaminen.

Korjausrakentamisesta lähes kaksi kolmasosaa on asuintalojen korjaamista ja siitä arviolta yli puolet ammattimaista korjausta. Muiden kuin asuinrakennusten osuus on reilu kolmannes. Vuonna 2022 muiden kuin asuinrakennusten korjaaminen kasvoi asuntokorjauksia voimakkaammin. 

Asuintalojen korjauksissa korostuu edelleen talotekniikka, jonka osuus on noin 40 prosenttia korjausrakentamisen arvosta. Talotekniikkakorjausten arvioidaan lisääntyvän muuta korjausrakentamista voimakkaammin myös lähivuosina. Kasvua ylläpitää putkiremontti-ikään tulleiden asuinrakennusten suuri määrä.

Kasvua talotekniikkamarkkinoille tuo myös lämmityksen kallistuminen ja vihreä siirtymä. Tähän asti energiatehokkuutta on parannettu paljolti muun korjausrakentamisen yhteydessä, mutta nopeasti noussut energian hinta on tuonut energiaremontit kannattaviksi jopa itsenäisinä hankkeina. Energiatehokkuutta ja rakennuksen kykyä sietää säiden lisääntyviä ääri-ilmiöitä parannetaan sekä talotekniikalla että rakennusteknisillä ratkaisuilla kuten julkisivukorjauksilla. Korjausrakentaminen on keskeisessä asemassa rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä uusien rakennusten määrä kasvaa vain noin prosentin vuodessa. 

Talotekniikka-alan yritysten tulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin lyhyellä aikavälillä synkentyneet. Tulevaisuuden näkymiä varjostavat Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus tarvikkeiden ja laitteiden hinnoista ja saatavuudesta sekä energian hinta. Tilastokeskuksen tekemän kyselyn mukaan korjausrakentamisen hinnat olivat nousseet syksyllä 2022 yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Eniten olivat nousseet putki- ja kattoremonttien hinnat.

Taloteknisten korjausten lisäksi monilla taloyhtiöillä on kasvava tarve julkisivukorjauksille, jotka ovat usein jääneet taloudellisista syistä putkiremontin jalkoihin. Korjausrakentamisesta noin viidennes on ylläpitoa ja huoltoa.

Talotekniikkamarkkinoilla Consti toimii asuntorakentamista lukuun ottamatta myös uudisrakentamisessa. Uudisrakentamisessa toimitilojen rakentaminen alkoi koronan jälkeen piristyä vuoden 2022 lopulla. Myös sairaala- ja opetustilojen rakentaminen kasvoi selkeästi.

Ennusteiden mukaan korjausrakentaminen on vuonna 2023 ainoa rakentamisen osa-alue, joka kasvaa. Kasvua odotetaan sekä asuinkorjauksista että muusta korjausrakentamisesta. 

Asuntojen uudisrakentamisen ennustetaan supistuvan vuonna 2023 noin 10–13 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen uudistuotannon noin 1–2 prosenttia. Meneillään olevat sairaala- ja kouluhankkeet pitävät kuitenkin palvelurakentamisen hyvällä tasolla. Liike- ja toimistorakentamisen kasvuun liittyy enemmän epävarmuutta.

Korjausrakentamisen ennustetaan jatkavan noin prosentin kasvu-urallaan myös vuonna 2023. Kasvua odotetaan sekä asuinrakennusten että muiden rakennusten korjaamisesta.

Asuinrakennusten korjaustarpeen taustalla on Suomen rakennuskannan ikä. Asuinrakentaminen oli kiivaimmillaan 1970-luvulla, ja tuon ajan talotekniikka ja rakenteet vaativat nyt perusteellisia korjauksia. Teknisten korjaustarpeiden rinnalla odotukset asumismukavuudelle ovat nousseet. Toimitilojen korjaustarpeiden taustalla on lisäksi tilatarpeiden muuttuminen.

Rahoituksen ja energian nopea hinnannousu ja voimakas inflaatio voivat kuitenkin siirtää erityisesti taloyhtiöiden korjauksia lyhyellä aikavälillä. Asunto-osakeyhtiöiden valmius korjausinvestointeihin selviää suurilta osin keväällä pidettävien yhtiökokousten jälkeen. Epävarmuutta rakentamisen näkymiin tuo myös Ukrainan sodan voimistama rakennusmateriaalien ja tuotteiden kallistuminen ja saatavuusongelmat.

Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät rakennuskannan iän lisäksi monet megatrendeiksi nimetyt ilmiöt kuten kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, työskentelytapojen muutos, verkkokaupan kasvu ja ilmastonmuutos. Sekä uudis- että korjausrakentaminen keskittyy edelleen voimakkaasti kasvukeskuksiin.

 

Näkymät vuodelle 2023

Suomen talonrakentamisen määrän arvioidaan supistuvan vuonna 2023 noin 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Uudisrakentamisen ennustetaan supistuvan noin 7,2 prosenttia, mutta korjausrakentamisen ennustetaan jatkavan noin prosentin kasvu-urallaan myös vuonna 2023. Kasvua odotetaan sekä asuinkorjauksista että muusta korjausrakentamisesta. Tämänhetkisen markkinanäkemyksen mukaan korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla vuonna 2023. Ennusteissa heijastuu korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Rahoituksen ja energian nopea hinnannousu ja voimakas inflaatio voivat kuitenkin siirtää rakennushankkeita lyhyellä aikavälillä. Epävarmuutta rakentamisen näkymiin tuo myös Ukrainan sodan voimistama rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kallistuminen ja saatavuusongelmat sekä mahdolliset työtaistelutoimet.

Constin vahva tilauskanta, strategisten hankkeiden edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskyky antavat yhtiölle hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystä vuonna 2023.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2023 liiketulos on 9,5–13,5 miljoonaa euroa.

 

Tiedotustilaisuus

Microsoft Teams –kokous analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään 3.2.2023 klo 10.00. Kokousta isännöivät toimitusjohtaja Esa Korkeela ja talousjohtaja Joni Sorsanen.

 

Taloudellisten julkaisujen ajankohdat vuonna 2023

Consti julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yhtiön verkkosivuilla viikolla 11/2023.

Consti Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin.

Vuoden 2023 aikana Consti julkaisee kolme osavuosikatsausta:

 • Osavuosikatsaus 1-3/2023 julkaistaan 27.4.2023
 • Puolivuosikatsaus 1-6/2023 julkaistaan 21.7.2023
 • Osavuosikatsaus 1-9/2023 julkaistaan 27.10.2023

 

CONSTI OYJ

 

Lisätietoja:

Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Joni Sorsanen, talousjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 50 443 3045

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.consti.fi

 

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2022 Consti-konsernin liikevaihto oli 305 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

 

Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi