2007-10-25 11:30:00 CEST

2007-10-25 11:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Tamfelt Oyj Abp - Neljännesvuosikatsaus

TAMFELTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007


TAMFELT OYJ ABP   PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 klo 12.30             

TAMFELTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007                  

Tamfeltin liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia.                  

- Liikevaihto 125,6 milj. euroa (1-9/2006: 115,8) (1-12/2006: 155,0)      
- Liikevoitto 18,6 milj. euroa (1-9/2006: 18,3) (1-12/2006: 25,9)        
- Liikevoitto 15 prosenttia liikevaihdosta (1-9/2006: 16)            
- Voitto ennen veroja 18,5 milj. euroa (1-9/2006: 18,3)             
- Tulos/osake 0,51 euroa (1-9/2006: 0,49)                    
- Liiketoiminnan nettorahavirta 14,9 milj. euroa (1-9/2006: 22,1)        
- Oma pääoma/osake 3,77 euroa (9/2006: 3,67)                  
- Omavaraisuusaste 61,1 prosenttia (9/2006: 65,7)                
- Sijoitetun pääoman tuotto 20,8 prosenttia (9/2006: 22,1)           
- Oman pääoman tuotto 17,8 prosenttia (9/2006: 18,0)              
- Lähiajan näkymät: Tamfeltin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan   
vuodesta 2006 ja operatiivisen tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.        

Tamfelt on maailman johtavia teknisten tekstiilien valmistajia. Konsernin    
päätuotteet ovat paperi- ja selluteollisuuden sekä kaivos- ja kemianteollisuuden
kudokset. Muita tuotteita ovat pesulahuovat ja kuivasuodatustuotteet.      

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TUOTTEIDEN KYSYNTÄ                     

Paperin ja kartongin kysyntä jatkoi kasvuaan myös vuoden kolmannella      
neljänneksellä. Voimakkainta kysynnän kasvu oli edelleen Kiinassa ja muualla  
Aasiassa. Pitkäkuituisen sellun hinta nousi ja myös lyhytkuituisen sellun hinta 
kääntyi nousuun. Päällystämättömän hienopaperin hinta nousi, kun taas      
aikakauslehtipaperien hinnat laskivat. Sanomalehtipaperien hinnat ovat pysyneet 
vakiona. Pakkauskartonkien hinnat pysyivät muuttumattomina. Metallien      
markkinatilanne vaikuttaa kaivosteollisuudelle toimitettavien suodatinkankaiden 
kysyntään. Kaivosteollisuuden merkittävimpien metallien kysyntä ja hinnat ovat 
edelleen korkealla tasolla. Metallien hintakehitys vaihtelee laaduittain:    
kuparin hinnat ovat nousseet, nikkelin hintataso on vakiintunut ja myös     
alumiinin hinnanlasku on tasaantunut.                      

Paperikonekudosten kulutus on kasvanut katsauskaudella hieman, koska myös    
paperin ja kartongin kulutus on kasvanut. Kudoskulutus on ollut voimakkainta  
Aasiassa. Euroopassa kulutus on ollut edellisen vuoden tasolla. Pitkällä    
aikavälillä kudosmarkkinoiden kehitys seuraa paperin markkinatilanteen     
kehitystä. Kudoskulutus kasvaa kuitenkin hitaammin kuin paperin valmistusmäärät.
Tämä johtuu siitä, että kehitetään yhä parempia kudoksia, joilla pystytään   
tehostamaan paperintekoprosessia. Uudet kudostyypit ovat myös entistä      
kestävämpiä, mikä pidentää niiden käyntiaikoja. Kudosten ominaiskulutus (kulutus
tuotettua paperitonnia kohti) pienentyy myös jatkuvasti teknologisen kehityksen 
seurauksena, kun uusia paperikoneita rakennetaan ja vanhoja tehottomampia    
koneita suljetaan.                               

Paperikonekudosten keskihinnat olivat tammi-syyskuussa 2007 vertailukautta   
alhaisemmat ja alan kilpailutilanne pysyi hyvin kireänä. Paperi- ja       
kartonkitehtaat pitävät varastonsa pieninä säästöohjelmien seurauksena, mikä  
edellyttää kudosvalmistajalta nopeita toimituksia. Kudosten häiriötön käynti ja 
suunnitellun käyttöiän saavuttaminen ovat avainasemassa asiakkaiden tehostaessa 
prosessejaan. Tuloksellinen yhteistyö asiakkaan ja konevalmistajan kanssa näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi antaa kudosten toimittajalle mahdollisuuden    
markkina-aseman vahvistamiseen.                         

Kudosvalmistajat rakentavat uutta kudoskapasiteettia Aasiaan ja sulkevat    
tehottomia yksiköitä muualla maailmassa. Kapasiteettia keskitetään investoimalla
suuriin ja tehokkaisiin tuotantoyksiköihin.                   

Paperi- ja selluteollisuuden suodatinkankaiden kysyntä tasaantui        
katsauskaudella. Kaivos- ja kemianteollisuudelle toimitettavien         
suodatinkankaiden kysyntä kehittyi suotuisasti. Energiateollisuuteen      
toimitettavien suodatinkankaiden markkinatilanne oli hyvä ja kysyntä kasvoi   
etenkin Kiinassa. Öljyn hinnanvaihtelu johtaa lisääntyneeseen kivihiilen    
käyttöön ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämiseen. Kivihiilen käytöstä 
aiheutuvien päästöjen vähentämisessä korkealaatuiset suodatinkankaat ovat    
avainasemassa. Myös lisääntynyt biopolttoainetuotanto tarvitsee suodatusalan  
tuotteita. Yleinen ympäristönsuojelunormien tiukentuminen on lisännyt      
suodatinkankaiden kysyntää, ja tämä kehitys tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa.
Pesulahuopien kysyntä jatkui hyvänä. Erikoissovellusten kuiduista oli      
markkinoilla edelleen pulaa, mikä vaikeutti tiettyjen pesulahuopatyyppien ja  
kuivasuodatustuotteiden valmistusta.                      

Yhdysvaltain dollarin kurssi suhteessa euroon heikentyi edelleen ja alensi   
Länsi-Euroopasta Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan suuntautuneen myynnin      
kannattavuutta.                                 

TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA                       

Tamfelt-konsernin tammi-syyskuun 2007 liikevaihto oli 125,6 miljoonaa euroa   
(1-9/2007: 115,8). Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia verrattuna vuoden 2006   
vastaavaan ajanjaksoon. Katsauskauden liikevaihdosta 31 prosenttia (33) tuli  
Suomesta, 40 prosenttia muusta Euroopasta (45) ja 29 prosenttia muista maista  
(22).                                      

Konsernin liikevoitto oli 18,6 milj. euroa (18,3) eli 14,8 prosenttia (15,8)  
liikevaihdosta. Katsauskauden voitto oli 14,2 milj. euroa (13,5). Sijoitetun  
pääoman tuotto oli 20,8 prosenttia (22,1) ja oman pääoman tuotto 17,8 prosenttia
(18,0). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,49).               

Tuottavuutta parantamalla sekä myyntimääriä lisäämällä kompensoitiin laskevan  
hintatason vaikutusta tulokseen. Markkinaosuuden kasvu on ollut seurausta    
pitkäjänteisestä ja onnistuneesta tuotekehitystyöstä sekä asiakaslähtöisestä  
tavasta toimia. Hintatason laskua on pystytty hillitsemään myös tuomalla uusia 
kilpailukykyisiä tuotteita markkinoille. Tuottavuutta on parannettu oikein   
ajoitetuilla investoinneilla sekä kehittämällä prosesseja ja työmenetelmiä. Myös
entistä voimakkaampi strategian mukainen keskittyminen valittuihin segmentteihin
on parantanut kannattavuutta.                          

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa yhteensä 171,2 milj. euroa
(156,4). Oma pääoma oli 104,4 milj. euroa (101,2). Omavaraisuusaste oli 61,1  
prosenttia (65,7) ja nettovelkaantumisaste 14,6 prosenttia (0,1). Korollisen  
vieraan pääoman määrä syyskuun lopussa oli 27,5 milj. euroa (12,4) ja likvidien 
varojen kirjanpitoarvo 12,5 milj. euroa (12,3). Konsernin nettorahoituserät   
olivat -0,1 milj. euroa (0,0).                         

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,9 milj. euroa (22,1). Rahavirta ennen   
rahoitusta oli -3,2 milj. euroa (17,4), mihin vaikuttivat ennätyksellisen suuret
investoinnit.                                  

Tamfeltin tilauskanta on hyvä kaikkien tuoteryhmien osalta.           

LIIKETOIMINTA                                  

Paperikonekudosten myynti kehittyi suotuisasti Kiinassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Keski-Euroopassa. Tamfeltin toimitusmäärät kasvoivat enemmän kuin kudosten   
kokonaiskysyntä ja myös markkinaosuus kasvoi. Starttitoimituksia on saatu    
enemmän kuin vuonna 2006. Tamfeltin paperikonekudosten kysyntä kaikkien     
tuoteryhmien osalta oli hyvä. Kasvua tapahtui eniten kenkäpuristinhihnoissa ja 
kuivatusviiroissa. Suodatinkankaiden myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. 

Tamfelt on keskittänyt toimintaansa valittuihin segmentteihin. Kohderyhmään   
kuuluvat isojen ja nopeiden paperi- ja kartonkikoneiden kudokset, joissa    
markkinaosuuksia on selvästi pystytty kasvattamaan. Yhtiö on vahvistanut    
markkina-asemaansa myös valitsemillaan suodatinkankaiden kohdealueilla, kuten  
esimerkiksi kuivasuodatustuotteissa, joiden myynti on edelleen kasvanut     
voimakkaasti. Sellutehtaiden kaustisoinnin ja raudan pelletointilaitosten    
suodatinkankaissa yhtiö on markkinajohtajan asemassa, samoin kuin        
pesulahuovissa. Kasvava segmentti on myös hiilivoimalaitosten suodatuksessa   
käytettävät kankaat. Tamfeltin yhdeksi kohdealueeksi on myös valittu      
ympäristöteknologiaan liittyvä suodatus.                    

Asiakkaiden mielenkiinto paperikonekudoksien keihäänkärkituotteita kohtaan on  
edelleen korkealla tasolla. HiSpeed-, Gapmaster- ja               
Packmaster-kolmikerrosviirojen osuus Tamfeltin märkäviiratuotannosta on selvästi
yli 70 prosenttia. Myös TMO- ja SMO-puristinkudoksien tuotantomäärät jatkavat  
kasvuaan. Uuden sukupolven kutomaton huopa, Aquastar, on tarkoitettu maailman  
nopeimmille paperikoneille, ja sen hyvistä ajo-ominaisuuksista on kokemuksia jo 
useilta paperikoneilta. Uusin kenkäpuristinhihna, Tambelt 3G, on herättänyt   
kasvavaa kiinnostusta asiakaskunnassa. Tuotteen kulutuskestävyys on hyvä    
kolmikerroksisen vahvikerakenteen ansiosta. Keihäänkärkituotteiden osuus    
kaikista toimituksista on yli 40 prosenttia.                  

Katsauskaudella ajettiin SC-koneella ennätykselliset 9,5 päivää ilman katkoja. 
Yli 70 % kyseisen koneen kudoksista oli Tamfeltin toimittamia. Myös kiinalaisen 
sanomalehtipaperikoneen ajamassa päivätuotannon maailmanennätyksessä Tamfeltin 
kudokset olivat vahvasti mukana.                        

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 18,1 milj. euroa (4,7).   
Suurimmat meneillään olevat investoinnit ovat Tampereen-tehtaan puristinhuopien 
tuotantovolyymin lisääminen ja viiratehtaan rakentaminen Kiinaan. Brasiliassa on
aloitettu suodatinkankaiden kudonta.                      

Tamfeltin suodatinkangastehdas Shanghaissa aloitti toimintansa tammikuussa 2007.
Uusi yksikkö valmistaa ja myy suodatinkankaita sekä märkä- että         
kuivasuodatukseen Kiinan ja Kaakkois-Aasian markkinoille. Kysyntä etenkin    
voimalaitoksissa käytettävien suodatinkankaiden osalta on ollut voimakasta.   

Märkä- ja kuivatusviiroja valmistavan tehtaan rakennustyöt Tianjinissa jatkuvat.
Koneasennukset ovat alkaneet lokakuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Käynnistymisen yhteyteen on jo saatu 
erittäin hyvin tilauksia. Tehdas tulee parantamaan Tamfeltin toimituskykyä,   
logistiikkaa ja kilpailukykyä.                         

HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 469 (1 422) henkilöä.      
Henkilömäärä kasvoi vuoden 2006 syyskuusta 47 henkilöllä. Vuoden 2006 lopussa  
henkilöstön määrä oli 1 433. Tamfeltin koko henkilöstöstä 27 prosenttia on   
ulkomailla ja 73 prosenttia Suomessa. Suomen tuotantolaitosten työehtosopimukset
on pääosin tehty.                                

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Tamfeltin osakepääoma jakautuu kantaosakkeisiin ja etuoikeutettuihin      
osakkeisiin. Molempien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euro.   
Etuoikeutetulle osakkeelle jaetaan kaksi prosenttiyksikköä suurempi osinko kuin 
kantaosakkeelle kirjanpidollisesta vasta-arvosta laskettuna. Kantaosakkeella on 
20 ääntä ja etuoikeutetulla osakkeella 1 ääni.                 

Etuoikeutettuja osakkeita vaihdettiin OMX Nordic Exchange Helsingissä      
tammi-syyskuun aikana 13,9 miljoonalla eurolla (17,6) ja kantaosakkeita 2,3   
miljoonalla eurolla (2,2). Etuoikeutettujen osakkeiden vaihto oli 6,9 prosenttia
(11,3) niiden kokonaismäärästä. Vastaava vaihto kantaosakkeilla oli 2,0     
prosenttia (2,4).                                

Syyskuun lopussa etuoikeutetun osakkeen kurssi oli 11,30 euroa ja kantaosakkeen 
12,00 euroa. Etuoikeutetun osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 6,1 prosenttia ja
kantaosakkeen 13,0 prosenttia. Etuoikeutetun osakkeen ylin noteeraus      
tammi-syyskuussa oli 12,88 euroa ja alin 9,55 euroa. Kantaosakkeen ylin     
noteeraus oli 12,75 euroa ja alin 10,35 euroa. Tamfeltin markkina-arvo 30.9.2007
oli 318,6 miljoonaa euroa (252,7).                       

Tamfeltin osakepääoma on 27 563 964 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä on 27 563  
964 kappaletta, joista kantaosakkeita on 10 119 198 kappaletta ja        
etuoikeutettuja osakkeita 17 444 766 kappaletta.                

OSAKKEENOMISTAJAT                                

Tamfeltin suurimmat omistajat osakkeiden lukumäärällä mitattuna 30.9.2007:   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.    | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    |      7,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.    | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma     |      5,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3.    | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola     |      3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.    | Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.   |      3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5.    | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo         |      2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6.    | Metso Oyj                    |      2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7.    | Waldemar von Frenckells stiftelse        |      2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8.    | Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.   |      2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9.    | Juselius Sigrid Stiftelse            |      2,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10.   | Cedercreutz Axel                |      1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|     | Yhteensä                    |     34,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Syyskuun lopussa Tamfeltilla oli yhteensä 3 188 osakkeenomistajaa.       
Ulkomaalaisten omistusosuus hallintarekisteröidyt omistukset mukaan lukien oli 
4,3 prosenttia (5,3) osakkeista.                        

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Tamfelt Oyj Abp:n hallitus päätti 22.10.2007 käynnistää             
paperikonekudosliiketoiminta-alueen (PMC) ja suodatinkangasliiketoiminta-alueen 
yhtiöittämisen. Yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirroin erikseen    
perustettaviin tytäryhtiöihin Tamfelt PMC Oy:öön ja Tamfelt Filtration Oy:öön. 
Yhtiöittämisen jälkeen Tamfelt raportoi PMC- ja Filtration-liiketoiminnat    
ensisijaisena segmenttinä ja maantieteellisen segmentin toissijaisena      
segmenttinä. Asiasta on julkaistu pörssitiedote 22.10.2007.           

LÄHIAJAN NÄKYMÄT                                

Paperin kysynnän arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla, mikä heijastuu      
positiivisesti kudoskulutukseen. Kaivosteollisuudessa raudan ja värimetallien  
markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä ja suodatinkankaiden kysynnän    
kasvavan. Positiivinen vaikutus suodatinkankaiden kysyntään on myös yleisellä  
ympäristönsuojelunormien tiukentumisella.                    

Jo tehdyt investointipäätökset sekä panostukset kansainvälistymiseen kasvattavat
investointimenoja huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Pääoman käytön 
tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja tuottavuuden parantamiseen kiinnitetään   
edelleen erityistä huomiota.                          

Tamfeltin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 ja     
operatiivisen tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.                 

Vesivoimalaitosyhtiö Alakoski Oy:n myyntivoiton tapaisia kertatuloja ei     
kuitenkaan kuluvana vuonna ole odotettavissa. Alakoski Oy:n myyntivoitto vuoden 
2006 viimeisellä neljänneksellä oli 0,07 euroa/osake.              

Helsingissä 25.10.2007                             

TAMFELT OYJ ABP                                 

Hallitus                                    


Anu Lehtinen                                  
taloustiedottaja                                

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA,  |    |   |    |   |    |   |    |
| IFRS           |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1-9 |   |  1-9 |   | 1-12 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       | 2007 |  % | 2006 |  % | 2006 |  % |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 125,6 | 100 | 115,8 | 100 | 155,0 | 100 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 18,6 | 15 | 18,3 | 16 | 25,9 |  17 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -0,1 |   |  0,0 |   |  0,3 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |    |   |  0,0 |   |    |   |    |
| tuloksesta       |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   | 18,5 |   | 18,3 |   | 26,2 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -4,3 |   | -4,8 |   | -6,1 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   | 14,2 | 11 | 13,5 | 12 | 20,1 |  13 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen       |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille | 14,2 |   | 13,6 |   | 20,2 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     | -0,1 |   |  0,0 |   | -0,1 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos  |
| (EUR)                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      | 0,51 |   | 0,49 |   | 0,73 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  | 0,51 |   | 0,49 |   | 0,73 |   |    |
| oikaistu        |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE, IFRS     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 9/2007 |  % | 9/2006 |  % | 12/2006 |  % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat            |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus- |  86,2 |   |  71,5 |   |  75,8 |   |
| hyödykkeet         |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo          |  0,3 |   |   0,3 |   |   0,3 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |  4,4 |   |   3,8 |   |   4,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä |    |   |   0,3 |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat     |  1,4 |   |   1,8 |   |   1,8 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |  0,7 |   |   0,6 |   |   0,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  93,0 | 54 |  78,3 |  50 |  82,5 |  54 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       |  31,7 |   |  31,0 |   |  32,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |  34,0 |   |  34,8 |   |  29,2 |   |
| saamiset          |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon       |  2,1 |   |   1,6 |   |   1,8 |   |
| tulosvaikutteisesti    |    |   |     |   |     |   |
| kirjattavat rahoitusvarat |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |  10,4 |   |  10,7 |   |   8,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  78,2 | 46 |  78,1 |  50 |  71,1 |  46 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       | 171,2 | 100 |  156,4 | 100 |  153,6 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |    |   |     |   |     |   |
| kuuluva oma pääoma     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         |  27,6 |   |  27,6 |   |  27,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |  1,0 |   |   1,0 |   |   1,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |  -1,5 |   |  -0,2 |   |  -0,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto     |  0,2 |   |   0,5 |   |   0,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |  76,6 |   |  72,1 |   |  79,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 103,9 |   |  101,0 |   |  107,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      |  0,5 |   |   0,2 |   |   0,2 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 104,4 | 61 |  101,2 |  65 |  107,8 |  70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |  10,9 |   |  11,2 |   |  10,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat      |  14,6 |   |   5,1 |   |   1,8 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  25,5 |   |  16,3 |   |  12,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   |  28,3 |   |  31,1 |   |  29,8 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          |  0,0 |   |   0,5 |   |   0,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |  12,9 |   |   7,3 |   |   3,3 |   |
| velat           |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  41,2 |   |  38,9 |   |  33,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |  66,8 | 39 |  55,2 |  35 |  45,8 |  30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat     | 171,2 | 100 |  156,4 | 100 |  153,6 | 100 |
| yhteensä          |    |   |     |   |     |   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9 |   |   1-9 |   |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           |  2007 |   |   2006 |   |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat    |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos       |  14,1 |   |   13,5 |   |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut kauden tulokseen    |  11,6 |   |   11,1 |   |   12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:    |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten   |  -4,7 |   |   -6,1 |   |   -0,5 |
| muutos             |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuuden muutos   |   0,3 |   |   1,1 |   |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden     |  -1,5 |   |   6,6 |   |   5,4 |
| velkojen muutos        |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varausten muutos       |     |   |     |   |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot          |   0,2 |   |   0,1 |   |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot         |  -0,6 |   |   -0,2 |   |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät, netto    |   0,4 |   |   0,1 |   |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot         |  -4,9 |   |   -4,1 |   |   -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |  14,9 |   |   22,1 |   |   31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat    |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta                      |     |
| vähennettynä hankintahetken                   |     |
| rahavaroilla                           |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin    |  -18,1 |   |   -4,7 |   |  -10,8 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin  |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin         |   |     |   |   -0,7 |
| hyödykkeisiin              |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten myynti    |     |   |     |   |   2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta  |  -18,1 |   |   -4,7 |   |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat     |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiomerkinnät         |     |   |   0,1 |   |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot         |  24,8 |   |   1,0 |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut     |  -2,3 |   |   -2,7 |   |   -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot        |  -16,6 |   |  -11,1 |   |  -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta   |   5,9 |   |  -12,7 |   |  -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |   2,7 |   |   4,7 |   |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |   9,8 |   |   7,7 |   |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten   |   0,1 |   |   -0,2 |   |   -0,2 |
| vaikutus            |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon    |  -0,1 |   |   0,1 |   |   -0,2 |
| muutosten vaikutus       |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |  12,5 |   |   12,3 |   |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA OMAN PÄÄOMAN    |   |    |    |    |    |    |
| MUUTOKSISTA         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   | Osa | Yli- | Muun | Arvon | Kerty | Yht. | Vähem |  Oma |
|         | ke- | kurs | to- | muut | neet |    | mistön| pääoma |
|         | pää | si- | erot |  os- | voitt |    | osuus|  yht. |
|         | oma | raha |   |  ja | ovar |    |    |    |
|         |   | sto |   | muut |  at |    |    |    |
|         |   |   |   | rahas |    |    |    |    |
|         |   |   |   |  tot |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 27,6| 1,0 | 0,1 |  0,8 | 69,8 | 99,2 |  0,3 |  99,4 |
| 31.12.2005   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   |   | -0,3 |    |    | -0,3 |    |  -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos,     |   | -0,4 |    | -0,4 |    |  -0,4 |
| myytävissä olevat      |   |    |    |    |    |    |
| sijoitukset         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan           |  0,1 |    | 0,1  |    |  0,1 |
| kirjattujen            |    |    |    |    |    |
| erien verot            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteisten              |  0,0 |  0,0 |    |  0,0 |
| maksujen                  |    |    |    |    |
| vastakirjaus                |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden  |   |   |   |    | 13,5 | 13,5 |  0,0 |  13,5 |
| tulos     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut   |   |   |    |    |    |    |    |
| tuotot        |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja kulut    |   |   | -0,3 | -0,3 | 13,5 | 12,9 |  0,0 |  12,9 |
| yhteensä    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |   |   |   |    | -11,1 | -11,1 |    | -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt    | 0,0 | 0,1 |   |    |    |  0,1 |    |  0,1 |
| osakeoptiot  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 27,6| 1,0 | -0,2 |  0,5 | 72,1 | 101,0 |  0,2 | 101,2 |
| 30.9.2006    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 27,6| 1,0 | -0,5 |  0,5 | 79,0 | 107,6 |  0,2 | 107,8 |
| 31.12.2006   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   |   | -1,0 |    |    | -1,0 |  0,4 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos,     |   | -0,4 |    | -0,4 |    |  -0,4 |
| myytävissä olevat      |   |    |    |    |    |    |
| sijoitukset         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan           |  0,1 |    |  0,1 |    |  0,1 |
| kirjattujen            |    |    |    |    |    |
| erien verot            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteisten              |  0,1 |  0,1 |    |  0,1 |
| maksujen                  |    |    |    |    |
| vastakirjaus                |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden  |   |   |   |    | 14,2 | 14,2 | -0,1 |  14,1 |
| tulos     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut   |   |   |    |    |    |    |    |
| tuotot        |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja kulut    |   |   | -1,0 | -0,3 | 14,3 | 13,0 |  0,3 |  13,3 |
| yhteensä    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |   |   |   |    | -16,6 | -16,6 |    | -16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 27,6| 1,0 | -1,5 |  0,2 | 76,6 | 103,9 |  0,5 | 104,4 |
| 30.9.2007    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT - toissijainen    |     |    |     |
| segmentti                    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |    1-9 |   |   1-9 |    |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |   2007 |   |  2006 |    |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |      |   |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi            |   43,1 |   |  39,7 |    |   53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |   54,2 |   |  52,0 |    |   67,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat          |   47,1 |   |  35,5 |    |   45,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |   -18,9 |   |  -11,3 |    |  -11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni           |   125,6 |   |  115,8 |    |  155,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT         |      |   |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi            |   13,2 |   |   4,5 |    |   9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |    0,7 |   |   0,2 |    |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat          |    4,2 |   |     |    |   1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni           |   18,1 |   |   4,7 |    |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |   |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi            |   132,2 |   |  129,9 |    |  126,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |   21,5 |   |  19,3 |    |   19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat          |   25,2 |   |  15,1 |    |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |   -7,7 |   |  -7,9 |    |   -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni           |   171,2 |   |  156,4 |    |  153,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT           |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9 |   |   1-9 |   |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  2007 |   |  2006 |   |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |  125,6 |   |  115,8 |   |  155,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |  18,6 |   |  18,3 |   |   25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta        |  14,8 |   |  15,8 |   |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja ja     |  18,5 |   |  18,3 |   |   26,2 |
| vähemmistöosuutta       |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos       |  14,2 |   |  13,5 |   |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %     |  17,8 |   |  18,0 |   |   19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %  |  20,8 |   |  22,1 |   |   23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |  61,1 |   |  65,7 |   |   70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %           |  14,6 |   |   0,1 |   |   -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       |  18,1 |   |   4,7 |   |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta        |  14,4 |   |   4,1 |   |   7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön keskim. lukumäärä  |  1 459 |   |  1 407 |   |  1 415 |
| katsauskaudella        |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa |  0,51 |   |  0,49 |   |   0,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, laimennettu, |  3,77 |   |  3,67 |   |   3,90 |
| euroa             |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset        |   0,3 |   |   0,4 |   |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISSOPIMUKSET      |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit,                     |   |     |
|  ei suojauslaskennassa                  |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käypä arvo          |   2,1 |   |   7,0 |   |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kohde-etuuden arvo      |   2,2 |   |   7,1 |   |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset        |     |   |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käypä arvo          |   2,0 |   |   1,6 |   |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kaupan arvo          |   1,8 |   |   1,1 |   |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------LISÄTIETOJA                                   
25.10.2007 klo 15.30-16.30 toimitusjohtaja Jyrki Nuutila puh. 0400 625 030 ja  
PMC-divisioonan johtaja Seppo Holkko puh. 040 509 3319             
JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tamfelt.fi                                 


Tamfelt kuuluu maailman johtaviin teknisten tekstiilien toimittajiin. Yhtiön  
päätuotteet ovat paperikonekudokset sekä suodatinkankaat. Tamfelt-konserni   
työllistää noin 1 450 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli 155,0     
miljoonaa euroa. Vuonna 1797 perustettu yhtiö kuuluu Suomen teollisuuden    
uranuurtajiin. Konehuopien valmistus aloitettiin vuonna 1882, ja tänään Tamfelt 
on osa arvostettua suomalaista metsäklusteria.