2024-04-18 12:50:00 CEST

2024-04-18 12:50:01 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Aspocomp Group - Yhtiökokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 18.4.2024 klo 13.50


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2024 PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 18.4.2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2023 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen sekä uutena jäsenenä Ville Vuori seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.5.2024 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Hallitus perusti palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Muurinen. Jukka Huuskonen ja Ville Vuori valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja


Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com


 

Liite