2023-01-30 16:30:00 CET

2023-01-30 16:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Aktia Bank Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Aktia Bank Abp:s incitamentsprogram 2023-2024


Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
30.1.2023 kl. 17.30
                

Aktia Bank Abp:s incitamentsprogram 2023–2024

Aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om att fortsätta det långsiktiga aktiesparprogrammet för Aktiakoncernens anställda, AktiaUna, som introducerades 2018 för att stödja genomförandet av Aktias strategi.

Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra Aktias anställda att investera i samt äga bolagets aktier. Syftet är också att likrikta de anställdas och ledningens intressen och engagemang för ett långsiktigt arbete och en god värdeutveckling samt ett växande aktieägarvärde.

AktiaUna aktiesparprogrammet gör det möjligt för Aktias cirka 900 anställda att spara 2–4 % av sin lön (ledningsgruppsmedlemmarna upp till 12 % och utvalda nyckelpersoner upp till 7 %) och med sparsumman regelbundet förvärva Aktia-aktier med 10 procents rabatt. Deltagarna uppmuntras ytterligare genom att efter cirka 2 år ge dem vederlagsfria tilläggsaktier för förvärvade aktier inom ramen för aktiesparprogrammet. Erhållande av tilläggsaktier förutsätter att den anställda behållit de aktier som hen förvärvat med sparmedlen fram till slutet av aktieägoperioden och att hens anställningsförhållande inte upphört innan dess.

Tilläggsaktiernas värde för sparperioden 2023–2024 uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet, till totalt högst 2 600 000 euro, vilket med en kursnivå på 10,84 euro för Aktia-aktien, motsvarar värdet på cirka 240 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet deltagare i programmet och antalet aktier som de anställda förvärvar inom programmet.

Belöningssystemet för ledningen och nyckelpersoner 2023

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat att grunda ett nytt incitamentssystem för koncernens nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar. Syftet med programmet är att stödja bolagets strategi genom att uppmuntra nyckelpersoner att nå de finansiella och strategiska mål som satts upp för koncernen.

Programmets prestationsperiod är ett år, kalenderåret 2023. Under prestationsperioden 2023 grundar sig belöningen på koncernens jämförbara rörelseresultat samt på de strategiska mål som styrelsen fastställt och deltagarens personliga prestation. För att kunna delta i programmet ska deltagaren även delta i aktiesparprogrammet AktiaUna.

Hälften av den belöningssumma som intjänats för prestationsperioden omvandlas till aktier i Aktia Bank Abp efter prestationsperioden. Belöningen betalas i fem rater under åren 2024–2028, delvis i bolagets aktier och delvis i pengar. Aktier som mottagits som belöning kan inte överföras inom ett år efter att belöningen betalats ut.

Värdet för belöningen under prestationsperioden uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet till totalt högst 2 560 000 euro på målnivån. Programmets slutliga kostnad beror på hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden och på aktiens konverteringskurs vid slutet av prestationsperioden. Målgruppen för programmet under prestationsperioden 2023 omfattar cirka 25 nyckelpersoner.

Affärsområdens prestationsbaserade incitamentprogram

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om att inrätta ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram 2023–2024 för nyckelpersoner inom bolagets affärsområden. Programmet är avsett att stödja bolagets strategi genom att uppmuntra nyckelpersoner att uppnå finansiella och strategiska mål som ställs upp inom det egna affärsområdet.

Programmet har en ettårig prestationsperiod, kalenderåret 2023. Prestationsperioden följs av en restriktionsperiod på cirka 14 månader. Belöningen för programmet baserar sig under prestationsperioden 2023 på jämförbara rörelseresultatet. Deltagande i programmet kräver deltagande i aktiesparprogrammet AktiaUna.

Den monetära belöning som intjänats under prestationsperioden konverteras till Aktia Bank Abp:s aktier efter prestationsperioden och betalas ut i fem rater efter restriktionsperiodens slut 2025, 2026, 2027, 2028 och 2029 delvis som bolagets aktier och delvis som en kontantandel. Kontantandelen strävar till att täcka skatter och skatteliknande avgifter som belöningen medför för nyckelpersonen. Aktier som erhållits som belöning får inte överlåtas inom ett år efter utbetalningen av belöningsraten.

Värdet för belöningen under prestationsperioden uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet till totalt högst 1 110 000 euro på målnivån, vilket med en kursnivå på 10,84 euro för Aktia-aktien motsvarar värdet på cirka 103 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden och på aktiens konverteringskurs vid slutet av prestationsperioden. Målgruppen för programmet under prestationsperioden 2023 omfattar cirka 45 nyckelpersoner.

Styrelsen beslutar årligen om inrättandet av en ny sparperiod i aktiesparprogrammet samt aktiesparprogrammets prestationsbaserade del och om inrättandet av prestationsperioder inom affärsområdenas prestationsbaserade incitamentprogram.

Aktia Bank Abp

Styrelsen

Mera information:
Lotta Borgström, Direktör, investerarrelationer och kommunikation
Tfn: +358 10 247 6838, lotta.borgstrom(at)aktia.fi 

Joonas Lehtonen, Compensation Manager
Tfn: +358 40 541 5350, joonas.lehtonen(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.9.2022 till 13,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.