2023-06-08 16:30:00 CEST

2023-06-08 16:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Aktia Bank Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Aktia Bank Abp:s villkorade aktiebaserade incitamentsprogram fortsätter


Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
8.6.2023 kl. 17.30

 

Aktia Bank Abp:s villkorade aktiebaserade incitamentsprogram fortsätter

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat att fortsätta det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet (villkorat aktiebaserat incitamentsprogram, Restricted Share Plan).

Det totala antalet aktiepremier som betalas ut inom ramen för det villkorade aktieincitamentsprogrammet ökades med 100 000 aktier i Aktia Bank Abp, vilket innebär att det maximala antalet aktier för hela programmet uppgår till 380 000.

Premien betalas ut förutsatt att nyckelpersonens arbets- eller anställningsavtal inte har uppsagts eller hävts innan utbetalningen av premien. Skatter kommer att dras av från aktiepremierna, och nettoantalet aktier överförs till de nyckelpersoner som är med i programmet. Bolagets styrelse kan besluta om premierna betalas i nya aktier som emitteras, i bolagets egna befintliga aktier eller i aktier köpta via börshandel. Bolaget har också rätt att i vissa fall betala ut premien i sin helhet i pengar, och premien är föremål för finansbranschens anvisningar om uppskov och väntetider.

Syftet med den villkorade aktieincitamentsplanen är att fungera som ett kompletterande långsiktigt engagemangprogram för separat utvalda nyckelpersoner. Bolaget beslutar separat om premiernas allokering till nyckelpersoner. Tidpunkten för utbetalningen av premierna beror på allokeringstidpunkten. Premierna betalas ut efter en förbindelseperiod på cirka tre år och de aktier som utbetalas omfattas i princip av en överföringsbegränsning på ett år. Målet med programmet är att binda, uppmuntra och belöna nyckelpersoner för att öka bolagets aktieägarvärde på lång sikt. Förutom den villkorade aktieincitamentsplanen har bolaget aktieprogrammet AktiaUna för alla medarbetare.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Sini Kivekäs, personaldirektör, tfn  050 304 3165, sini.kivekas(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen till 12,4 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.