2019-03-22 15:46:00 CET

2019-03-22 15:46:49 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Nokia - Sisäpiiritieto

Nokia kommentoi markkinahuhuja liittyen Form 20-F vuosikertomukseensa


Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.3.2019 klo 16.45

Nokia kommentoi markkinahuhuja liittyen Form 20-F vuosikertomuksessa

Espoo - Nokia ei tavallisesti kommentoi markkinahuhuja, mutta johtuen
markkinareaktiosta ja kyselyistä koskien Nokian 2018 Form 20-F yhdysvaltalaisen
vuosikertomuksen riskitekijät-osiossa olevaa lausuntoa yhtiö on päättänyt
julkaista tiedotteen selventääkseen, ettei yksilöidyllä tutkinnalla odoteta
olevan materiaalista vaikutusta Nokiaan. Emme ole nähneet todisteita, joiden
perusteella rikosoikeudelliset seuraamukset tulisivat kyseeseen, ja uskomme,
että on erittäin todennäköistä, että mahdolliset seuraamukset olisivat
rajoitettuja ja immateriaalisia.

Nokia selventää, että Form 20-F vuosikertomuksessa annettu lausunto on
riskitekijät-osiossa, missä yhtiö listaa useita riskitekijöitä, jotka voisivat
potentiaalisesti vaikuttaa materiaalisesti siihen. Kuitenkin, Form 20-F
vuosikertomuksessa annettu lausunto ei ole Nokian arvio tutkinnan odotetuista
tai todennäköisistä vaikutuksista.

Kuten vuosikertomuksessa on sanottu, varmistaakseen täyden velvoitteiden
noudattamisen yhtiö käy läpi tiettyjä entisen Alcatel Lucentin liiketoimia.
Varovaisuuden ja läpinäkyvyyden nimissä Nokia on ottanut yhteyttä viranomaiseen
koskien tätä asiaa. Olemme ylpeitä maineestamme yhtenä maailman eettisimmistä
yhtiöistä ja tämän tasoinen avoimuus, läpinäkyvyys ja yhteistyö on se, mitä
Nokialta voi odottaa.

Konsernitilinpäätökselle määritelty olennaisuusraja on 125 miljoonaa euroa,
kuten kerrottu Nokian 2018 vuosikertomuksessa.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä
tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt,
jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja
odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat
tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja,
suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta,
mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat
markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja
toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme
integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa
liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien
tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin
yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai
välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja
palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin
odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä
yleisesti ottaen 5G ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka
koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden
perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja
muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti
tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden,
hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K)
oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen
optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä,
yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen,
investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja
yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet,
mukaan lukien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme,
suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin
lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja
tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai
joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida",
"ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä",
"suunnitella", "aikoa", "vaikuttaa", "oletus", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme
mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä,
joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen,
että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset
lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen
valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta
koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja
niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa
ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.
Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa
tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina
erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme
välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme,
ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista
tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi
liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2)
yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme,
mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä
käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti
uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin,
uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti;
4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien
informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän
potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5)
riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista
sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme
liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia
tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme
hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja
kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti ja
kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja
toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme
lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai
alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja
valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista
liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja
tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10)
valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa
onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai
välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia
Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda
uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-
liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä
toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla
suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille
lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten
vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14)
altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai
kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme
tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten
noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15)
tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja
palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja
kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus,
tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme
erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia,
kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin,
seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18)
asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita
tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat
monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden
perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme
hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun
tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida
osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-,
logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti
keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme
liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai
tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa
luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme;
25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa
yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut;
26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin
yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia
rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien
osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset,
työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset;
30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti;
ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31)
merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka
mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and
financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä
asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen
poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa
maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima
verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia.
Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä
yli 5,7 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella
sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja
rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta
johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on
käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu
korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa,
jolla on yhteiskunnallista merkitystä.
nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja[]